อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 50 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : คุณธรรมอะไร เป็นเครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : คุณธรรมอะไร ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ศีล ๕
ข. อิทธิบาท ๔
ค. โอวาท ๓
ง. โลกธรรม ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. มนุษย์
ข. สัตว์ปีก
ค. มด แมลง
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : อาชีพใด รักษาศีลข้อปาณาติบาตได้ยาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ฆ่าสัตว์
ข. ค้ามนุษย์
ค. ขายเหล้า
ง. ขายบุหรี่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : การเลี้ยงเสือไว้ในกรง เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เล่นสนุก
ข. ใช้การ
ค. ผจญสัตว์
ง. กักขัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : การกระทำใด ไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ทำให้พิการ
ข. ทำการผ่าตัด
ค. ทำให้เสียโฉม
ง. ทำให้บาดเจ็บ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : ข้อใด ไม่ใช่การรักษาศีลข้ออทินนาทาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. หากินทุจริต
ข. หากินสุจริต
ค. ไม่เห็นแก่ได้
ง. รู้จักแบ่งปัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : การซ่อนสิ่งของหลบหนีภาษี จัดเข้าในโจรกรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เบียดบัง
ข. สับเปลี่ยน
ค. ลักลอบ
ง. ยักยอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : การถือเอาสิ่งของคนอื่น มิได้บอกให้เจ้าของรู้ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลักลอบ
ง. หยิบฉวย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : การทำลายทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหาย ชื่อว่าผลาญ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ปล้นร้านขายทอง
ข. ขโมยของในห้าง
ค. รับส่วยรถบรรทุก
ง. ลอบเผาโรงเรียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. คนอายุสั้น
ข. คนยากจน
ค. คนพิการ
ง. คนขาดสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : “กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี” บัญญัติขึ้นมิให้ประพฤติผิดเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. นอกใจคู่ครอง
ข. พูดสับปรับ
ค. ค้ายาเสพติด
ง. ทุจริตที่ดิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : หญิงที่เป็นวัตถุต้องห้ามของชาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. หญิงที่มารดารักษา
ข. หญิงที่บิดารักษา
ค. หญิงที่สามีรักษา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : คำพังเพยใด สนับสนุนการถือศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ปากปราศัย ใจเชือดคอ
ข. ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
ค. ช้านักน้ำลง จะหมดทาง
ง. มีไม้มีไร่ ก็ปลูกเรือนงาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ได้ชื่อว่าเว้นอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เที่ยวผู้หญิง
ข. เล่นการพนัน
ค. ดื่มน้ำเมา
ง. เกียจคร้าน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เศรษฐกิจ
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. คอรัปชั่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : การขายบริการทางเพศ มีความเสียหายอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เสียชื่อเสียง
ข. เสียนามสกุล
ค. พ่อแม่เสียใจ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : การพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ ผิดศีลเพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เพราะเรื่องที่พูดไม่เป็นเรื่องจริง
ข. เพราะคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน
ค. เพราะผู้ฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : การพูดยุแหย่ให้คนอื่นแตกกัน จัดเป็นวจีทุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : การพูดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จัดเป็นวจีทุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : ในนิทานอีสป โคนันทวิสาลไม่ยอมลากเกวียน เพราะคำพูดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. คำเท็จ
ข. คำส่อเสียด
ค. คำหยาบ
ง. คำเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : การรักษาศีลข้อมุสาวาท ชื่อว่าประพฤติสุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. กายสุจริต
ข. วจีสุจริต
ค. มโนสุจริต
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : ศีลข้อมุสาวาท ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สำรวมในกาม
ง. ความมีสัตย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ขาดขันติ
ข. ขาดศรัทธา
ค. ขาดสติ
ง. ขาดเมตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : “งดเหล้าเข้าพรรษา” รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : ข้อใด ไม่ใช่การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. จน เครียด กินเหล้า
ข. เลิกเหล้า เลิกจน
ค. ไม่ขับรถขณะเมาสุรา
ง. ห้ามขายสุราแก่เด็ก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : โรคพิษสุราเรื้อรัง เกิดขึ้นเพราะไม่สำรวมระวังในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ตา
ข. หู
ค. จมูก
ง. ลิ้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : การละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดของพระอริยเจ้า จัดเป็นวิรัติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : แม้สบโอกาสจะฆ่าได้ แต่ก็ไม่ฆ่า มีสติยับยั้งได้ จัดเป็นวิรัติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : ความตั้งใจในการไม่ฆ่าสัตว์ ของบุคคลผู้ถือศีล จัดเป็นวิรัติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : ข้อใด หมายถึงกัลยาณธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมที่คู่กับศีล ๕
ค. ธรรมทำบุคคลให้งาม
ง. ธรรมคุ้มครองโลก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : เมื่อเราได้รับความลำบาก ใครสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. คนใจแคบ
ข. คนใจจืด
ค. คนใจกว้าง
ง. คนใจดำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : ในหลวงพระราชทานสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเข้าในคุณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : พ่อค้าขายเสื้อ “เรารักในหลวง” เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. วัตถุ
ข. บุคคล
ค. กิจการ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” อนุโลมในกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ความมีสัตย์
ข. ความสำรวมในกาม
ค. ความมีกรุณา
ง. การเลี้ยงชีวิตชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : สามีประพฤติตนอย่างไร จึงชื่อว่าบำเพ็ญสทารสันโดษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. สันโดษในการแสวงหา
ข. สันโดษในคู่ครอง
ค. สันโดษในการบริโภค
ง. สันโดษในการรับ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : การทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของสามี เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ปติวัตร
ข. วิธีวัตร
ค. จริยาวัตร
ง. กิจวัตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : คุณธรรมที่จะนำพาให้คู่ครองไม่แตกร้าว โดยตรงได้แก่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ไม่ดื่มเหล้า
ข. ไม่เจ้าชู้
ค. ไม่ทำอดสู
ง. ไม่หูเบา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในความมีสัตย์ ๔ ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสมานฉันท์
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : คำว่า “ทรงพระเจริญ” ที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันเปล่งถวายในหลวงชื่อว่าประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความกตัญญู
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความซื่อตรง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : “ผู้น้อยไม่ซื่อสัตย์ ก็เสีย” ผู้พูดต้องการสอนเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ความกตัญญู
ข. ความเสียสละ
ค. ความซื่อตรง
ง. ความรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ผู้พูดประสงค์คุณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : การประพฤติตามหลักความมีสติรอบคอบ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ไม่ขับรถขณะเมา
ข. ขับรถระวังคน
ค. ข้ามถนนระวังรถ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : การทำงานลักษณะใด ชื่อว่า ไม่เลินเล่อในการงาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ไม่ขวนขวาย
ข. ไม่ทอดธุระ
ค. ไม่รับผิดชอบ
ง. ไม่ตรงเวลา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : ในมหาเวสสันดรชาดก กล่าวว่า “ชูชกท้องแตกตาย” เพราะขาดความพอดีในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. อายุสังขาร
ข. อาหาร
ค. ความตาย
ง. อารมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : คนตระหนี่เลี้ยงชีวิตแบบอดๆ อยากๆ เปรียบได้กับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ต้นไม้ใส่ปุ๋ย
ข. ต้นไม้พรวนดิน
ค. ต้นไม้รดน้ำ
ง. ต้นไม้ขาดน้ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : กัลยาณธรรมใด เป็นเครื่องพิจารณาในการใช้สอยวัตถุสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยทำให้ใจคนหลงลำพอง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. สติ
ข. สัจจะ
ค. ฉันทะ
ง. วิริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่ศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มุสาวาท
ง. สุราเมรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : ความมีสติรอบคอบ ควบคุมอะไรมิให้ผิดพลาด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. การทำ
ข. การพูด
ค. การคิด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 50 : การรักษาศีล ๕ บำเพ็ญกัลยาณธรรม มีผลดีต่อสังคมด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 10:01)

ก. พัฒนาคุณธรรม
ข. พัฒนาจิตใจ
ค. พัฒนาเศรษฐกิจ
ง. พัฒนาทุกด้าน
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-88.googlebot.com time : 10:38 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม