อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 50 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : ธรรมสำหรับป้องกันการทำงานผิดพลาด ได้แก่ข้อใด? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สติ - สัมปชัญญะ
ข. หิริ - โอตตัปปะ
ค. ขันติ - โสรัจจะ
ง. ฉันทะ - วิริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ทำด้วยความขยัน
ข. ทำด้วยความพอใจ
ค. ทำด้วยความตั้งใจ
ง. ทำด้วยความไม่ประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : ข้อความรณรงค์ว่า เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สติ
ข. ประหยัด
ค. ซื่อสัตย์
ง. กตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมิเจ้าที่
ค. พ่อแม่
ง. ปู่ ย่า ตา ยาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ปิดทองหลังพระ
ข. ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
ค. ยิ้มได้เมื่อภัยมา
ง. น้ำนิ่งไหลลึก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. พระอินทร์
ข. พระพิฆเณศวร
ค. พระพรหม
ง. พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. พูดปด
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สังคหวัตถุ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. มีความเจริญ
ข. มีความยินดี
ค. มีความยินร้าย
ง. มีความยุติธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ถูกใจเขา
ข. ถูกกาลเทศะ
ค. ถูกใจเรา
ง. ถูกศีลธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ภยาคติ
ข. ฉันทาคติ
ค. โทสาคติ
ง. โมหาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรักขนาปธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อธิษฐาน ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. พรหมวิหาร ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ความเกิด
ข. ความอยาก
ค. ความจน
ง. ความเจ็บ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ปรารถนาให้เป็นสุข
ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค. พลอยยินดี
ง. ไม่ยินดียินร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สัทธา
ข. วิริยะ
ค. ขันติ
ง. สมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. รูปกับนาม
ข. สัญญากับสังขาร
ค. นามกับสัญญา
ง. สังขารกับวิญญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : ระวังตัวไม่ทำความชั่ว จัดเข้าในคารวธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ความไม่ประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ตรงกับคารวะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. การศึกษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณิยธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
ข. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
ค. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
ง. น้ำขึ้นให้รีบตัก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : สาราณิยธรรม สอนให้คนเป็นเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. มีความพอเพียง
ข. เลี้ยงตนโดยชอบ
ค. ไม่ประกอบอกุศล
ง. รู้รักสามัคคี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. มีอะไรก็แบ่งปัน
ข. มีอะไรก็ช่วยกัน
ค. ว่าอะไรก็ว่าตามกัน
ง. รักษาระเบียบร่วมกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ทรัพย์ภายใน
ข. ทรัพย์ภายนอก
ค. ทรัพย์มรดก
ง. อสังหาริมทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อัตตัญญุตา
ข. มัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อัตตัญญุตา
ข. กาลัญญุตา
ค. ปริสัญญุตา
ง. มัตตัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ธรรมรักษาโลก
ข. ธรรมเหนือโลก
ค. ธรรมที่อยู่คู่โลก
ง. ธรรมที่สร้างโลก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ข้าราชการ
ข. คนใช้แรงงาน
ค. คนค้าขาย
ง. คนทุกคน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. มีลาภ
ข. มียศ
ค. มีสุข
ง. มีทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. หาทางนินทาตอบ
ข. ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ค. ทำเป็นไม่สนใจ
ง. พยายามปรับปรุงตัวเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ดูรายการธรรมทางทีวี
ข. พูดเพื่อเอาตัวรอด
ค. ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
ง. บอกทางแก่คนหลงทาง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ภาวนามัย
ข. อปจายนมัย
ค. เวยยาวัจจมัย
ง. ปัตติทานมัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ขยันตื่นแต่เช้า
ข. ขยันออกกำลังกาย
ค. ขยันทำงาน
ง. ขยันออกงานสังคม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สัทธาสัมปทา
ข. สีลสัมปทา
ค. จาคสัมปทา
ง. ปัญญาสัมปทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ชวนกันปฏิบัติธรรม
ข. ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
ค. ไหว้เสาไม้ตะเคียน
ง. ไหว้พระธาตุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. คนปอกลอก
ข. คนดีแต่พูด
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชักชวนในทางฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. คนดีแต่พูด
ข. คนหัวประจบ
ค. คนปอกลอก
ง. คนชักชวนในทางฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ลูก-พ่อแม่
ข. ภรรยา-สามี
ค. ศิษย์-ครู
ง. บ่าว-นาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ขายวัตถุโบราณ
ข. ขายสังฆภัณฑ์
ค. ขายพระพุทธรูป
ง. ขายอาวุธ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. มารดา-บิดา
ข. ครู-อาจารย์
ค. ภรรยา-สามี
ง. บุตร-ธิดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 50 : ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:29)

ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เล่นการพนัน
ง. คบคนชั่วเป็นมิตร
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-24.googlebot.com time : 03:06 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม