อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 50 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
ข. ความเป็นไปของพุทธสาวก
ค. ความเป็นไปของพุทธสาวิกา
ง. ความเป็นไปของพุทธบริษัท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าสุปปพุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางปมิตา
ค. พระนางปชาบดีโคตมี
ง. พระนางสิริมหามายา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สวรรค์ชั้นไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. มีพระรูปงาม
ข. มีความต้องการสำเร็จ
ค. มีวาสนาบารมี
ง. มีศักดิ์ใหญ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พิธีมงคลสมรส
ข. พิธีโสกันต์
ค. พิธีแรกนาขวัญ
ง. พิธีเกี่ยวข้าว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้น เพราะเห็นเทวทูตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ข. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ค. ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
ง. ริมฝั่งแม่น้ำสินธุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. สหัมบดีพรหม
ข. ท้าวสักกเทวราช
ค. ท้าวจตุโลกบาล
ง. ฆฏิการพรหม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. สวนลุมพินี
ข. ลัฏฐิวัน
ค. อุรุเวลาเสนานิคม
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : ใครถวายข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. นางวิสาขา
ข. นางสุชาดา
ค. นางสุธัมมา
ง. นางสุนันทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ทิพพจักขุญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ๒๙ พรรษา
ข. ๓๕ พรรษา
ค. ๓๖ พรรษา
ง. ๔๕ พรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. บิดาของยสกุลบุตร
ข. ยสกุลบุตร
ค. อุปติสสะและโกลิตะ
ง. ตปุสสะและภัลลิกะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้โปรดเวไนยสัตว์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พกาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. มหาพรหม
ง. สหัมบดีพรหม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดเชตวัน
ง. ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสุตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. มงคลสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : ทางสายกลาง คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อริยมรรคมีองค์ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. สมาบัติ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : พระอริยสาวกองค์แรก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังพระสูตรใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : อุบาสกคนแรก ผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. บิดาของพระยสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. เชตวัน
ข. ลัฏฐิวัน
ค. เวฬุวัน
ง. อัมพวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. อุปติสสปริพาชก
ค. พระอัสสชิ
ง. สุภัททปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อุปติสสมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. อชิตมาณพ
ง. ปิบผลิมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ภิกขุปาฏิโมกข์
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. ภิกขุนีปาฏิโมกข์
ง. อริยสัจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : ใครทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระอานนท์
ข. พระฉันนะ
ค. พระกาฬุทายี
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ปาสาณเจดีย์
ข. อนิมิสเจดีย์
ค. รัตนฆรเจดีย์
ง. ปาวาลเจดีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. นาลันทา
ข. เวฬุวคาม
ค. เวฬุวัน
ง. กุสินารา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. นายจุนทกัมมารบุตร
ข. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
ค. นางสุชาดา
ง. อนาถปิณฑิกเศรษฐี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระอานนท์
ข. พระฉันนะ
ค. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ง. สุภัททปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระธรรมวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ความสันโดษ
ข. ความไม่ประมาท
ค. ความกตัญญู
ง. ความอดทน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. เมืองปาวา
ข. เมืองพาราณสี
ค. เมืองกุสินารา
ง. เมืองสาวัตถี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ที่ห้ามกษัตริย์แย่งชิงพระสารีริกธาตุ ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. สามัคคีธรรม
ข. เมตตาธรรม
ค. ยุติธรรม
ง. ทศพิธราชธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : แบบอย่าง หรือแบบแผน ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ศาสนปฏิบัติ
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนศึกษา
ง. ศาสนพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้า ว่าเป็นของของตน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อุบาสก
ข. อุบาสิกา
ค. พุทธมามกะ
ง. พุทธบริษัท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. ๓ วัน
ข. ๔ วัน
ค. ๕ วัน
ง. ๖ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. กุศลพิธี
ข. ทานพิธี
ค. บุญพิธี
ง. ปกิณกพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. วันแสดงปฐมเทศนา
ข. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ค. วันมหาปวารณา
ง. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : วันเทโวโรหนะ คือวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. วันพระเจ้าเปิดโลก
ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ง. วันอธิษฐานเข้าพรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : ข้อใด จัดเป็นกาลทาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. สังฆทาน
ข. ปาฏิบุคลิกทาน
ค. ผ้าป่า
ง. กฐินทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : มะยัง ภันเต...ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ เป็นคำอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 50 : ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:18)

ก. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
ข. อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย
ค. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
ง. อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม