อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 50 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. อุบายเรืองปัญญา
ข. อุบายสงบกาย
ค. อุบายสงบใจ
ง. อุบายสงบวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ความจำดี
ข. เห็นแจ้งไตรลักษณ์
ค. จิตผ่องใส
ง. รู้อดีตอนาคต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. หัวดื้อ
ข. งมงายไร้สาระ
ค. ถือพรรคถือพวก
ง. อิจฉาริษยา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กามคุณ
ข. กามกิเลส
ค. กามตัณหา
ง. กามาสวะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ตักบาตรทุกเช้า
ข. ถวายสังฆทานทุกวัน
ค. ปล่อยนกปล่อยปลา
ง. ทำความดีสม่ำาเสมอ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. คนร่ำรวยทรัพย์
ข. คนที่วางตนน่ายกย่อง
ค. คนเรียนจบสูง
ง. คนปฏิบัติตามกฎหมาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. แนะนำประโยชน์ให้
ข. ต้อนรับให้สมฐานะ
ค. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
ง. ถามถึงธุระที่มา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. มีจิตเมตตา
ข. มีการงานดี
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีตำแหน่งสูง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมอย่างไร (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ฝักใฝ่ในกาม
ข. โลภอยากได
ค. ปองร้ายผู้อื่น
ง. ทรมานสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. เจริญเมตตา
ข. เจริญกรุณา
ค. เจริญมุทิตา
ง. เจริญอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. คิดออกบวช
ข. คิดหนีปัญหา
ค. คิดทำร้ายตัวเอง
ง. คิดอยากแต่งงาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : ธรรมข้อใด บรรเทาพยาบาทวิตกได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : ราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟเพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ทำให้กายร้อน
ข. ทำให้ใจร้อน
ค. ทำให้เกิดโรค
ง. ทำให้เครียด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. โลกาธิปเตยยะ
ข. อัตตาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. สมาธิชั้นสูง
ข. ปัญญาหยั่งรู้
ค. แสดงฤทธิ์ได้
ง. การเข้าฌาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : อยากฆ่าตัวตายเพราะเกรดตก อกหัก รักคุด จัดเป็นตัณหาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลส ตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลส ตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. อิทธิปาฏิหาริย์
ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ง. ยมกปาฏิหาริย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : โลกัตถจริยา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ช่วยคนให้พ้นทุกข์
ข. ประกาศคำสอน
ค. บัญญัติสิกขาบท
ง. เทศน์โปรดพระญาติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด
ข. กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก
ค. วิบากเกิดจึงมีกรรม
ง. กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. สงสาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กำจัดทุกข์
ข. กำจัดโศก
ค. กำจัดภัย
ง. กำจัดกิเลส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. พิจารณาแล้วเว้น
ข. พิจารณาแล้วบรรเทา
ค. พิจารณาแล้วเสพ
ง. พิจารณาแล้วอดกลั้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. เสพ
ข. อดกลั้น
ค. เว้น
ง. บรรเทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. หมั่นเจริญเมตตา
ข. หมั่นเจริญกรุณา
ค. หมั่นเจริญมุทิตา
ง. หมั่นเจริญอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : คำว่า พระสกทาคามี แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
ข. ผู้ไม่เกิดอีก
ค. ผู้เวียนว่ายตายเกิด
ง. ผู้ไม่มาสู่ภพนี้อีก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : พรหมโลกชั้นสุทธาวาส เป็นที่บังเกิดของพระอริยบุคคลชั้นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระอนาคามี
ค. พระสกทาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เรียกว่าโยคะ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. เผาใจให้ร้อนรุ่ม
ข. หมักดองในสันดาน
ค. ผูกสัตว์ไว้ในโลก
ง. ประกอบสัตว์ไว้ในภพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความมืดบอดทางปัญญา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กาโมฆะ
ข. ทิฏโฐฆะ
ค. อวิชโชฆะ
ง. ภโวฆะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
ข. ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย
ค. ผู้ไหว้พระรัตนตรัย
ง. ผู้อาศัยพระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : ผู้อาจรู้ธรรมเมื่อท่านอธิบายความแห่งข้อนั้น ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. อุคฆฏิตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : ผู้พอจะแนะนำได้ เปรียบได้กับบัวชนิดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. บัวพ้นน้ำ
ข. บัวเสมอน้ำ
ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : ครูไม่สอนวิชาทั้งหมดแก่ศิษย์ เพราะกลัวรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กุลมัจฉริยะ
ข. ลาภมัจฉริยะ
ค. วัณณมัจฉริยะ
ง. ธัมมมัจฉริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. มานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : คนทุจริตคิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กิเลสมาร
ข. เทวปุตตมาร
ค. ขันธมาร
ง. อภิสังขารมาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. กิเลสมาร
ข. มัจจุมาร
ค. ขันธมาร
ง. อภิสังขารมาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. สุข
ข. ทุกข์
ค. โสมนัส
ง. โทมนัส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. วิตักกจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : เชื่อคนง่าย เป็นผู้มีจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. สัทธาจริต
ข. พุทธิจริต
ค. ราคจริต
ง. วิตักกจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. อิติปิ โส ภควา
ข. สฺวากฺขาโต
ค. สุปฏิปนฺโน
ง. มยํ ภนฺเต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ไตรรัตน์
ข. ไตรลักษณ์
ค. ไตรสิกขา
ง. ไตรทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : ผู้มีสมาธิในการเรียน เทียบได้กับวิสุทธิข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวิสุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. อรหํ
ข. พุทฺโธ
ค. โลกวิทู
ง. ภควา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : ความรู้คู่คุณธรรม อนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สุคโต โลกวิทู
ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. อาหุเนยฺโย
ข. ปาหุเนยฺโย
ค. ทกฺขิเณยฺโย
ง. อญฺชลิกรณีโย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. มีรูปงาม
ข. มีปัญญามาก
ค. มีอายุยืน
ง. มีทรัพย์มาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 50 : กรรมที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ได้แก่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:42)

ก. ชนกกรรม
ข. ครุกรรม
ค. พหุลกรรม
ง. กตัตตากรรม
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-24.googlebot.com time : 03:06 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม