อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 49 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : ประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ทิศปัจฉิม
ข. ทิศพายัพ
ค. ทิศบูรพา
ง. ทิศทักษิณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : ข้อใด กล่าวผิดเกี่ยวกับราชวงศ์ศากยะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. วงศ์ศากยะ ปกครองสักกชนบท
ข. พระเจ้าชัยเสนะ เคยเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นี้
ค. พระเจ้าสีหหนุ ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์นี้
ง. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในราชวงศ์นี้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : ชนชาวชมพูทวีป นับถือศาสนาอะไรเป็นพื้น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ศาสนาฮินดู
ข. ศาสนาเชน
ค. ศาสนาพุทธ
ง. ศาสนาพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : บุคคลในข้อใด ที่ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ เป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. อสิตดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. นันทกุมาร - ยโสธรากุมารี
ข. นันทกุมาร - โรหิณีกุมารี
ค. นันทกุมาร - กัญจนากุมารี
ง. นันทกุมาร - รูปนันทากุมารี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : ทุกรกิริยาที่พระมหาโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญวาระที่ ๒ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
ข. อดพระกระยาหาร
ค. กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
ง. ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : พวกพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ หนีพระมหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองราชคฤห์
ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองพาราณสี
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองไพสาลี
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองสาวัตถี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : วิชชา ๓ ที่พระมหาโพธิสัตว์บรรลุนั้น ข้อที่ ๓ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ระลึกชาติของตนเองได้
ข. ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
ค. ระลึกชาติของสรรพสัตว์
ง. ได้ทิพยจักษุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : บทพระพุทธคุณที่ว่า “ อะระหัง ” เป็นผู้ไกลนั้น หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ไกลจากทุกข์
ข. ไกลจากภพชาติ
ค. ไกลจากอาสวะกิเลส
ง. ไกลจากอุปาทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : อุทานว่า “ ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ” ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. อริยสัจ ๔
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. มรรคมีองค์ ๘
ง. อนุปุพพวิหารธรรม ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : อุบาสกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ต้นอชปาลนิโครธ
ข. ต้นมุจลินท์
ค. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ง. ต้นราชายตนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : ข้อปฏิบัติทางกลางนั้น หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. อริยสัจ ๔
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. มรรคมีองค์ ๘
ง. อนุปุพพวิหารธรรม ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : พระดำรัสที่ว่า “ เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรม ” ตรัสแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ข. ยสกุลบุตร กับสหาย
ค. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ง. พระราชาพิมพิสาร พร้อมทั้งบริวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : คำว่า “ ผู้ได้ธรรมจักษุ ” หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : ในอนัตตลักขณสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า “ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ไตรลักษณ์
ข. ขันธ์ ๕
ค. สามัญญลักษณ์
ง. นิวรณ์ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : พระพุทธเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระวาจาว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. เธอจงถึงไตรสรณคมน์
ข. พระวาจาที่ตั้งญัตติครบที่ ๔
ค. เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : อนุปุพพีกถา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. การรักษาศีล
ข. การออกบวช
ค. การให้
ง. การเจริญภาวนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : คำว่า “ เตวาจิกอุปาสก ” หมายถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. บิดาของพระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. บิดาของพระสารีบุตร
ค. บิดาของพระยสะ
ง. บิดาของพระโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในคราวแรกกี่องค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ๕๐ องค์
ข. ๕๕ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๗๐ องค์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นมคธ ทรงพระนามว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าอัญชนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ป่าไผ่
ข. ไร่ฝ้าย
ค. สวนตาลหนุ่ม
ง. ไม่มีข้อถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. วัดเชตวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดชีวกัมพวัน
ง. วัดบุพพาราม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : ใครนัดหมายกันไว้ว่า “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ยสกุลบุตร กับสหาย
ข. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. อุปติสสะ กับโกลิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : อุปติสสปริพาชกได้ฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. โกลิตะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : คำว่า “ เราจักไม่ชูงวง ไปสู่ตระกูล ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระมหาโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : พระสารีบุตร สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ถ้ำสุกรขาตา
ข. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ค. วัดเวฬุวัน
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ดุจดวงตะวันส่องโลก
ข. บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
ค. ดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ
ง. ดุจธรรมโอสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : หัวหน้ามาณพ ๑๖ คนที่ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ปิงคิยมาณพ
ข. ติสสเมตเตยยมาณพ
ค. โมฆราชมาณพ
ง. อชิตมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : โมฆราชมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พาวรีพราหมณ์
ข. วังคันตพราหมณ์
ค. สัญชัยปริพาชก
ง. อสิตดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. โมฆราช
ข. ปิงคิยะ
ค. อุทยะ
ง. โปสาละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : พระอุปัชฌาย์รูปแรกที่ให้กุลบุตรบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระพุทธเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. เทศนา
ข. มีปัญญามาก
ค. ธุดงค์
ง. มีปฏิภาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : ใครที่ออกบวช โดยไม่คิดจะบวชมาก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ปัญจวัคคีย์
ข. พระสารีบุตร
ค. พระนันทะ
ง. ปิปผลิมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : พระศาสดาทรงรับสั่งพระสาวกรูปใด ให้บวชพระราหุลกุมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระมหากัจจายนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : พระศาสดาทรงยกย่องพระราหุลว่า เลิศทางไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ปรารภความเพียร
ข. ธรรมกถึก
ค. ใคร่ต่อการศึกษา
ง. ทิพยจักษุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : ใครสอนการงานของผู้อยู่ครองเรือนให้อนุรุทธศากยกุมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. อมิโตทนศากยะ
ข. โธโตทนศากยะ
ค. มหานามศากยะ
ง. สุกโกทนศากยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : ผู้ที่ออกบวชพร้อมพระอนุรุทธะ มีทั้งหมดกี่คน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ๕ คน
ข. ๗ คน
ค. ๙ คน
ง. ๑๑ คน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : เหตุใด เจ้าศากยะจึงให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. เพื่อกราบไหว้บูชา
ข. เพื่อลุกขึ้นต้อนรับ
ค. เพื่อละการถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ
ง. เพื่อประนมมือไหว้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : พระอานนทเถระบรรลุโสดาบัน เพราะฟังโอวาทจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : พระเถระรูปใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระอานนท์
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระภัททิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : พระเถระรูปใด ชอบตรึกถึงธรรมที่พระมหาบุรุษตรึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโสณกุฏิกัณณะ
ง. พระมหากัจจายนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจต้องให้บวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระรัฐบาล
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสะ
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : ธรรมุทเทศ ๔ ข้อ ใครแสดงแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. พระสารีบุตร - พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระอานนท์ - พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระรัฐบาล - พระเจ้าโกรัพยะ
ง. พระมหากัจจายนะ - พระเจ้าจัณฑปัชโชต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : พระนางปชาบดีโคตมี ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีต่อพระพุทธเจ้าที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. นิโครธาราม
ข. เวฬุวัน
ค. เชตวัน
ง. เมืองเวสาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : การสังคายนา คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. ทำการร้อยกรองพระวินัย
ข. การตรวจสอบพระธรรม
ค. ประชุมชำระพระธรรมวินัย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : อะไรเป็นเหตุ แห่งการทำตติยสังคายนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ข. การทะเลาะวิวาทกัน
ค. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
ง. เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : ข้อใด ไม่เป็นปัญจมหาวิโลกนะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-26 03:53)

ก. สกุล
ข. ประเทศ
ค. มารดา
ง. สัปปายะ
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-24.googlebot.com time : 03:06 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม