อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 50 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสาวก
ค. บริษัท ๔
ง. สหธรรมิก ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : ประโยชน์ในการเรียนรู้พุทธประวัติ คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ได้แนวทางปฏิบัติ
ข. ได้ทราบเรื่องราว
ค. ได้ความเพลิดเพลิน
ง. ได้ทราบวัฒนธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : สาเหตุหลักที่ทำให้พวกอริยกะเจริญกว่าพวกมิลักขะ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. การรบ
ข. การเศรษฐกิจ
ค. การศึกษา
ง. เผ่าพันธุ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : นครที่ได้นามว่ากบิลพัสดุ์ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ที่อยู่ของปัญจวัคคีย์
ข. ที่ตั้งของสักกชนบท
ค. ที่อยู่ของกาฬเทวิลดาบส
ง. ที่อยู่ของกบิลดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : พระโคตรของพระมหาบุรุษ มีความหมายเนื่องมาจากสิ่งใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ภูเขาหิมาลัย
ข. ดงไม้สักกะ
ค. พระอาทิตย์
ง. พระจันทร์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระเจ้าปู่
ข. พระเจ้าตา
ค. พระบิดา
ง. พระเจ้าอา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : การถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อประสูติได้กี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๙ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : ผู้ใด ได้กราบพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนผู้อื่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. อาฬารดาบส
ข. อุททกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. กัสสปดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. วิศวามิตร
ข. อุททกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : พระมารดาสิ้นพระชนม์ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๑๕ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : ผู้ใด เลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระนางปมิตา
ข. พระนางอมิตา
ค. พระนางกัญจนา
ง. พระนางปชาบดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : เจ้าชายสิทธัตถะ เจริญสมาธิใต้ต้นหว้าในงานมงคลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. แต่งงาน
ข. แรกนาขวัญ
ค. ฉลองปราสาท
ง. ขึ้นปีใหม่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : ผู้ใด ถวายบริขารแก่เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเสด็จออกผนวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ท้าวมหาพรหม
ข. สหัมบดีพรหม
ค. ฆฏิการพรหม
ง. พระอินทร์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : พระมหาบุรุษได้แบบอย่างการบำเพ็ญทุกรกิริยาจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ปัญจวัคคีย์
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. นักบวชสมัยนั้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ไม่ได้ผลที่มุ่งหมาย
ข. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
ค. เห็นทางตรัสรู้
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางปชาบดี
ง. พระนางอมิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : มารที่พระมหาบุรุษทรงเอาชนะได้ในคราวตรัสรู้ ได้แก่อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. กิเลส
ข. มารจริงๆ
ค. เจ้าลัทธิอื่น
ง. เทวดามิจฉาทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : กามสุขัลลิกานุโยค คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ทรมานตน
ข. เป็นผู้มักมาก
ค. พัวพันในกาม
ง. ทำตนให้ลำบาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ทิพพจักขุญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : พระยามารปราชัยต่อพระมหาบุรุษ เพราะธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. อริยสัจ ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. พละ ๕
ง. บารมี ๑๐


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : ความหมายของพระนามว่า “อรหํ” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลส
ข. ผู้ตรัสรู้ชอบเอง
ค. ผู้มีโชค
ง. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัย จะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระบิดา
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. เวทนาปริคคหสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : ทางสายกลาง คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. มรรคมีองค์ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. สมาบัติ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : ปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระโกณฑัญญะ
ค. พระมหานามะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : ๒๗. “ขันธ์ ๕ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” เป็นใจความสำคัญ ของพระสูตรใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : อุบาสกคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัย คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ตปุสสะ
ข. ภัลลิกะ
ค. บิดาของยสะ
ง. อุปกาชีวก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : วัดเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีลักษณะอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. มีเสนาสนะครบถ้วน
ข. มีป่าไผ่และเสนาสนะ
ค. มีเฉพาะป่าไผ่
ง. มีต้นตาลและป่าไผ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระอัสสชิ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระมหานามะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : พระสารีบุตรสิ้นอาสวะ ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. ทีฆนขปริพาชก
ง. สัญชัยปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : พระสารีบุตรมีวัตรปฏิบัติอะไร ที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. มีวาจาสัตย์
ข. มีความกตัญญู
ค. มีความเคารพอาจารย์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : โกลิตะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอัสสชิ
ค. อุปติสสะ
ง. สัญชัยปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : ผู้ถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. อนาถปิณฑิกะ
ข. วิสาขา
ค. สุชาดา
ง. จุนทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : เมื่อปรินิพพานแล้ว จัดพุทธสรีระตามแบบไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระเจ้าจักรพรรดิ
ข. พระราชา
ค. พราหมณ์
ง. สามัญชน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระฉันนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระภัททิยะ
ง. พระสุภัททะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระองค์ตั้งใครเป็นศาสดาแทน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระอานนท์
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระไตรปิฏก
ง. พระธรรมวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : โอวาทครั้งสุดท้าย มีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ความไม่ประมาท
ข. ความตาย
ค. ความเพียร
ง. ความสามัคคี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : ใจความสำคัญในสุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ให้มีความสามัคคีกัน
ข. ให้มีเมตตาต่อกัน
ค. ให้มีความเที่ยงธรรม
ง. ให้มีทศพิธราชธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : “ผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. อุบาสก
ข. อุบาสิกา
ค. พุทธมามกะ
ง. ศาสนิก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จัดเข้าในพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. พิธีเบ็ดเตล็ด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : ข้อใด ไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันสงกรานต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : งานอวมงคล ได้แก่งานเช่นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. งานแต่งงาน
ข. งานโกนจุก
ค. งานขึ้นบ้านใหม่
ง. งานศพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึงทานประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ถวายไม่เจาะจง
ข. ถวายเจาะจง
ค. ถวายพระทั่วไป
ง. ถวายสังฆทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : ผ้าที่มีกำหนดเวลาในการถวาย คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. ผ้าป่า
ข. ผ้านิสีทนะ
ค. ผ้ากฐิน
ง. ผ้าบังสุกุล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. กราบครบองค์ ๕
ข. กราบครบองค์ ๘
ค. กราบ ๕ ครั้ง
ง. กราบ ๓ ครั้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : พระสงฆ์สาธยายมนต์ ในงานมงคลใช้คำว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. เจริญพระพุทธมนต์
ข. สวดพระพุทธมนต์
ค. แสดงพระธรรมเทศนา
ง. สวดพระปริตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 50 : สิ่งใด ไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานอวมงคล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:38)

ก. พระพุทธรูป
ข. ขันน้ำมนต์
ค. ผ้าภูษาโยง
ง. ที่กรวดน้ำ
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-24.googlebot.com time : 03:06 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม