อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ข้อสอบธรรมะชุดนี้มีทั้งหมด 1713 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวทดสอบธรรมะข้อที่ 1 : ธรรมสำหรับป้องกันการทำงานผิดพลาด ได้แก่ข้อใด? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ - สัมปชัญญะ
ข. หิริ - โอตตัปปะ
ค. ขันติ - โสรัจจะ
ง. ฉันทะ - วิริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 2 : ข้อใดชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำด้วยความขยัน
ข. ทำด้วยความพอใจ
ค. ทำด้วยความตั้งใจ
ง. ทำด้วยความไม่ประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 3 : ข้อความรณรงค์ว่า เมาไม่ขับ สอนให้ธรรมข้อใด? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ
ข. ประหยัด
ค. ซื่อสัตย์
ง. กตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 4 : คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมิเจ้าที่
ค. พ่อ-แม่
ง. ปู่ ย่า ตา ยาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 5 : ข้อใดเป็นลักษณะของคนมี ขันติ-โสรัจจะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปิดทองหลังพระ
ข. ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
ค. ยิ้มได้เมื่อภัยมา
ง. น้ำนิ่งไหลลึก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 6 : ในศีลทั้ง ๕ ข้อ ข้อใดที่ล่วงแล้วสามารถทำผิดข้ออื่นได้อีก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ข้อที่ 2 เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
ข. ข้อที่ 4 เว้นจากพูดเท็จ
ค. ข้อที่ 5 เว้นจากของเมา
ง. ข้อที่ 3 เว้นจากประพฤติผิดในกาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 7 : คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พูดปด
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 8 : เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 9 : ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัทธา
ข. วิริยะ
ค. ขันติ
ง. สมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 10 : อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทรัพย์ภายใน
ข. ทรัพย์ภายนอก
ค. ทรัพย์มรดก
ง. อสังหาริมทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 11 : ธรรมสำหรับป้องกันการทำงานผิดพลาด ได้แก่ข้อใด? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ - สัมปชัญญะ
ข. หิริ - โอตตัปปะ
ค. ขันติ - โสรัจจะ
ง. ฉันทะ - วิริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 12 : ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำด้วยความขยัน
ข. ทำด้วยความพอใจ
ค. ทำด้วยความตั้งใจ
ง. ทำด้วยความไม่ประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 13 : ข้อความรณรงค์ว่า เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ
ข. ประหยัด
ค. ซื่อสัตย์
ง. กตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 14 : คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมิเจ้าที่
ค. พ่อแม่
ง. ปู่ ย่า ตา ยาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 15 : ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปิดทองหลังพระ
ข. ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน
ค. ยิ้มได้เมื่อภัยมา
ง. น้ำนิ่งไหลลึก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 16 : ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอินทร์
ข. พระพิฆเณศวร
ค. พระพรหม
ง. พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 17 : คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พูดปด
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 18 : เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 19 : ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สังคหวัตถุ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 20 : ผู้ปฏิบัติตามหลักจักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีความเจริญ
ข. มีความยินดี
ค. มีความยินร้าย
ง. มีความยุติธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 21 : การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ถูกใจเขา
ข. ถูกกาลเทศะ
ค. ถูกใจเรา
ง. ถูกศีลธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 22 : ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ภยาคติ
ข. ฉันทาคติ
ค. โทสาคติ
ง. โมหาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 23 : หมั่นสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน ตรงกับปธาน ๔ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรักขนาปธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 24 : ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อธิษฐาน ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. พรหมวิหาร ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 25 : ชาดกเรื่องพระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 26 : เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 27 : อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเกิด
ข. ความอยาก
ค. ความจน
ง. ความเจ็บ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 28 : เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปรารถนาให้เป็นสุข
ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค. พลอยยินดี
ง. ไม่ยินดียินร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 29 : ธรรมข้อใด เป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัทธา
ข. วิริยะ
ค. ขันติ
ง. สมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 30 : ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รูปกับนาม
ข. สัญญากับสังขาร
ค. นามกับสัญญา
ง. สังขารกับวิญญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 31 : ระวังตัวไม่ทำความชั่ว จัดเข้าในคารวธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ความไม่ประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 32 : ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ตรงกับคารวะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. การศึกษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 33 : ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า สาราณิยธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
ข. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
ค. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
ง. น้ำขึ้นให้รีบตัก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 34 : สาราณิยธรรม สอนให้คนเป็นเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีความพอเพียง
ข. เลี้ยงตนโดยชอบ
ค. ไม่ประกอบอกุศล
ง. รู้รักสามัคคี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 35 : ข้อใด ชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีอะไรก็แบ่งปัน
ข. มีอะไรก็ช่วยกัน
ค. ว่าอะไรก็ว่าตามกัน
ง. รักษาระเบียบร่วมกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 36 : อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทรัพย์ภายใน
ข. ทรัพย์ภายนอก
ค. ทรัพย์มรดก
ง. อสังหาริมทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 37 : นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตตัญญุตา
ข. มัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 38 : เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตตัญญุตา
ข. กาลัญญุตา
ค. ปริสัญญุตา
ง. มัตตัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 39 : โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ธรรมรักษาโลก
ข. ธรรมเหนือโลก
ค. ธรรมที่อยู่คู่โลก
ง. ธรรมที่สร้างโลก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 40 : โลกธรรม จะเกิดขึ้นแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ข้าราชการ
ข. คนใช้แรงงาน
ค. คนค้าขาย
ง. คนทุกคน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 41 : โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีลาภ
ข. มียศ
ค. มีสุข
ง. มีทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 42 : ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. หาทางนินทาตอบ
ข. ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ค. ทำเป็นไม่สนใจ
ง. พยายามปรับปรุงตัวเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 43 : ข้อใด จัดเป็นการทำบุญทางวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ดูรายการธรรมทางทีวี
ข. พูดเพื่อเอาตัวรอด
ค. ร้องเพลงธรรมชิงรางวัล
ง. บอกทางแก่คนหลงทาง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 44 : การไหว้พระสงฆ์ จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ภาวนามัย
ข. อปจายนมัย
ค. เวยยาวัจจมัย
ง. ปัตติทานมัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 45 : ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 46 : ข้อใด จัดเป็นอุฏฐานสัมปทา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขยันตื่นแต่เช้า
ข. ขยันออกกำลังกาย
ค. ขยันทำงาน
ง. ขยันออกงานสังคม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 47 : มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 48 : อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 49 : เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับสัมปทาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัทธาสัมปทา
ข. สีลสัมปทา
ค. จาคสัมปทา
ง. ปัญญาสัมปทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 50 : ถือมงคลตื่นข่าว จะมีลักษณะตามข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ชวนกันปฏิบัติธรรม
ข. ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์
ค. ไหว้เสาไม้ตะเคียน
ง. ไหว้พระธาตุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 51 : มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คนปอกลอก
ข. คนดีแต่พูด
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชักชวนในทางฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 52 : ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา ตรงกับคนเทียมมิตรข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คนดีแต่พูด
ข. คนหัวประจบ
ค. คนปอกลอก
ง. คนชักชวนในทางฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 53 : ลูกผู้ชายไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดอยู่ในมิตรแท้ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 54 : เขาเป็นคนดีคงเส้นคงวา แสดงถึงคุณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 55 : พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 56 : งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 57 : ตื่นก่อน นอนทีหลัง เป็นหน้าที่ใครปฏิบัติต่อใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ลูก-พ่อแม่
ข. ภรรยา-สามี
ค. ศิษย์-ครู
ง. บ่าว-นาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 58 : ข้อใด จัดเป็นมิจฉาวณิชชา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขายวัตถุโบราณ
ข. ขายสังฆภัณฑ์
ค. ขายพระพุทธรูป
ง. ขายอาวุธ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 59 : ห้ามมิให้ทำความชั่ว ให้ทำแต่ความดี เป็นความอนุเคราะห์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มารดา-บิดา
ข. ครู-อาจารย์
ค. ภรรยา-สามี
ง. บุตร-ธิดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 60 : ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เล่นการพนัน
ง. คบคนชั่วเป็นมิตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 61 : พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
ข. ความเป็นไปของพุทธสาวก
ค. ความเป็นไปของพุทธสาวิกา
ง. ความเป็นไปของพุทธบริษัท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 62 : ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 63 : พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าสุปปพุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 64 : พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางปมิตา
ค. พระนางปชาบดีโคตมี
ง. พระนางสิริมหามายา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 65 : พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สวรรค์ชั้นไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 66 : สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 67 : วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 68 : พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีพระรูปงาม
ข. มีความต้องการสำเร็จ
ค. มีวาสนาบารมี
ง. มีศักดิ์ใหญ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 69 : เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พิธีมงคลสมรส
ข. พิธีโสกันต์
ค. พิธีแรกนาขวัญ
ง. พิธีเกี่ยวข้าว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 70 : เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้น เพราะเห็นเทวทูตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 71 : เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ข. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ค. ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
ง. ริมฝั่งแม่น้ำสินธุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 72 : เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สหัมบดีพรหม
ข. ท้าวสักกเทวราช
ค. ท้าวจตุโลกบาล
ง. ฆฏิการพรหม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 73 : พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สวนลุมพินี
ข. ลัฏฐิวัน
ค. อุรุเวลาเสนานิคม
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 74 : ใครถวายข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นางวิสาขา
ข. นางสุชาดา
ค. นางสุธัมมา
ง. นางสุนันทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 75 : ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ทิพพจักขุญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 76 : พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๒๙ พรรษา
ข. ๓๕ พรรษา
ค. ๓๖ พรรษา
ง. ๔๕ พรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 77 : ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บิดาของยสกุลบุตร
ข. ยสกุลบุตร
ค. อุปติสสะและโกลิตะ
ง. ตปุสสะและภัลลิกะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 78 : ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้โปรดเวไนยสัตว์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พกาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. มหาพรหม
ง. สหัมบดีพรหม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 79 : หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดเชตวัน
ง. ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 80 : พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสุตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. มงคลสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 81 : ทางสายกลาง คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อริยมรรคมีองค์ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. สมาบัติ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 82 : ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 83 : พระอริยสาวกองค์แรก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 84 : พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังพระสูตรใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 85 : พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 86 : อุบาสกคนแรก ผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. บิดาของพระยสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 87 : วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เชตวัน
ข. ลัฏฐิวัน
ค. เวฬุวัน
ง. อัมพวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 88 : โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. อุปติสสปริพาชก
ค. พระอัสสชิ
ง. สุภัททปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 89 : ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุปติสสมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. อชิตมาณพ
ง. ปิบผลิมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 90 : วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ภิกขุปาฏิโมกข์
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. ภิกขุนีปาฏิโมกข์
ง. อริยสัจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 91 : ใครทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 92 : ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอานนท์
ข. พระฉันนะ
ค. พระกาฬุทายี
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 93 : พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาสาณเจดีย์
ข. อนิมิสเจดีย์
ค. รัตนฆรเจดีย์
ง. ปาวาลเจดีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 94 : พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นาลันทา
ข. เวฬุวคาม
ค. เวฬุวัน
ง. กุสินารา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 95 : ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นายจุนทกัมมารบุตร
ข. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
ค. นางสุชาดา
ง. อนาถปิณฑิกเศรษฐี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 96 : ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอานนท์
ข. พระฉันนะ
ค. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ง. สุภัททปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 97 : ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระธรรมวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 98 : พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความสันโดษ
ข. ความไม่ประมาท
ค. ความกตัญญู
ง. ความอดทน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 99 : พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมืองปาวา
ข. เมืองพาราณสี
ค. เมืองกุสินารา
ง. เมืองสาวัตถี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 100 : สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ที่ห้ามกษัตริย์แย่งชิงพระสารีริกธาตุ ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สามัคคีธรรม
ข. เมตตาธรรม
ค. ยุติธรรม
ง. ทศพิธราชธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 101 : แบบอย่าง หรือแบบแผน ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ศาสนปฏิบัติ
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนศึกษา
ง. ศาสนพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 102 : ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้า ว่าเป็นของของตน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุบาสก
ข. อุบาสิกา
ค. พุทธมามกะ
ง. พุทธบริษัท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 103 : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๓ วัน
ข. ๔ วัน
ค. ๕ วัน
ง. ๖ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 104 : การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุศลพิธี
ข. ทานพิธี
ค. บุญพิธี
ง. ปกิณกพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 105 : วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันแสดงปฐมเทศนา
ข. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ค. วันมหาปวารณา
ง. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 106 : วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 107 : วันเทโวโรหนะ คือวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันพระเจ้าเปิดโลก
ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ง. วันอธิษฐานเข้าพรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 108 : ข้อใด จัดเป็นกาลทาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สังฆทาน
ข. ปาฏิบุคลิกทาน
ค. ผ้าป่า
ง. กฐินทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 109 : มะยัง ภันเต...ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ เป็นคำอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 110 : ข้อใด เป็นคำกรวดน้ำแบบย่อ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ
ข. อิทํ เม ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย
ค. ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
ง. อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 111 : หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 112 : ข้อห้าม ๕ อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. เบญจพล
ง. เบญจขันธ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 113 : ข้อใด เป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เพื่อให้งดเบียดเบียน
ข. เพื่อให้มีจิตใจมั่นคง
ค. เพื่อให้ปัญญาผ่องใส
ง. เพื่อให้คนนับถือบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 114 : การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ยุยง
ข. ปองร้าย
ค. ดุด่า
ง. ชกต่อย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 115 : การเบียดเบียนกันทางวาจา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ยกพวกตีกัน
ข. ยุยงให้แตกกัน
ค. วิ่งราวทรัพย์
ง. อาฆาตมาดร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 116 : คำว่า ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การทำร้ายร่างกาย
ข. การทรมานสัตว์
ค. การทำให้ตาย
ง. การทำให้พิการ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 117 : คำว่า อนุโลมปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำร้ายร่างกาย
ข. ทำร้ายจิตใจ
ค. ทำลายทรัพย์สิน
ง. ทำลายชื่อเสียง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 118 : คำว่า ทรกรรม หมายถึง การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เด็ก
ข. สตรี
ค. คนชรา
ง. สัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 119 : คำว่า ผจญสัตว์ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ชนโค ชนไก่
ข. ใช้งานและเฆี่ยนตี
ค. ใช้งานเกินกำลัง
ง. ปล่อยให้อดอยาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 120 : ฆ่า ได้แก่การทำให้ตาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำแท้ง
ข. ทำทรกรรม
ค. ทำให้เสียโฉม
ง. ทำให้พิการ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 121 : คนทะเลาะกันใช้มีดฟันจนแขนขาด อนุโลมปาณาติบาตข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำให้เสียโฉม
ข. ทำให้พิการ
ค. ทำให้เจ็บลำาบาก
ง. ทำทรกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 122 : ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ใช้การ
ข. ผจญสัตว์
ค. นำไป
ง. เล่นสนุก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 123 : อานิสงส์การงดเว้นจากปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีโรคน้อย
ข. มีคนเชื่อถือ
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีบริวารมาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 124 : กิริยาเช่นไร เป็นความผิดในอทินนาทานข้อว่า ตู่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินคนอื่น
ข. ถือเอาของคนอื่นด้วยวิสาสะ
ค. รับฝากของแต่ไม่ยอมคืนให้
ง. หยิบของขณะที่เจ้าของเผลอ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 125 : สวิญญาณกทรัพย์ในเรื่องอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บ้าน
ข. รถยนต์
ค. ต้นไม้
ง. สัตว์เลี้ยง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 126 : ข้อใด ไม่ใช่ความผิดที่นับเข้าในอทินนาทาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตัดไม้ทำลายป่า
ข. ลักพระพุทธรูป
ค. ลอบวางระเบิด
ง. ละเมิดลิขสิทธ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 127 : ข้อใด จัดเป็นอนุโลมโจรกรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ลัก
ข. ปล้น
ค. ฉก
ง. รับสินบน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 128 : ข้อใด ตรงกับคำว่า หลอก ในเรื่องอทินนาทาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขายสินค้าเลียนแบบ
ข. พูดปดให้โอนเงิน
ค. เปลี่ยนของไว้ใช้เอง
ง. กู้เงินไม่ยอมใช้คืน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 129 : คบคนโดยขาดความซื่อสัตย์ มุ่งจะเอาทรัพย์สมบัติเขาถ่ายเดียว อนุโลมโจรกรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมโจร
ข. ปอกลอก
ค. รับสินบน
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 130 : ทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยมิจฉาชีพ มีโทษอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เสียชื่อเสียง
ข. เสียทรัพย์
ค. เสียศักดิ์ศรี
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 131 : การประพฤติตนโดยงดเว้นจากอทินนาทาน ได้ชื่อว่าปฏิบัติตาม อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมากัมมันตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 132 : ข้อใด จัดเข้าในฉายาโจรกรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำลายทรัพย์สินคนอื่น
ข. รับซื้อของที่ขโมยมา
ค. เป็นเจ้าหน้าที่รับสินบน
ง. คบคนมุ่งจะเอาทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 133 : คำว่า ภรรยาท่าน ได้แก่หญิงประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. หญิงไม่มีสามี
ข. หญิงมีสามี
ค. หญิงหย่าสามี
ง. หญิงสามีตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 134 : ศีลข้อที่ ๓ ให้คนงดเว้นเกี่ยวกับเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผิดประเวณี
ข. ฆ่าสัตว์
ค. ดื่มสุราเมรัย
ง. พูดเท็จ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 135 : การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาทางสังคมด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การละเมิดลิขสิทธิ์
ข. การละเมิดสิทธิ์
ค. การละเมิดทางเพศ
ง. การละเมิดทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 136 : มุสา ในคำว่า มุสาวาท ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเห็นผิด
ข. ความเท็จ
ค. ความเห็นถูก
ง. ความจริง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 137 : ความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปฏิฆะ
ข. ปฏิปุจฉา
ค. ปฏิมา
ง. ปฏิสสวะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 138 : ข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พยายามจะฆ่า
ข. ผู้ฟังเข้าใจผิด
ค. นอกใจคู่ครอง
ง. สับเปลี่ยนของ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 139 : คำพูดประเภทใด ตรงกับคำาว่า กลับคำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พูดเห็นแก่ได้
ข. พูดเพื่อยกย่อง
ค. พูดหลีกเลี่ยง
ง. พูดให้แตกแยก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 140 : กิริยาอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทนสาบาน
ข. ทำเล่ห์กระเท่ห์
ค. เสริมความ
ง. อำความ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 141 : คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ไม่มีโทษแก่ผู้พูด ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โวหาร
ข. อำความ
ค. มารยา
ง. สับปลับ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 142 : การรักษาศีลข้อที่ ๔ ส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 143 : คำว่า เลิกเหล้าเลิกจน เพื่อให้เห็นโทษการดื่มน้ำเมาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เป็นเหตุเสียทรัพย์
ข. เป็นเหตุก่อวิวาท
ค. เป็นเหตุให้เกิดโรค
ง. ทอนกำลังปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 144 : ปัญหาสังคมด้านใด สะท้อนการมองข้ามความสำคัญศีลข้อที่ ๕ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การพนันบอล
ข. อาชญากรรม
ค. ยาเสพติด
ง. การทุจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 145 : การรักษาศีลข้อที่ ๕ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้มีสติปัญญา
ข. ให้มีสติฟั่นเฟือน
ค. ให้มีสติวิปลาส
ง. ให้มีสติวิกลจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 146 : วิรัติ ได้แก่กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้าม มีความสัมพันธ์กับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ศีล ๕
ข. พละ ๕
ค. ศีล ๘
ง. ขันธ์ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 147 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในวิรัติ ๓ อย่าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มังสวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สัมปัตตวิรัติ
ง. สมุจเฉทวิรัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 148 : ข้อใด จัดเข้าในกัลยาณธรรม ๕ ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความสำรวมกาย
ข. ความสำรวมวาจา
ค. ความสำรวมกาม
ง. ความสำรวมจิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 149 : การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความมีเมตตา
ข. ความมีสติ
ค. ความมีกรุณา
ง. ความมีสัตย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 150 : ตั้งน้ำดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคนสัญจรไปมา จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความมีเมตตา
ข. ความซื่อตรง
ค. ความมีกรุณา
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 151 : ไม่ดื่มสุรา แต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ได้ชื่อว่าขาดกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเที่ยงธรรม
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความมีสัตย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 152 : การไม่ประพฤตินอกจากใจคู่ครอง ตรงกับกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมมาอาชีวะ
ข. กามสังวร
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 153 : ความประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มาทำงานตรงเวลา
ข. ขายของถูกกฎหมาย
ค. ให้ค่าแรงเหมาะสม
ง. ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 154 : ความประพฤติเป็นธรรมในบุคคล ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รับผิดชอบต่อหน้าที่
ข. ไม่บกพร่องต่อหน้าที่
ค. ไม่ปลอมแปลงสินค้า
ง. ให้ค่าจ้างตามสัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 155 : ความประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขายของมีคุณภาพ
ข. ทำงานเต็มเวลาที่กำาหนด
ค. ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ง. ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 156 : สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขาดความกตัญญู
ข. ขาดความเที่ยงตรง
ค. ขาดความซื่อสัตย์
ง. ขาดความรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 157 : บุคคลประพฤติตนอย่างไร จึงได้ชื่อว่ามีความซื่อตรง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่คิดร้ายต่อมิตร
ข. รู้อุปการะท่าน
ค. มีความสวามิภักดิ์
ง. กตัญญูรู้คุณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 158 : การลงนามถวายพระพรในหลวง แสดงถึงความมีคุณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 159 : การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความมีสติ
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 160 : โครงการฝนหลวงในพระราชดำริ เพื่อช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง สอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความกตัญญู
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความมีกรุณา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 161 : ตั้งน้ำดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคนสัญจรไปมา จัดเป็นกัลยาณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความมีเมตตา
ข. ความซื่อตรง
ค. ความมีกรุณา
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 162 : พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 163 : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๓ วัน
ข. ๔ วัน
ค. ๕ วัน
ง. ๖ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 164 : สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขาดความกตัญญู
ข. ขาดความเที่ยงตรง
ค. ขาดความซื่อสัตย์
ง. ขาดความรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 165 : ผู้รับนับถือพระพุทธเจ้า ว่าเป็นของของตน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุบาสก
ข. อุบาสิกา
ค. พุทธมามกะ
ง. พุทธบริษัท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 166 : ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุบายเรืองปัญญา
ข. อุบายสงบกาย
ค. อุบายสงบใจ
ง. อุบายสงบวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 167 : ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความจำดี
ข. เห็นแจ้งไตรลักษณ์
ค. จิตผ่องใส
ง. รู้อดีตอนาคต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 168 : ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. หัวดื้อ
ข. งมงายไร้สาระ
ค. ถือพรรคถือพวก
ง. อิจฉาริษยา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 169 : กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กามคุณ
ข. กามกิเลส
ค. กามตัณหา
ง. กามาสวะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 170 : ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตักบาตรทุกเช้า
ข. ถวายสังฆทานทุกวัน
ค. ปล่อยนกปล่อยปลา
ง. ทำความดีสม่ำาเสมอ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 171 : ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คนร่ำรวยทรัพย์
ข. คนที่วางตนน่ายกย่อง
ค. คนเรียนจบสูง
ง. คนปฏิบัติตามกฎหมาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 172 : เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แนะนำประโยชน์ให้
ข. ต้อนรับให้สมฐานะ
ค. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
ง. ถามถึงธุระที่มา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 173 : ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีจิตเมตตา
ข. มีการงานดี
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีตำแหน่งสูง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 174 : ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมอย่างไร (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฝักใฝ่ในกาม
ข. โลภอยากได
ค. ปองร้ายผู้อื่น
ง. ทรมานสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 175 : เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เจริญเมตตา
ข. เจริญกรุณา
ค. เจริญมุทิตา
ง. เจริญอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 176 : คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คิดออกบวช
ข. คิดหนีปัญหา
ค. คิดทำร้ายตัวเอง
ง. คิดอยากแต่งงาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 177 : ธรรมข้อใด บรรเทาพยาบาทวิตกได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 178 : ราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟเพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำให้กายร้อน
ข. ทำให้ใจร้อน
ค. ทำให้เกิดโรค
ง. ทำให้เครียด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 179 : ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โลกาธิปเตยยะ
ข. อัตตาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 180 : ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมาธิชั้นสูง
ข. ปัญญาหยั่งรู้
ค. แสดงฤทธิ์ได้
ง. การเข้าฌาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 181 : อยากฆ่าตัวตายเพราะเกรดตก อกหัก รักคุด จัดเป็นตัณหาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลส ตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 182 : อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลส ตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 183 : ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อิทธิปาฏิหาริย์
ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ง. ยมกปาฏิหาริย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 184 : โลกัตถจริยา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ช่วยคนให้พ้นทุกข์
ข. ประกาศคำสอน
ค. บัญญัติสิกขาบท
ง. เทศน์โปรดพระญาติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 185 : ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด
ข. กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก
ค. วิบากเกิดจึงมีกรรม
ง. กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 186 : กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. สงสาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 187 : อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กำจัดทุกข์
ข. กำจัดโศก
ค. กำจัดภัย
ง. กำจัดกิเลส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 188 : ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พิจารณาแล้วเว้น
ข. พิจารณาแล้วบรรเทา
ค. พิจารณาแล้วเสพ
ง. พิจารณาแล้วอดกลั้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 189 : ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เสพ
ข. อดกลั้น
ค. เว้น
ง. บรรเทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 190 : ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. หมั่นเจริญเมตตา
ข. หมั่นเจริญกรุณา
ค. หมั่นเจริญมุทิตา
ง. หมั่นเจริญอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 191 : อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 192 : คำว่า พระสกทาคามี แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
ข. ผู้ไม่เกิดอีก
ค. ผู้เวียนว่ายตายเกิด
ง. ผู้ไม่มาสู่ภพนี้อีก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 193 : พรหมโลกชั้นสุทธาวาส เป็นที่บังเกิดของพระอริยบุคคลชั้นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระอนาคามี
ค. พระสกทาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 194 : กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เรียกว่าโยคะ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เผาใจให้ร้อนรุ่ม
ข. หมักดองในสันดาน
ค. ผูกสัตว์ไว้ในโลก
ง. ประกอบสัตว์ไว้ในภพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 195 : โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความมืดบอดทางปัญญา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กาโมฆะ
ข. ทิฏโฐฆะ
ค. อวิชโชฆะ
ง. ภโวฆะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 196 : บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
ข. ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย
ค. ผู้ไหว้พระรัตนตรัย
ง. ผู้อาศัยพระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 197 : ผู้อาจรู้ธรรมเมื่อท่านอธิบายความแห่งข้อนั้น ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุคฆฏิตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 198 : ผู้พอจะแนะนำได้ เปรียบได้กับบัวชนิดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บัวพ้นน้ำ
ข. บัวเสมอน้ำ
ค. บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
ง. บัวจมอยู่ในโคลนตม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 199 : คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 200 : อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 201 : ครูไม่สอนวิชาทั้งหมดแก่ศิษย์ เพราะกลัวรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุลมัจฉริยะ
ข. ลาภมัจฉริยะ
ค. วัณณมัจฉริยะ
ง. ธัมมมัจฉริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 202 : ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. มานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 203 : คนทุจริตคิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิเลสมาร
ข. เทวปุตตมาร
ค. ขันธมาร
ง. อภิสังขารมาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 204 : มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิเลสมาร
ข. มัจจุมาร
ค. ขันธมาร
ง. อภิสังขารมาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 205 : ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สุข
ข. ทุกข์
ค. โสมนัส
ง. โทมนัส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 206 : ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. วิตักกจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 207 : เชื่อคนง่าย เป็นผู้มีจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัทธาจริต
ข. พุทธิจริต
ค. ราคจริต
ง. วิตักกจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 208 : บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อิติปิ โส ภควา
ข. สฺวากฺขาโต
ค. สุปฏิปนฺโน
ง. มยํ ภนฺเต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 209 : ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไตรรัตน์
ข. ไตรลักษณ์
ค. ไตรสิกขา
ง. ไตรทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 210 : ผู้มีสมาธิในการเรียน เทียบได้กับวิสุทธิข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวิสุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 211 : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อรหํ
ข. พุทฺโธ
ค. โลกวิทู
ง. ภควา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 212 : ความรู้คู่คุณธรรม อนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สุคโต โลกวิทู
ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 213 : ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาหุเนยฺโย
ข. ปาหุเนยฺโย
ค. ทกฺขิเณยฺโย
ง. อญฺชลิกรณีโย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 214 : ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีรูปงาม
ข. มีปัญญามาก
ค. มีอายุยืน
ง. มีทรัพย์มาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 215 : กรรมที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ได้แก่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ชนกกรรม
ข. ครุกรรม
ค. พหุลกรรม
ง. กตัตตากรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 216 : ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พุทธประวัต
ข. อนุพุทธประวัต
ค. พุทธานุพุทธประวัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 217 : ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อริยบุคคล
ข. สาวก
ค. เอตทัคคะ
ง. พหุสุตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 218 : พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อยู่ป่าเป็นวัตร
ข. มีปัญญามาก
ค. ทรงธุดงค์
ง. รู้ราตรีนาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 219 : พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อยู่ป่าเป็นวัตร
ข. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
ค. มีบริวารมาก
ง. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 220 : อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระยสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 221 : พระสาวกองค์ใด เป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระราธะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอนุรุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 222 : พระสาวกองค์ใด เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระจุนทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 223 : เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล พระพุทธเจ้าตรัสสอนใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระมหากัจจายนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 224 : พระมหากัสสปะ ออกบวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือนอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ต้องรับผิดชอบมาก
ข. ต้องคอยรับบาปคนอื่น
ค. ต้องทำแต่บาปกรรม
ง. ต้องพัวพันเรื่องกาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 225 : พระสาวกองค์ใด เป็นผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 226 : ใครแสดงวรรณะ ๔ ว่าเสมอกันด้วยกรรมคือการกระทำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายน
ค. พระมหาโมคคัลลานะ
ง. พระมหากัปปินะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 227 : จักพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจักไม่แลเห็น ใครทูลถาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อชิตมาณพ
ข. โมฆราชมาณพ
ค. ปิงคิยมาณพ
ง. โธตกมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 228 : พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทรงจีวรเศร้าหมอง
ข. ยินดีในฌานสมาบัติ
ค. ฉลาดในเตโชกสิณ
ง. ตรัสรู้ฉับพลัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 229 : พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายสอนง่าย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระราธะ
ง. พระฉันนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 230 : พระสาวกองค์ใด เป็นยอดแห่งพระธรรมกถึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัปปินะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 231 : พระสาวกองค์ใด เป็นผู้เลิศด้านทำสกุลให้เลื่อมใส ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุบาลี
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระกิมพิละ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 232 : พระสาวกองค์ใด บวชเพราะจำใจ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระราธะ
ข. พระนันทะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระอนุรุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 233 : ความรักไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระอนุรุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 234 : พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เกิดในตระกูลสูง
ข. ใคร่ต่อการศึกษา
ค. มีทิพยจักษุญาณ
ง. สำรวมอินทรีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 235 : พระสาวกองค์ใด ได้รับเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุบาลี
ข. พระนันทะ
ค. พระอานนท์
ง. พระสีวลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 236 : พระอุบาลี เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทประกอบอาชีพอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ค้าขาย
ข. ทำเกษตรกรรม
ค. ตัดผม
ง. สอนหนังสือ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 237 : พระสาวกองค์ใด มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระนันทะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระลกุณฏกภัททิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 238 : พระสาวกองค์ใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระภัททิยะ
ข. พระมหานามะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระกิมพิละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 239 : พระอานนท์รับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เป็นประธานสงฆ์
ข. วิสัชนาพระธรรม
ค. วิสัชนาพระวินัย
ง. วิสัชนาพระธรรมวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 240 : ใครยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระนันทะ
ค. พระราหุล
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 241 : พระสาวกองค์ใด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระราหุล
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 242 : ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า เดินจงกรมจนเท้าแตก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโสณกุฏิกัณณะ
ง. พระลกุณฏกภัททิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 243 : โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ใครกล่าว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระจักขุบาล
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโมฆราช
ง. พระเจ้าโกรัพยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 244 : พระสาวกองค์ใด อดอาหารประท้วง เพราะไม่ได้บวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัปปินะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระปิลินทวัจฉะ
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 245 : พระโสณกุฏิกัณณะ บวชเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบทเพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีพระสงฆ์ไม่พอ
ข. มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี
ค. ไม่มีบาตรและจีวร
ง. หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 246 : พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ชำนาญมโนมยิทธิ
ข. แสดงธรรมอย่างวิจิตร
ค. แสดงธรรมไพเราะ
ง. มีเสียงไพเราะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 247 : พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แสดงธรรมได้ไพเราะ
ข. ผู้จับฉลากเป็นปฐม
ค. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
ง. เป็นที่รักใคร่ของเทวดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 248 : พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระรัฐบาล
ข. พระราธะ
ค. พระกุมารกัสสปะ
ง. พระโกณฑธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 249 : พระสาวกองค์ใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น ทำให้ไม่มีใคร อยากคบหาสมาคม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสณกุฏิกัณณะ
ข. พระกุมารกัสสปะ
ค. พระปุณณชิ
ง. พระมหาโกฏฐิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 250 : พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุรา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระนาคิตะ
ข. พระสาคตะ
ค. พระอุปเสนะ
ง. พระอุทายี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 251 : พระสาวกองค์ใด ถูกพระศาสดาตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสุภูติ
ข. พระจุนทะ
ค. พระเรวตะ
ง. พระอุปเสนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 252 : พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีลาภมาก
ข. มีบริวารมาก
ค. มีบุญมาก
ง. มีปัญญามาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 253 : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระวักกลิ
ค. พระพากุละ
ง. พระราหุล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 254 : ใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพาหิยะ
ข. พระอุปเสนะ
ค. พระพากุละ
ง. พระวังคีสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 255 : พระสาวกองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุทายี
ข. พระอุบาลี
ค. พระพากุละ
ง. พระวักกลิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 256 : วัสสูปนายิกา เกี่ยวข้องกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันมหาปวารณา
ง. วันเข้าเขตกฐินกาล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 257 : การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การขอขมาโทษต่อกัน
ข. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
ค. การถือนิสัยกับอาจารย์
ง. การแสดงความบริสุทธิ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 258 : วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันอุโบสถ
ข. วันวัสสูปนายิกา
ค. วันปาฏิบท
ง. วันธรรมสวนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 259 : วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันแสดงธรรม
ข. วันอุโบสถ
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 260 : สวดมาติกาในงานพระราชพิธี ใช้คำใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สดับพระธรรมเทศนา
ข. สดับพระมาติกา
ค. สดับปกรณ์
ง. สดับพระอภิธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 261 : ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ภูษาโยง
ข. มาลาโยง
ค. ภูษามาลา
ง. สายโยง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 262 : ทักษิณานุประทาน หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การทำบุญสะเดาะเคราะห์
ข. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
ง. การทำบุญเสริมอายุมงคล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 263 : หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า... (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ...
ข. อิมานิ มยํ ภนฺเต...
ค. วิปตฺติปฏิพาหาย...
ง. พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี...


ทดสอบธรรมะข้อที่ 264 : ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้รวยเงินทอง
ข. ให้มีอายุยืน
ค. ขจัดทุกข์ ภัย โรค
ง. เจริญด้วยยศศักดิ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 265 : ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาณาติปาตา เวรมณี
ข. อทินฺนาทานา เวรมณี
ค. กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
ง. มุสาวาทา เวรมณี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 266 : หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 267 : อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความทุพลภาพ
ข. ความแก่ชรา
ค. ความเจ็บป่วย
ง. ความไม่กลัวบาป


ทดสอบธรรมะข้อที่ 268 : อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เพื่อทำกิจทางพระพุทธศาสนา
ข. เพื่อหยุดการงานของคฤหัสถ์
ค. เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างหยาบ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 269 : อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ประชาชนทั่วไป
ข. เจ้าลัทธินอกศาสนา
ค. อุบาสกอุบาสิกา
ง. นักบวชนอกศาสนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 270 : อุโบสถ มีคำแปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การจำพรรษา
ข. การเข้าจำ
ค. การจำศีล
ง. การจำวัด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 271 : กษัตริย์พระองค์ใด ปรารภการถืออุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าพรหมทัต
ข. พระเจ้าอชาตศัตรู
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. พระเจ้าสุทโธทนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 272 : ธรรมเนียมการรักษาอุโบสถ ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ก่อนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. หลังพุทธกาล
ง. หลังสังคายนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 273 : สรณตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธรูป
ข. พระศักดิ์สิทธิ์
ค. พระประจำวัน
ง. พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 274 : สรณคมน์ มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การถือเอาเป็นที่พึ่ง
ข. การยึดมั่นถือมั่น
ค. การถือเป็นอารมณ์
ง. การถือฤกษ์ยาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 275 : คำว่า สรณะกำจัดภัย หมายถึงภัยในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โรคภัย
ข. อุทกภัย
ค. โจรภัย
ง. กิเลสภัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 276 : คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้ตรัสรู้
ข. ผู้รู้แจ้งโลก
ค. ผู้อดทน
ง. ผู้สิ้นกิเลส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 277 : อบาย ในคำว่า ธรรมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกอบาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นรกภูมิ
ข. มนุษยโลก
ค. เทวโลก
ง. พรหมโลก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 278 : พระสงฆ์ในเรื่องสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระประธาน
ข. พระเถระ
ค. พระประจำวัน
ง. พระอริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 279 : มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิเสมอกัน เป็นคุณสมบัติของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 280 : เพราะเหตุใด พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ก. ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ
ข. เป็นผู้สอนเทวดามนุษย์
ค. เป็นนาบุญอันประเสริฐ
ง. เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 281 : ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการขาดสรณคมน์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความตาย
ข. ทำร้ายพระศาสดา
ค. ความเมา
ง. ไปนับถือศาสดาอื่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 282 : การขาดสรณคมน์ ย่อมเกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปุถุชนทั่วไป
ข. พระโสดาบัน
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 283 : การขาดสรณคมน์ข้อใด ไม่เป็นเหตุให้ตกไปในทุคติภูมิ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำร้ายพระศาสดา
ข. ความตาย
ค. ไปนับถือศาสดาอื่น
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 284 : สรณคมน์เศร้าหมองเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขโมยพระพุทธรูป
ข. สงสัยบุญบาป
ค. ตั้งตนเป็นศาสดา
ง. สงสัยชาติหน้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 285 : อุโบสถนอกพุทธกาล คนส่วนใหญ่นิยมรักษาด้วยวิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. งดอาหาร
ข. งดฆ่าสัตว์
ค. งดแต่งตัว
ง. งดดูมหรสพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 286 : อุโบสถนอกพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล เหมือนกันในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รับสรณคมน์
ข. สมาทานศีล
ค. งดเว้นอาหาร
ง. รักษาศีล ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 287 : หากรักษาปฏิชาครอุโบสถวันพระ ๘ ค่ำ วันส่งจะเป็นวันกี่ค่ำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๖ ค่ำ
ข. ๗ ค่ำ
ค. ๘ ค่ำ
ง. ๙ ค่ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 288 : การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดเวลาเป็นเกณฑ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. ปกติอุโบสถ
ค. นิคคัณฐอุโบสถ
ง. อริยอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 289 : การรักษาอุโบสถประเภทใด กำหนดอานิสงส์เป็นเกณฑ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 290 : ปกติอุโบสถที่นิยมรักษากันอยู่ทุกวันนี้ เดือนหนึ่งมีกี่ครั้ง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๒ ครั้ง
ข. ๔ ครั้ง
ค. ๖ ครั้ง
ง. ๘ ครั้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 291 : อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 292 : อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๔ เดือน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 293 : รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สิกขาบทที่ ๑
ข. สิกขาบทที่ ๒
ค. สิกขาบทที่ ๖
ง. สิกขาบทที่ ๗


ทดสอบธรรมะข้อที่ 294 : อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติเกี่ยวข้องในกาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สิกขาบทที่ ๑
ข. สิกขาบทที่ ๒
ค. สิกขาบทที่ ๓
ง. สิกขาบทที่ ๖


ทดสอบธรรมะข้อที่ 295 : อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะประพฤติผิดทางวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สิกขาบทที่ ๒
ข. สิกขาบทที่ ๔
ค. สิกขาบทที่ ๖
ง. สิกขาบทที่ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 296 : อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การล่วงประเวณี
ข. การร้องเพลง
ค. การดื่มสุราเมรัย
ง. การอดอาหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 297 : อุโบสถศีลข้อที่ ๖ เวลาเที่ยงแล้วถึงก่อนอรุณขึ้น เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กาล
ข. กาลเทศะ
ค. วิกาล
ง. กาลกิริยา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 298 : อาหารประเภทใด ห้ามคนถืออุโบสถศีลรับประทานในยามวิกาล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมอ
ข. มะขามเทศ
ค. เนย
ง. มะขามป้อม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 299 : อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามผู้สมาทานกระทำเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พูดปด
ข. เสพกาม
ค. แต่งตัว
ง. ลักของ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 300 : การห้ามคนถืออุโบสถศีลตกแต่งร่างกายในขณะรักษาอุโบสถ เพือจุดประสงค์ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บรรเทาความยินดีในนามกาย
ข. บรรเทาความมัวเมาในรูปกาย
ค. บรรเทาความยึดมั่นในเวทนา
ง. บรรเทาความพอใจในลาภยศ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 301 : ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่นิยมสมาทานอุโบสถศีลที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บ้านตนเอง
ข. บ้านคนทรงเจ้า
ค. โรงเจทั่วไป
ง. วัดทั่วไป


ทดสอบธรรมะข้อที่ 302 : ในวันอุโบสถ ควรสมาทานอุโบสถศีลเวลาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เวลาเช้า
ข. เวลาเที่ยงวัน
ค. เวลาบ่าย
ง. เวลากลางคืน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 303 : คำว่า อิมินา สกฺกาเรน ตํ ภควนฺตํ อภิปูชยาม เป็นคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 304 : คำว่า อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏมี ทิวโส ... เป็นคำกล่าวอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมาทานศีล ๘
ข. คำประกาศอุโบสถ
ค. อาราธนาธรรม
ง. กราบพระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 305 : วันปัณณรสีในคำประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่ค่ำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๘ ค่ำ
ข. ๙ ค่ำ
ค. ๑๔ ค่ำ
ง. ๑๕ ค่ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 306 : ข้อใด กำหนดให้กระทำต่อจากคำประกาศอุโบสถ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาราธนาศีล
ข. รับสรณคมน์
ค. รับศีลอุโบสถ
ง. ถือศีลอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 307 : เรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะถืออุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อนุปุพพีกถา
ข. อริยมรรคกถา
ค. ติรัจฉานกถา
ง. อนุโมทนากถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 308 : อุโบสถประเภทใด กำหนดข้อห้ามบางเรื่องไม่ห้ามบางเรื่อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 309 : อุโบสถประเภทใด ตรัสว่ามีอานิสงส์มากที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. อริยอุโบสถ
ค. นิคคัณฐอุโบสถ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 310 : อุโบสถประเภทใด ตรัสว่าเป็นการปฏิบัติตามพระอรหันต์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อริยอุโบสถ
ข. โคปาลกอุโบสถ
ค. ปกติอุโบสถ
ง. นิคคัณฐอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 311 : คำว่า มีถ้อยคำมั่นคง ในอุโบสถสูตร ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ละปาณาติบาต
ข. ละอทินนาทาน
ค. ละอพรหมจรรย์
ง. ละมุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 312 : การถืออุโบสถศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อย ควรกระท�าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ชำระบาป
ข. สำรวมระวัง
ค. อดอาหาร
ง. กินมังสวิรัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 313 : การถืออุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีสุขภาพดี
ข. มีอายุมาก
ค. มีความตั้งใจ
ง. มีบุญบารมี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 314 : การถืออุโบสถศีลทำให้มนุษย์หยุดทำร้ายกัน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ศีลสร้างความปลอดภัย
ข. ศีลสร้างสวรรค์
ค. ศีลสร้างความเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 315 : การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 316 : พระพุทธเจ้าตรัสชวนพุทธบริษัทให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้เห็นคุณและโทษ
ข. ให้เกิดความเบื่อหน่าย
ค. ให้เกิดความเพลิดเพลิน
ง. ให้เกิดความไม่ประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 317 : ทำอย่างไร ถึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ออกบวช
ข. ปรารถนาไม่เกิดอีก
ค. ไม่ยุ่งกับใคร
ง. ไม่ติดในสิ่งล่อใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 318 : ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับผลอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เป็นคนรู้ทันโลก
ข. พ้นจากความวุ่นวาย
ค. เป็นอิสระแก่ตน
ง. เป็นคนมีอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 319 : เจตสิกที่เป็นกิเลสกามเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำให้จิตผ่องใส
ข. ทำให้จิตเศร้าหมอง
ค. ทำให้จิตอ่อนแอ
ง. ทำให้จิตเข้มแข็ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 320 : รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามโอฆะ
ง. กามโยคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 321 : ปฏิบัติอย่างไร จึงจะตัดบ่วงแห่งมารได้เป็นสมุจเฉทปหาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เจริญวิปัสสนา
ข. สำรวมอินทรีย์
ค. เข้าฌานสมาบัติ
ง. มนสิการกัมมัฏฐาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 322 : ผู้ใดเห็นตามจริงด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ผู้นั้น...? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ย่อมเมาในทุกข์
ข. ย่อมพ้นจากทุกข์
ค. ย่อมหมดสิ้นทุกข์
ง. ย่อมหน่ายในทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 323 : ความต่างกันแห่งสังขาร มีได้เพราะอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บุญ
ข. บาป
ค. กุศล
ง. กรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 324 : หน่ายอะไร จัดเป็นนิพพิทา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. หน่ายสังขาร
ข. หน่ายสังคม
ค. หน่ายการเรียน
ง. หน่ายการงาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 325 : คนและสัตว์ จัดเป็นสังขารประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วิสังขาร
ข. ปุญญาภิสังขาร
ค. อุปาทินนกสังขาร
ง. อนุปาทินนกสังขาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 326 : ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา ใครเห็นปัญจขันธ์ไม่เที่ยงแล้วเกิดความหน่าย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บรรพชิต
ข. คฤหัสถ์
ค. ปุถุชน
ง. อริยสาวก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 327 : อนิจจตา มีลักษณะเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทนอยู่ไม่ได้
ข. หาเจ้าของไม่ได้
ค. เกิดแล้วเสื่อมไป
ง. ไม่อยู่ในอำนาจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 328 : อนิจจลักษณะไม่ปรากฎในที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นรก
ข. สวรรค์
ค. พรหมโลก
ง. นิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 329 : ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา จัดเข้าในทุกข์ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วิปากทุกข์
ข. ปกิณกทุกข์
ค. สันตาปทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 330 : หนาว ร้อน หิว กระหาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สภาวทุกข์
ข. วิปากทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 331 : ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โทมนัส จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นิพัทธทุกข์
ข. วิปากทุกข์
ค. ปกิณกทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 332 : ข้อใด จัดเป็นวิปากทุกข์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กลัวแพ้คดี
ข. กลัวไม่มีงานทำ
ค. หิว กระหายน้ำ
ง. ร้อนใจจากการทุจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 333 : คำว่า คนตื่นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์ในความฝัน ฉันใด บ่งถึงสังขารในลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เป็นสภาพว่าง
ข. เป็นสภาพหายไป
ค. ไม่อยู่ในอำนาจ
ง. เป็นไปตามเหตุปัจจัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 334 : ชีวิตไม่ได้ดั่งใจหวังเสมอไป ตรงกับอนัตตลักษณะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่อยู่ในอำนาจ
ข. เป็นสภาพสูญ
ค. หาเจ้าของมิได้
ง. เป็นไปตามเหตุปัจจัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 335 : เมื่อรู้ว่า สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัย พึงปฏิบัติอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีสุขทุกเมื่อ
ข. มีทุกข์ทุกเมื่อ
ค. มีสติทุกเมื่อ
ง. วางเฉยทุกเมื่อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 336 : วิราคะ เกิดจากข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความสงบ
ข. ความหลุดพ้น
ค. ความบริสุทธิ์
ง. ความหน่ายสังขาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 337 : ความนำออกเสียซึ่งความระหาย หมายถึงนำอะไรออก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วัฏฏะ
ข. ตัณหา
ค. อาลัย
ง. ความเมา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 338 : วิมุตติข้อใด เป็นของปุถุชน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมุทเฉทวิมุตติ
ข. วิกขัมภนวิมุตติ
ค. นิสสรณวิมุตติ
ง. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 339 : วิมุตติข้อใด จัดเป็นโลกิยะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมุจเฉทวิมุตติ
ข. ตทังควิมุตติ
ค. นิสสรณวิมุตติ
ง. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 340 : วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฌาน
ข. ญาณ
ค. ปัญญา
ง. สัทธา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 341 : ข้อใด จัดเป็นทางแห่งวิสุทธิ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วิมุตติ
ข. นิพพิทา
ค. วิราคะ
ง. นิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 342 : ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีด้วยอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมถะ
ข. สมาธิ
ค. ฌาน
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 343 : ทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง ไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเอง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บุญบาปไม่มี
ข. บุญบาปเกิดจากตนเอง
ค. บุญบาปเกิดเอง
ง. บุญบาปเกิดจากเทพเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 344 : จุติอย่างไร จึงจะไปเกิดในภพที่ดี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นึกถึงพระอรหันต์
ข. อธิษฐานจิตไปสวรรค์
ค. เจริญเทวตานุสสติ
ง. ทำจิตไม่ให้เศร้าหมอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 345 : ข้อใด ไม่ใช่สัมมาวายามะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พยายามระงับปัญหา
ข. พยายามป้องกันปัญหา
ค. พยายามหนีปัญหา
ง. พยายามพัฒนาสิ่งดีงาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 346 : จงพอกพูนทางแห่งความสงบ อะไรเรียกว่า ทาง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไตรทวาร
ข. วิสุทธิ ๗
ค. ไตรสิกขา
ง. มรรค ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 347 : โลกามิส เป็นอุปสรรคของธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วิสุทธิ
ข. วิมุตติ
ค. วิราคะ
ง. สันติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 348 : ข้อใด เป็นทางสันติภาพแท้ ตามวิถีพุทธ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เคารพสิทธิมนุษยชน
ข. ทำกาย วาจา ใจ ให้สงบ
ค. เคารพกฎหมายบ้านเมือง
ง. พยายามปรับปรุงตัวเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 349 : อนฺโต ทุกฺขสฺส ที่สุดแห่งทุกข์ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฌาน
ข. มรรค
ค. นิพพาน
ง. วิมุตติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 350 : ข้อใด ไม่ใช่วิธีปลูกฉันทะในนิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำกิจที่ควรทำ
ข. ทำทุกรกิริยา
ค. ไม่เป็นผู้อยู่เปล่า
ง. อยู่ด้วยความไม่มีภัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 351 : ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รักษาศีลเป็นประจำ
ข. ฝึกสมาธิเป็นนิตย์
ค. ฟังธรรมสม่ำเสมอ
ง. เห็นภัยในความประมาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 352 : ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สิ้นกิเลส มีชีวิตอยู่
ข. ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
ค. สิ้นกิเลส สิ้นชีวิต
ง. สิ้นชีวิต มีกิเลสอยู่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 353 : สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นิวรณ์
ข. กามคุณ
ค. วิปลาส
ง. อุปกิเลส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 354 : คนมักง่วงนอน ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กสิณ
ข. มูลกัมมัฏฐาน
ค. พรหมวิหาร
ง. พุทธานุสสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 355 : อิริยาบถใด ไม่เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ยืน
ข. เดิน
ค. นั่ง
ง. นอน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 356 : มูลกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เบญจขันธ์
ข. อายตนภายใน
ค. ตจปัญจกะ
ง. อายตนภายนอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 357 : การเจริญกายคตาสติ มีประโยชน์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ละความเห็นผิด
ข. ละความเห็นแก่ตัว
ค. ละความโกรธ
ง. ละความพอใจในกาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 358 : คนหลงในรูปตนและคนอื่น ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. พุทธานุสสติ
ค. กายคตาสติ
ง. จตุธาตุววัตถาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 359 : การแผ่เมตตา ควรแผ่ไปในใครก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตนเอง
ข. มารดาบิดา
ค. มิตรสหาย
ง. สัตว์ทั้งปวง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 360 : ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่มีอคติ
ข. ไม่มีภัยเวร
ค. ไม่ประมาท
ง. มีคนนับถือ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 361 : ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสสติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ได้รู้พุทธประวัติ
ข. ให้เกิดปัญญา
ค. ให้มีความอดทน
ง. ให้มีความอุตสาหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 362 : คนมีใจฟุ้งซ่านและรำคาญ ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กสิณ
ข. กายคตาสติ
ค. พุทธานุสสติ
ง. จตุธาตุววัตถาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 363 : ผู้จะเจริญวิปัสสนา ควรทำกิจใดก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำจิตใจให้สงบ
ข. ชำระศีลให้บริสุทธิ์
ค. ชำระจิตให้บริสุทธิ์
ง. ทำความเห็นให้ตรง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 364 : กิจของวิปัสสนา ได้แก่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กำจัดกิเลส
ข. กำจัดโทสะ
ค. กำจัดโมหะ
ง. กำจัดนิวรณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 365 : ผลของวิปัสสนา คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีจิตตั้งมั่น
ข. เห็นนิพพานตามจริง
ค. เห็นโลกตามจริง
ง. เห็นสังขารตามจริง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 366 : พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ประวัติพระพุทธเจ้า
ข. ประวัติพระสาวก
ค. ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ง. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 367 : ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แคว้น เมือง ชนบท สกุล มารดา
ข. กาล ทวีป ประเทศ สกุล มารดา
ค. กาล ทวีป ประเทศ เมือง มารดา
ง. ชนบท ทวีป ประเทศ สกุล มารดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 368 : ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นับถือพระพรหม
ข. นับถือลัทธิฤาษี
ค. ถือชั้นวรรณะ
ง. นับถือพระอิศวร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 369 : พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า...? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัจจวาจา
ข. มธุรวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. อาสภิวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 370 : เจ้าชายสิทธัตถะ มีพี่น้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระนันทะ-พระนางยโสธรา
ข. พระนันทะ-พระนางโรหิณี
ค. พระนันทะ-พระนางกัญจนา
ง. พระนันทะ-พระนางรูปนันทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 371 : ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระวินัย
ข. พระสูตร
ค. พระอภิธรรม
ง. เวไนยสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 372 : พระพุทธคุณว่า อรหํ เป็นผู้ไกล… หมายถึง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. จากทุกข์
ข. จากภพชาติ
ค. จากกิเลส
ง. จากอุปาทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 373 : ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เวทนา ๕
ข. ขันธ์ ๕
ค. นิวรณ์ ๕
ง. อายตนะ ๖


ทดสอบธรรมะข้อที่ 374 : ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในตำราทายลักษณะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค. พระวังคีสะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 375 : สามุกกังสิกธรรม แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
ข. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่าง ๆ
ค. ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
ง. ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่น ๆ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 376 : พระพุทธประสงค์หลัก ที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ พระศาสนา คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
ข. เพื่อทำให้โลกร่มเย็น
ค. เพื่อให้มหาชนหมดกิเลส
ง. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 377 : เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เพราะเป็นเมืองเจริญ
ข. เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
ค. เพราะชาวมคธนิมนต์
ง. เพราะเป็นทางผ่านพอดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 378 : พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. นักบวช
ข. เศรษฐีคหบดี
ค. กษัตริย์และเจ้าลัทธิ
ง. สามัญชน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 379 : พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อริยธรรม
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 380 : ใครทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อน จักบอกแก่กัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ยสกุลบุตรกับสหาย
ข. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. อุปติสสะกับโกลิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 381 : ผู้ใด เป็นมิตรมีอุปการะต่อมิตร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระมหาโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 382 : ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ถ้ำสุกรขาตา
ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ค. วัดเวฬุวัน
ง. กัลลวาลมุตตคาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 383 : พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกองค์ใด ว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ เสมอด้วยพระองค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 384 : พระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระมหากัจจายนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 385 : อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ลาภเป็นภัยใหญ่
ข. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
ค. ยศเป็นภัยใหญ่
ง. ความโกรธเป็นภัยใหญ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 386 : โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเพลิดเพลิน
ข. ความทะยานอยาก
ค. ความยินดีในกาม
ง. ความไม่รู้อริยสัจ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 387 : มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โมฆราชมาณพ
ข. ปิงคิยมาณพ
ค. อุทยมาณพ
ง. โปสาลมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 388 : สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ตรัสแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระภัททวัคคีย์
ข. พระนันทะ
ค. พระราธะ
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 389 : พระสาวกองค์ใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระโสณกุฏิกัณณะ
ง. พระปิงคิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 390 : ใครเป็นผู้สร้างวัดเชตวัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เจ้าเชตุ
ข. พระเจ้าอชาตศัตรู
ค. โฆสกเศรษฐี
ง. อนาถปิณฑิกเศรษฐี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 391 : ใครทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. พระเจ้าอชาตศัตรู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 392 : ฝนโบกขรพรรษตกในคราวพระพุทธเจ้าประทับ ณ ที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กรุงกบิลพัสดุ์
ข. กรุงราชคฤห์
ค. กรุงเวสาลี
ง. กรุงเทวทหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 393 : พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อนุปุพพีกถา
ข. อนิจจาทิปฏิสังยุต
ค. ธรรมปาลชาดก
ง. เวสสันดรชาดก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 394 : ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใด ขอข้าพระองค์ทูลถามได้เมื่อนั้น เป็นคำพูดของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระภัททิยะ
ข. พระมหานามะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอนุรุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 395 : พระสาวกองค์ใด มีความเชี่ยวชาญในพระวินัย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุบาลี
ข. พระนทีกัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 396 : พระสาวกองค์ใด สนับสนุนการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 397 : อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
ข. ผู้นับถือพระพุทธศาสนา
ค. ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
ง. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 398 : พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี แสดงความตั้งใจในการบวชอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อดพระกระยาหาร
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ตัดพระเกศา
ง. ยอมสิ้นพระชนม์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 399 : พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ญัตติจตุตถกรรม
ข. รับครุธรรม ๘
ค. ติสรณคมนูปสัมปทา
ง. รับโอวาท ๓


ทดสอบธรรมะข้อที่ 400 : อัครสาวิกาเบื้องขวา-เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุบลวรรณาเถรี-พระรูปนันทาเถรี
ข. พระเขมาเถรี-พระอุบลวรรณาเถรี
ค. พระเขมาเถรี-พระปฏาจาราเถรี
ง. พระธัมมทินนาเถรี-พระรูปนันทาเถรี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 401 : พระเถรีองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านวินัย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระภัททากาปิลานีเถรี
ข. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
ค. พระปฏาจาราเถรี
ง. พระรูปนันทาเถรี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 402 : ดอกไม้ทิพย์ชนิดใด ตกในสถานที่พระศาสดาปรินิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ดอกปาริฉัตร
ข. ดอกสาละ
ค. ดอกโศก
ง. ดอกมณฑารพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 403 : เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฎก เป็นเจดีย์ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ธาตุเจดีย์
ข. บริโภคเจดีย์
ค. ธรรมเจดีย์
ง. อุทเทสิกเจดีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 404 : พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิญญาเทสิตธรรมที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กูฏาคารศาลา
ข. โภคนคร
ค. อานันทเจดีย์
ง. ภัณฑุคาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 405 : ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตปุสสะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ภัลลิกะ
ง. จุนทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 406 : ปัจฉิมสาวก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุปติสสปริพาชก
ข. โกลิตปริพาชก
ค. สุภัททปริพาชก
ง. อุปกาชีวก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 407 : บิณฑบาตที่ตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มีกี่ครั้ง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๒ ครั้ง
ข. ๓ ครั้ง
ค. ๔ ครั้ง
ง. ๕ ครั้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 408 : พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัจฉิมโอวาทที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัมพวัน
ข. สาลวโนทยาน
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ง. ลัฏฐิวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 409 : พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความไม่ประมาท
ข. ทางสายกลาง
ค. ความอดทน
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 410 : ความเป็นผู้ฉลาดในภาษา เข้าใจพูดให้คนเลื่อมใส คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตถปฏิสัมภิทา
ข. ธัมมปฏิสัมภิทา
ค. นิรุตติปฏิสัมภิทา
ง. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 411 : สถานที่ใด เป็นที่ทำปฐมสังคายนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ถ้ำสัตตบรรณ
ข. ถ้ำปิบผลิ
ค. ถ้ำสุกรขาตา
ง. ถ้ำอิสิคิลิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 412 : กษัตริย์พระองค์ใด ทรงอุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระเจ้าอโศกมหาราช
ง. พระเจ้าอชาตศัตรู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 413 : ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก คราวทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าอชาตศัตรู
ข. พระเจ้าอโศกมหาราช
ค. พระเจ้ากาลาโศกราช
ง. พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 414 : เหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ข. การทะเลาะวิวาท
ค. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
ง. เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 415 : พระเถระรูปใด นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังสุวรรณภูมิ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสณะ-พระอุตตระ
ข. พระธัมมรักขิต- พระมหินทะ
ค. พระรักขิตะ-พระมหาเทวะ
ง. พระมัชฌันติกะ-พระมัชฌิมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 416 : พระพุทธศาสนาสอนว่า สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ข. อำนาจพุทธานุภาพ
ค. อำนาจแห่งเทพเจ้า
ง. อำนาจวิบากกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 417 : คำว่า กรรมบถ หมายถึง กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สุคติทุคติ
ข. มนุษยโลก
ค. เทวโลก
ง. พรหมโลก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 418 : กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัตว์นรก
ข. มนุษย์
ค. อสุรกาย
ง. เปรต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 419 : อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัตว์ดิรัจฉาน
ข. มนุษย์
ค. เทวดา
ง. พรหม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 420 : กรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเป็นกรรม ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. บุญกรรม
ง. มโนกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 421 : โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บุญกรรม
ข. อกุศลกรรม
ค. กุศลกรรม
ง. อโหสิกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 422 : การกระทำจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตัณหา
ข. อภิชฌา
ค. เจตนา
ง. อารมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 423 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาณาติบาต
ข. สัมมาทิฏฐิ
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 424 : อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุศลมูล ๓
ข. สุจริต ๓
ค. อกุศลมูล ๓
ง. ทุจริต ๓


ทดสอบธรรมะข้อที่ 425 : กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ครุกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 426 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในกายกรรมฝ่ายอกุศล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. สัมผัปปลาปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 427 : ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 428 : เมื่อว่าโดยอารมณ์ ปาณาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รูปสมาบัติ
ข. รูปชีวิตินทรีย์
ค. อรูปสมาบัติ
ง. อรูปชีวิตินทรีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 429 : ข้อใด ไม่จัดเป็นอรูปชีวิตินทรีย์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รูป
ข. เวทนา
ค. สัญญา
ง. สังขาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 430 : ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คิดจะฆ่า
ข. พยายามฆ่า
ค. ฆ่าเอง
ง. สั่งให้คนอื่นฆ่า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 431 : ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะผู้ฆ่ามีกิเลสรุนแรง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฆ่าเพราะความแค้น
ข. ฆ่าเพราะหิวข้าว
ค. ฆ่าเพราะเข้าใจผิด
ง. ฆ่าเพราะขาดสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 432 : พยายามฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พยาบาท
ข. ปาณาติบาต
ค. ผรุสวาจา
ง. อทินนาทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 433 : การกระทำอทินนาทาน เพราะมีโทสะเป็นมูล ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ลักเพราะตกทุกข์
ข. ลักเพราะตกงาน
ค. ลักเพราะแค้นใจ
ง. ลักเพราะถูกยุยง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 434 : อทินนาทานมีโทษมาก เพราะขโมยของประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ของประณีต
ข. ของสำคัญ
ค. ของผู้มีคุณธรรม
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 435 : อทินนาทาน จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รู้ว่ามีเจ้าของ
ข. คิดจะลัก
ค. พยายามลัก
ง. ลักมาได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 436 : อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีจิตคิดจะลัก
ข. พยายามจะลัก
ค. สั่งให้คนอื่นลัก
ง. ลักด้วยตนเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 437 : รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อทินนาทาน
ข. พยาบาท
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. ผรุสวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 438 : ความผิดที่เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่เคารพพ่อแม่
ข. ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่
ค. ไม่พอใจคู่ครอง
ง. ไม่ทำตามกติกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 439 : สทารสันโดษ หมายถึงความพึงพอใจในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ยศศักดิ์
ข. คู่ครอง
ค. การงาน
ง. บริวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 440 : กาเมสุมิจฉาจารจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องเกิดทางทวารใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 441 : ความเสื่อมโทรมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ขายยาเสพติด
ข. ลอบวางระเบิด
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ทุจริตคอรัปชั่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 442 : มุสาวาทที่เกิดขึ้นจากความพยายามทางกาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แจ้งความเท็จ
ข. ทำเอกสารเท็จ
ค. เป็นพยานเท็จ
ง. ให้การเท็จ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 443 : องค์แห่งมุสาวาทข้อใด ทำให้มุสาวาทสำเร็จเป็นกรรมบถ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เรื่องไม่จริง
ข. จิตคิดจะพูด
ค. พยายามพูด
ง. คนอื่นเข้าใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 444 : มุสาวาทที่สำเร็จเป็นกรรมบถ ต้องมีลักษณะเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คิดจะพูดเรื่องโกหก
ข. คนอื่นได้ประโยชน์
ค. คนอื่นเสียประโยชน์
ง. คนพูดเสียประโยชน์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 445 : มุสาวาท เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คบหาไม่สนิทใจ
ข. ชีวิตไม่ปลอดภัย
ค. ทรัพย์สูญหาย
ง. ไม่เอื้อเฟื้อต่อกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 446 : มุสาวาท ย่อมให้ผลในภายหน้าแก่ผู้กระทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีอายุสั้น
ข. มีชีวิตขัดสน
ค. เป็นคนบ้า
ง. ไม่น่าเชื่อถือ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 447 : พูดคำหยาบคาย เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มุสาวาท
ข. ผรุสวาจา
ค. สัมผัปปลาปะ
ง. ปิสุณวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 448 : คำพูดยุยงทำให้คนอื่นเกิดความแตกแยก เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มุสาวาท
ข. ผรุสวาจา
ค. สัมผัปปลาปะ
ง. ปิสุณวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 449 : คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มุสาวาท
ข. ผรุสวาจา
ค. สัมผัปปลาปะ
ง. ปิสุณวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 450 : ปิสุณวาจา จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมื่อคนอื่นเข้าใจ
ข. เมื่อคนอื่นเกิดแตกแยก
ค. เมื่อคนอื่นถูกด่า
ง. เมื่อคนอื่นเสียประโยชน์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 451 : คำพูดที่เป็นผรุสวาจา ผู้พูดมุ่งถึงเจตนาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ประทุษร้าย
ข. หลอกลวง
ค. ให้แตกแยก
ง. ให้เข้าใจผิด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 452 : ผู้พูดกล่าวผรุสวาจาด้วยเจตนาเช่นไร จึงไม่จัดเป็นผรุสวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีเจตนาร้าย
ข. มีเจตนาหวังดี
ค. มีเจตนาโลภ
ง. มีเจตนาทำลาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 453 : เพราะเหตุใด คำพูดอ่อนหวาน แต่คนพูดมีเจตนามุ่งจะทำลาย จึงจัดเป็นผรุสวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีจิตหยาบคาย
ข. มีจิตเศร้าหมอง
ค. มีจิตอ่อนโยน
ง. มีจิตหลอกลวง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 454 : คิดละโมบอยากได้ของคนอื่นเอามาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อทินนาทาน
ข. อนภิชฌา
ค. อภิชฌา
ง. อพยาบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 455 : มิจฉาทิฏฐิ โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. มานะ
ง. โมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 456 : ข้อใด เป็นกรรมบถและเป็นเหตุเกิดอกุศลกรรมบถเหล่าอื่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาณาติบาต
ข. อภิชฌา
ค. ปิสุณวาจา
ง. มุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 457 : จิตที่สหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. จองเวร
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 458 : ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. สักกายทิฏฐิ
ง. สัสสตทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 459 : กุศลกรรมบถที่เกิดขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียว ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มิจฉาทิฏฐิ
ข. อภิชฌา
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. มุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 460 : บุคคลที่ไม่มีพยาบาทเกิดขึ้นในใจ ย่อมงดเว้นอกุศลกรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เห็นผิด
ข. ลักทรัพย์
ค. จองเวร
ง. พูดโกหก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 461 : บุคคลประพฤติเช่นไร ได้ชื่อว่ามีเมตตากายกรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. งดคิดร้ายกัน
ข. งดทำร้ายกัน
ค. งดปองร้ายกัน
ง. งดให้ร้ายกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 462 : เห็นคนอื่นได้ดีแล้ว มีจิตพลอยอนุโมทนา จัดเป็นมโนกรรม เกิดขึ้นทางทวารใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทุกทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 463 : ผู้มีจิตตั้งมั่นในการเจริญพระกรรมฐาน แสดงว่ามีอุปนิสัยใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทานูปนิสัย
ข. สีลูปนิสัย
ค. ภาวนูปนิสัย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 464 : ข้อใด กล่าวเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตัดกรรมได้
ข. ถอนกรรมได้
ค. แก้กรรมได้
ง. เสวยผลกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 465 : ข้อใด เป็นผลสูงสุดในการประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีจิตหลุดพ้น
ข. มีจิตใจมั่นคง
ค. มีกายเรียบร้อย
ง. มีปัญญารอบรู้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 466 : ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมอันทำให้งาม
ค. ธรรมเป็นโลกบาล
ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 467 : การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. ขันติ
ง. โสรัจจะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 468 : ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ สัมปชัญญะจะเปรียบเหมือนอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ควันไฟ
ข. แสงไฟ
ค. คนจุดไฟ
ง. เชื้อไฟ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 469 : คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 470 : คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กลัวถูกลงโทษ
ข. กลัวเสียชื่อเสียง
ค. กลัวตกนรก
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 471 : ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. กตัญญู กตเวที


ทดสอบธรรมะข้อที่ 472 : ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. งามเสื้อผ้าอาภรณ์
ข. งามรูปร่างหน้าตา
ค. งามกิริยามารยาท
ง. งามคุณธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 473 : เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. กตัญญู กตเวที
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. ขันติ โสรัจจะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 474 : บุพพการี ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความไม่รู้
ข. ความตระหนี่
ค. ความโกรธ
ง. ตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 475 : ชาวพุทธควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไตรปิฎก
ข. ไตรลักษณ์
ค. ไตรรัตน์
ง. ไตรสิกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 476 : ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระรัตนตรัย
ข. พระธรรมวินัย
ค. ไตรสิกขา
ง. พระปาติโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 477 : พระธรรม คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ระเบียบข้อบังคับ
ข. ธรรมชาติ
ค. คำสั่งสอน
ง. คำตักเตือน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 478 : คำสอนที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โอวาท ๓
ข. สิกขา ๓
ค. สุจริต ๓
ง. ปิฎก ๓


ทดสอบธรรมะข้อที่ 479 : การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 480 : คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเจ็บช้ำใจหรือบันดาลโทสะ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คำเท็จ
ข. คำหยาบ
ค. คำส่อเสียด
ง. คำเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 481 : วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่พูดเท็จ
ข. ไม่พูดคำหยาบ
ค. ไม่พูดส่อเสียด
ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 482 : เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
ข. บุญบาปไม่มี
ค. พ่อแม่ไม่มีคุณ
ง. ดีเองชั่วเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 483 : คนขายยาบ้า เพราะมีอะไรเป็นมูล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 484 : ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กลุ้มใจ เสียใจ
ข. รำคาญ หงุดหงิด
ค. โกรธ เกลียด
ง. อยากได้ งมงาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 485 : มีโทษมากและคลายช้า คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 486 : อโลภะ เป็นมูลของอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. เมตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 487 : คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รู้จักทำมาหากิน
ข. ขยันไม่เกียจคร้าน
ค. มีน้ำใจแบ่งปัน
ง. ทำดี พูดดี คิดดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 488 : เสียสละ ถือบวช ดูแลบิดามารดา เป็นธรรมหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อปัณณกปฏิปทา
ข. สัปปุริสบัญญัติ
ค. บุญกิริยาวัตถุ
ง. สามัญลักษณะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 489 : ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. เจริญภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 490 : ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สั่งสมความสุข
ข. สั่งสมบุญ
ค. สั่งสมความรู้
ง. สั่งสมทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 491 : ความเจริญและความเสื่อมของบุคคล ขึ้นอยู่กับอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การศึกษา
ข. การปฏิบัติ
ค. การมีบริวาร
ง. การมีทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 492 : คนเช่นไร ไม่สามารถจะทรงความเที่ยงธรรมไว้ได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีเมตตากรุณา
ข. กล้าได้กล้าเสีย
ค. มีใจเด็ดเดี่ยว
ง. มีความลำเอียง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 493 : ให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หา จัดเป็นอคติข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 494 : ผิดพลาดไปแล้ว พยายามกลับตัวเป็นคนดี ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรักขนาปธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 495 : จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรักขนาปธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 496 : จาคะ ในอธิษฐานธรรม มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย
ข. สละทรัพย์สร้างสวนสาธารณะ
ค. สละสิ่งเป็นข้าศึกความจริงใจ
ง. บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 497 : จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะมีธรรมหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. จักร ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. วุฒิ ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 498 : หมั่นทบทวนหาเหตุผลในสิ่งที่ทำ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 499 : ควรแผ่พรหมวิหารข้อใด ไปยังสัตว์ผู้มีทุกข์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 500 : ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 501 : อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทรัพย์ภายนอก
ข. ทรัพย์ภายใน
ค. ทรัพย์สิน
ง. ทรัพย์มรดก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 502 : ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เผาโรงเรียน
ข. ทำลายทรัพย์สิน
ค. ทำร้ายร่างกาย
ง. ทำสงฆ์ให้แตกกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 503 : ข้อใด ไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ได้ความเพลิดเพลิน
ข. ได้ฟังเรื่องใหม่ ๆ
ค. มีจิตใจผ่องใส
ง. บรรเทาความสงสัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 504 : สติในพละ ๕ เปรียบเทียบได้กับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เรือ
ข. หางเสือเรือ
ค. คนพายเรือ
ง. ท่าจอดเรือ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 505 : สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การรับรู้อารมณ์
ข. ความคิดปรุงแต่ง
ค. สิ่งที่มีใจครอง
ง. สิ่งที่มองเห็นได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 506 : รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เคารพในพระพุทธเจ้า
ข. เคารพในพระสงฆ์
ค. เคารพในการศึกษา
ง. เคารพในหน้าที่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 507 : คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รู้จักตน
ข. รู้จักประมาณ
ค. รู้จักชุมชน
ง. รู้จักบุคคล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 508 : ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รู้จักเหตุ
ข. รู้จักผล
ค. รู้จักกาล
ง. รู้จักประมาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 509 : จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทำงาน จัดเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เกียจคร้าน
ข. เจ็บป่วย
ค. ตกงาน
ง. สิ้นหวัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 510 : ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คนปอกลอก
ข. คนดีแต่พูด
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชักชวนให้ฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 511 : มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คนปอกลอก
ข. คนหัวประจบ
ค. คนดีแต่พูด
ง. คนชักชวนให้ฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 512 : ห้ามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 513 : การช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 514 : ครูอาจารย์ ได้แก่บุคคลในทิศใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทิศเบื้องขวา
ข. ทิศเบื้องซ้าย
ค. ทิศเบื้องหน้า
ง. ทิศเบื้องหลัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 515 : อยู่เลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เป็นหน้าที่ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บิดามารดา
ข. บุตรธิดา
ค. ครูอาจารย์
ง. มิตรสหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 516 : ชมพูทวีปตั้งอยู่ในทิศใดของประเทศไทย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศตะวันออก
ค. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ง. ทิศตะวันออกเฉียงใต้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 517 : มัชฌิมประเทศ หมายถึงส่วนใดของประเทศ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ส่วนภายนอก
ข. ส่วนภายใน
ค. ส่วนปลายแดน
ง. ส่วนกลาง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 518 : ชนชาติอริยกะ หมายถึงชนชาติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ชนชาติด้อยพัฒนา
ข. ชนชาติเร่งพัฒนา
ค. ชนชาติกำลังพัฒนา
ง. ชนชาติพัฒนาแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 519 : ผู้ศึกษาด้านศิลปะ กสิกรรม และพาณิชยกรรม คือพวกใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 520 : ที่ชื่อว่าสักกชนบท เพราะเหตุอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตั้งอยู่ในดงไม้สักทอง
ข. ตั้งอยู่ดงไม้สักกะ
ค. ตั้งอยู่ในเขตท้าวสักกะ
ง. ตั้งอยู่ในเขตฤาษี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 521 : ต้นตระกูลศากยวงศ์ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าโอกกากราช


ทดสอบธรรมะข้อที่ 522 : พระนางปชาบดี เป็นอะไรกับพระนางมายา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มารดา
ข. ธิดา
ค. เชฏฐภคินี
ง. กนิฏฐภคินี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 523 : สิทธัตถกุมาร มีมหาปุริสลักษณะกี่ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๓๐ ประการ
ข. ๓๒ ประการ
ค. ๓๓ ประการ
ง. ๓๘ ประการ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 524 : เหตุใด พระเจ้าสุทโธทนะทรงมอบพระโอรสแก่พระนางปชาบดี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระนางมายาสิ้นพระชนม์
ข. พระนางมายาทรงประชวร
ค. พระนางมายาทรงออกบวช
ง. พระนางมายาบำเพ็ญพรต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 525 : เมื่อประสูติได้ ๕ วัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ มาเพื่ออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เฉลิมฉลอง
ข. ตรวจดวงชะตา
ค. ทำพลีกรรม
ง. ขนานพระนาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 526 : พระกุมารเริ่มศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได้กี่พรรษา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๕ พรรษา
ข. ๖ พรรษา
ค. ๗ พรรษา
ง. ๘ พรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 527 : เกิดอะไรขึ้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เกิดความกลัว
ข. เกิดความเบื่อหน่าย
ค. เกิดความสังเวช
ง. เกิดความคิดออกบวช


ทดสอบธรรมะข้อที่ 528 : เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงผนวชด้วยวิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อธิษฐานเพศ
ข. เอหิภิกขุ
ค. ไตรสรณคมน์
ง. ญัตติจตุตถกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 529 : มหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว เสด็จประทับแรมอยู่ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อิสิปตนมฤคทายวัน
ข. อนุปิยอัมพวัน
ค. เวฬุวัน
ง. อัมพวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 530 : หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้ว ทรงศึกษาในสำนักใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. ครูวิศวามิตร
ค. อาฬารดาบส
ง. อสิตดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 531 : ทรงอดพระกระยาหาร ผ่อนเสวยวันละน้อย ๆ เป็นวาระที่เท่าไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วาระที่ ๑
ข. วาระที่ ๒
ค. วาระที่ ๓
ง. วาระที่ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 532 : ปัญจวัคคีย์ หมายถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. บรรพชิต ๔ รูป
ข. บรรพชิต ๕ รูป
ค. บรรพชิต ๖ รูป
ง. บรรพชิต ๗ รูป


ทดสอบธรรมะข้อที่ 533 : การทรมานตนให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตตกิลมถานุโยค
ข. กามสุขัลลิกานุโยค
ค. ชาคริยานุโยค
ง. ภาวนานุโยค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 534 : ปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์คลายความเพียร... จึงหลีกไปที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เวฬุวัน
ข. ลุมพินีวัน
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. อิสิปตนมฤคทายวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 535 : นางสุชาดา เป็นธิดาของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กษัตริย์
ข. คหบดี
ค. เศรษฐี
ง. กุฎุมพี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 536 : พระมหาบุรุษ เสด็จมาสู่ต้นพระศรีมหาโพธิในเวลาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เวลาเช้า
ข. เวลาเที่ยง
ค. เวลาเย็น
ง. เวลาค่ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 537 : ใครถวายหญ้าคา แก่พระมหาบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตปุสสะ
ข. ภัลลิกะ
ค. อุปกะ
ง. โสตถิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 538 : พระมหาบุรุษบรรพชากี่ปี จึงได้ตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 539 : พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๑๖ พรรษา
ข. ๒๙ พรรษา
ค. ๓๕ พรรษา
ง. ๔๕ พรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 540 : พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลส
ข. ตรัสรู้เองโดยชอบ
ค. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ง. ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 541 : สัปดาห์ที่สอง พระผู้มีพระภาคประทับเสวยวิมุตติสุขที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ต้นอชปาลนิโครธ
ข. ต้นมุจจลินท์
ค. ต้นราชายตนะ
ง. ต้นอัสสัตถะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 542 : ปัญจวัคคีย์อุปฐากพระมหาบุรุษ ด้วยจุดประสงค์ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เพื่อเป็นสาวก
ข. เพื่อทำตามคำสั่ง
ค. เพื่อเป็นผู้ใกล้ชิด
ง. เพื่อให้สั่งสอนตน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 543 : ใครถวายข้าวสัตตุผง สัตตุก้อน แก่พระศาสดา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มหานามะ อัสสชิ
ข. วัปปะ ภัททิยะ
ค. ตปุสสะ ภัลลิกะ
ง. อุปกะ โสตถิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 544 : ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้โปรดสอนเวไนยสัตว์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พกาพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. มหาพรหม
ง. สหัมบดีพรหม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 545 : ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง อยู่ในพระสูตรใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เวทนาปริคคหสูตร
ข. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 546 : “ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร” ใครกล่าว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุปติสสปริพาชก
ข. โกลิตปริพาชก
ค. ปิปผลิมาณพ
ง. ทีฆนขปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 547 : โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. อุปติสสปริพาชก
ค. พระอัสสชิ
ง. สัญชัยปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 548 : พระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๕ องค์
ข. ๔๕ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๖๑ องค์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 549 : อนาถปิณฑิกเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ราชคฤห์
ข. สาวัตถี
ค. โกสัมพี
ง. พาราณสี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 550 : วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อนุปุพพีกถา
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. อริยสัจ ๔
ง. มรรค ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 551 : เว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใส เป็นหัวข้อธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อนุปุพพีกถา
ข. อริยสัจ ๔
ค. มรรค ๘
ง. โอวาทปาฏิโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 552 : คู่พระอัครสาวก ก่อนบวชศึกษาในสำนักของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. สัญชัยปริพาชก
ง. นิครนถนาฏบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 553 : ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง. วิสาขามหาอุบาสิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 554 : วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 555 : การร้อยกรองพระธรรมวินัยจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สังคหะ
ข. สังคายนา
ค. สังวัธยาย
ง. สันนิบาต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 556 : การรักษาศีล ๕ จัดเข้าในหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 557 : อาราธนาพระปริตร เป็นขั้นตอนต่อจากพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. จุดธูปเทียน
ข. บูชาพระรัตนตรัย
ค. อาราธนาศีล
ง. สมาทานศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 558 : การทำบุญคล้ายวันเกิด จัดเข้าในหมวดพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 559 : ทานประเภทใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาฏิบุคลิกทาน
ข. อกาลทาน
ค. สังฆทาน
ง. อามิสทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 560 : การกรวดน้ำ มุ่งประโยชน์อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุทิศส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตั้งจิตอธิษฐาน
ง. เพื่อให้เทวดารับรู้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 561 : การกรวดน้ำ นิยมทำในเวลาที่พระสงฆ์เริ่มบทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ยถา วาริวหา ...
ข. สพฺพีติโย ...
ค. สคฺเค กาเม ...
ง. ภวตุ สพฺ ...


ทดสอบธรรมะข้อที่ 562 : พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 563 : การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 564 : มยํ ภนฺเต ... ปญฺจ สีลานิ ยาจาม เป็นคำอาราธนาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาเบญจศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 565 : การถวายของแด่พระภิกษุ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. น้อมถวาย
ข. ประเคน
ค. นำถวาย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 566 : สิกขาบทที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. องค์แห่งศีล
ข. ข้อห้ามแห่งศีล
ค. ขอบเขตแห่งศีล
ง. การสมาทานศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 567 : ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. สามเณร
ง. คนทั่วไป


ทดสอบธรรมะข้อที่ 568 : เพราะเหตุใด ผู้แรกเริ่มประพฤติความดี จึงต้องถือศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เป็นบรรทัดของศาสนาทุกศาสนา
ข. เป็นบรรทัดให้คนอื่นมีสุขทั่วหน้า
ค. เป็นบรรทัดให้คนประพฤติความดี
ง. เป็นบรรทัดให้เลี้ยงชีวิตแต่พอเพียง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 569 : ศีลที่บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกเมตตาจิตนั้น ควรปลูกเมตตาจิตในใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัตว์เล็ก
ข. สัตว์ใหญ่
ค. สัตว์มีคุณ
ง. สัตว์ทั้งปวง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 570 : ศีลข้อใด บัญญัติขึ้นด้วยเพ่งเมตตาจิตเป็นใหญ่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 571 : ฆ่ากันโดยบันดาลโทสะ เป็นการผิดศีลลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โดยจงใจ
ข. โดยไม่จงใจ
ค. โดยไตร่ตรอง
ง. โดยใคร่ครวญ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 572 : การกระทำใด มุ่งเฉพาะสัตว์เดียรฉาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทรกรรม
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ฆ่าตัดคอ
ง. ทำลายทรัพย์สิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 573 : การชนโค ชนไก่ กัดจิ้งหรีด จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กักขัง
ข. นำไป
ค. เล่นสนุก
ง. ผจญสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 574 : ใช้งานสัตว์เกินกำลัง ไม่ปรานี ปล่อยให้อดอยากซูบผอม ไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ใช้การ
ข. กักขัง
ค. เล่นสนุก
ง. นำไป


ทดสอบธรรมะข้อที่ 575 : การทำให้พิการ จัดเข้าในการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. การฆ่า
ข. การโจรกรรม
ค. การทำร้ายร่างกาย
ง. การทรกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 576 : อทินนาทานา เวรมณี บัญญัติขึ้นเพื่ออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้มีสติยับยั้ง
ข. ให้มีเมตตาต่อกัน
ค. ให้ปรองดองกัน
ง. ให้เลี้ยงชีวิตถูกทาง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 577 : คบเพื่อนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ เอาเปรียบ มุ่งแต่จะได้ฝ่ายเดียว ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปอกลอก
ข. ลักลอบ
ค. สมโจร
ง. ยักยอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 578 : การถือเอาสิ่งของที่ดีของผู้อื่น เอาสิ่งของที่เลวของตนเข้าไว้แทน จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. สับเปลี่ยน
ง. ยักยอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 579 : แม้ทรัพย์ของตนเองก็ทำให้ผิดศีลข้อที่ ๒ ได้ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ตระบัด
ง. กรรโชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 580 : การขู่ให้เจ้าของตกใจกลัวและถือเอาสิ่งของไป เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปล้น
ข. ฉ้อ
ค. ฉก
ง. กรรโชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 581 : การทำลายทรัพย์สินผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย เช่น เผาโรงเรียน ฟันโค ฟันกระบือ เป็นต้น จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำร้าย
ข. ทรกรรม
ค. ผลาญ
ง. กรรโชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 582 : กิริยาที่ทำในเวลาสงัด แอบเข้าไปในเรือนของผู้อื่นและหยิบฉวย สิ่งของเขาไป เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตัดช่อง
ข. ย่องเบา
ค. ลักลอบ
ง. เบียดบัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 583 : กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันตนจากความ เสียหายในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โหดร้าย
ข. มือไว
ค. ใจง่าย
ง. ขาดสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 584 : เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คำว่า กาม ได้แก่กิริยาเช่นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รักใคร่กันฉันญาติ
ข. รักใคร่กันฉันเพื่อน
ค. รักใคร่กันฉันพี่น้อง
ง. รักใคร่กันทางประเวณี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 585 : ผู้เป็นเทือกเถาของตน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แม่
ข. ลูก
ค. หลาน
ง. เหลน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 586 : หญิงที่จารีตห้าม ยกเว้นข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ภิกษุณี
ข. สิกขมานา
ค. หญิงหม้าย
ง. สามเณรี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 587 : ของของใคร ใครก็รักก็หวง มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 588 : ชายที่มีรักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจภรรยาตน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปติวัตร
ข. สทารสันโดษ
ค. มัตตัญญุตา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 589 : มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ทางกาย วาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 590 : การกล่าววาจาที่ไพเราะมีประโยชน์ ตรงกับศีล ๕ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 591 : ข้าราชการถวายสัตย์แล้ว ภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. หลอกลวง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 592 : ให้การเท็จในชั้นศาล ชื่อว่าประพฤติผิดลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พูดปด
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดเพ้อเจ้อ
ง. พูดส่อเสียด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 593 : รู้วิชาคงกระพัน ฟันไม่เข้า ยิงไม่ออก เพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อ และนิยมตน จัดเป็นมุสาประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มารยา
ข. ทำเลศ
ค. เสริมความ
ง. ทำเล่ห์กระเท่ห์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 594 : พูดประชดให้คนอื่นเจ็บใจ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สับปลับ
ข. ทำเลศ
ค. เพ้อเจ้อ
ง. เสียดแทง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 595 : ตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่ง แต่ปากไพล่ไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง เช่นนี้ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โวหาร
ข. นิยาย
ค. สำคัญผิด
ง. พลั้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 596 : พูดตัดข้อความที่ไม่ต้องการจะให้รู้ออก เพื่อปกปิดความผิดตน ให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่น ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เสริมความ
ข. ทำเลศ
ค. อำความ
ง. มายา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 597 : พูดด้วยความคะนองปาก ไม่ได้ตั้งใจให้เข้าใจผิด ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เสียดแทง
ข. สับปลับ
ค. ส่อเสียด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 598 : ทั้งๆ ที่ไม่ได้เคารพนับถืออะไร แต่ลงท้ายจดหมายมีข้อความว่า ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ไม่จัดเป็นมุสาเพราะอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่ได้ตั้งใจ
ข. เป็นโวหาร
ค. เข้าใจผิด
ง. สำคัญผิด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 599 : ข้อใด เป็นมูลเหตุของความประมาทขาดสติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความยากจน
ข. ความฟุ้งซ่าน
ค. ความเครียด
ง. ความมึนเมา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 600 : การเสพสิ่งเสพติด ถือว่าผิดศีล เพราะสาเหตุใด (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้ผู้เสพมีโอกาสถึงตายได้
ข. เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ค. เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
ง. รัฐบาลห้ามและปราบปราม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 601 : การละเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วิรัติ
ข. เจตนา
ค. สมาทาน
ง. กัลยาณธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 602 : ตั้งใจจะรักษาศีล ๕ มิให้ขาด มิให้ด่าง มิให้พร้อย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 603 : กำลังจะทำจะทำร้ายเขา แต่ไม่ทำ เพราะเห็นว่าไม่ควร ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 604 : ใจจืดใจดำ เป็นอาการของคนขาดกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เที่ยงธรรม
ข. ซื่อตรง
ค. สวามิภักดิ์
ง. เมตตา กรุณา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 605 : เลี้ยงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่หลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีวิต ชื่อว่าปฏิบัติตามข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมมาสังกัปปะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัมมาวายามะ
ง. สัมมาสมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 606 : การขายสินค้าที่มีคุณภาพ ตามราคาที่กำหนด ไม่เอาเปรียบลูกค้า ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 607 : เรามีเวลาน้อย ต้องรีบทำงานที่คั่งค้างให้สำเร็จ ชื่อว่าประพฤติ เป็นธรรมในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 608 : ข้อใด ส่งเสริมผู้ปฏิบัติให้รู้จักมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความมีสัตย์
ข. ความสำรวมในศีล
ค. ความสำรวมในกาม
ง. ความมีสติรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 609 : คนตรง หมายถึงบุคคลมีความประพฤติเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กตัญญู
ข. อ่อนน้อม
ค. มีสัตย์
ง. จงรักภักดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 610 : ฉันจำใจต้องทำความผิด เพราะรักเธอมาก ชื่อว่าขาดความ เที่ยงธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 611 : ความมีสติรอบคอบ ส่งเสริมการรักษาศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 612 : ไม่ควรซื้อ อย่าไปพิไรซื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สัมมากัมมันตะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความมีสัตย์
ง. สติรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 613 : ข้อใด ไม่ใช่อาการของความมีสติรอบคอบ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำงานให้อากูล
ข. ทำงานที่ไม่มีโทษ
ค. ทำงานอย่างตั้งใจ
ง. ทำงานระมัดระวัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 614 : การปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม คู่ใดไม่สัมพันธ์กัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่แย่งชิงของรัก-มีเมตตากรุณา
ข. ไม่ลักทรัพย์-ประกอบสัมมาชีพ
ค. ไม่พูดเท็จ-พูดแต่ความจริง
ง. ไม่ดื่มสุรา-มีสติสัมปชัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 615 : เบญจศีลกับเบญจธรรม ต่างกันอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เบญจศีลควรรู้-เบญจธรรมควรละ
ข. เบญจศีลควรละ-เบญจธรรมควรรู้
ค. เบญจศีลควรเว้น-เบญจธรรมควรปฏิบัติ
ง. เบญจศีลควรปฏิบัติ-เบญจธรรมควรเว้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 616 : สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุบายสงบกาย
ข. อุบายสงบวาจา
ค. อุบายสงบใจ
ง. อุบายเรืองปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 617 : กัมมัฏฐานข้อใด อบรมให้เกิดปัญญา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ค. อสุภกัมมัฏฐาน
ง. อนุสสติกัมมัฏฐาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 618 : ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน ย่อมได้รับประโยชน์โดยตรงด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. จิตใจสงบ
ข. มีสุขภาพดี
ค. ความจำดี
ง. ขยันทำงาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 619 : สิ่งอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วัตถุกาม
ข. กิเลสกาม
ค. กามคุณ
ง. กามฉันทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 620 : ข้อใด ไม่จัดเป็นวัตถุกาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เกมส์
ข. ล๊อตเตอรี่
ค. เพลง
ง. ความรัก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 621 : ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตักบาตรพระ
ข. ถวายทาน
ค. ถวายพวงมาลัย
ง. รักษาศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 622 : ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ต้อนรับตามฐานะ
ข. นำน้ำดื่มมาให้
ค. ให้หนังสือธรรมะ
ง. ถามถึงธุระที่มา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 623 : ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดเจตสิกสุข สุขทางใจ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. รู้จักพอเพียง
ข. มีการงานดี
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีตำแหน่งสูง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 624 : ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ฝักใฝ่ในกาม
ข. ปองร้ายผู้อื่น
ค. โลภอยากได้
ง. ทรมานสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 625 : เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เจริญเมตตา
ข. เจริญกรุณา
ค. เจริญมุทิตา
ง. เจริญอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 626 : ไฟในข้อใด ทำให้คนหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไฟคือราคะ
ข. ไฟคือโทสะ
ค. ไฟคือโมหะ
ง. ไฟคือตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 627 : ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 628 : การปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเคราะห์เข้าในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. อนาธิปเตยยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 629 : ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ญาณ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมาธิชั้นสูง
ข. ปัญญาหยั่งรู้
ค. มีอิทธิฤทธิ์
ง. การเข้าฌาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 630 : ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อยากมีบ้านใหม่
ข. อยากให้คนนับถือ
ค. อยากอยู่คนเดียว
ง. อยากรักษาโรคร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 631 : ข้อใด เป็นโทษของตัณหา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ให้เกิดทุกข์
ข. ให้มัวเมา
ค. ให้ยึดมั่นถือมั่น
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 632 : ผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ซึ่งมาในรูปแบบต่างๆ เพราะ… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เกิดความโลภ
ข. ขาดปัญญา
ค. ข่มใจไว้ไม่ได้
ง. เชื่อคนง่าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 633 : ปาฏิหาริย์อะไร ทำให้คนละชั่วประพฤติดีได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อาเทสนาปาฏิหาริย์
ข. อิทธิปาฏิหาริย์
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ง. ยมกปาฏิหาริย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 634 : พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. แสดงระเบียบปฏิบัติ
ข. แสดงบุคคลาธิษฐาน
ค. แสดงธรรมาธิษฐาน
ง. แสดงอิทธิปาฏิหารย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 635 : พระพุทธเจ้าแสดงธรรมประกาศพระศาสนา จัดเป็นจริยาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อัตตัตถจริยา
ข. โลกัตถจริยา
ค. ญาตัตถจริยา
ง. พุทธัตถจริยา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 636 : ข้อใด ไม่ใช่โลกัตถจริยา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ตรวจดูสัตว์โลก
ข. โปรดเวไนยสัตว์
ค. ตอบปัญหาเทวดา
ง. โปรดพุทธบิดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 637 : ค้ายาบ้าแล้วถูกจับติดคุก สงเคราะห์เข้าในวัฏฏะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิเลสวัฏฏ์
ข. กัมมวัฏฏ์
ค. วิปากวัฏฏ์
ง. สังสารวัฏฏ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 638 : เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทำกรรมชั่ว
ข. มีโลกนี้โลกหน้า
ค. รับผลกรรม
ง. มีกิเลสกรรมวิบาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 639 : คำว่า สิกขา มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เรียนหนังสือ
ข. ฝึกหัดกายวาจาใจ
ค. รักษาความดี
ง. เจริญสมาธิภาวนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 640 : สาระสำคัญของการศึกษาไตรสิกขา คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เป็นมนุษย์สมบูรณ์
ข. โลกสงบร่มเย็น
ค. โลกเจริญก้าวหน้า
ง. ทำให้โลกพัฒนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 641 : การบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับสิกขาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อธิสีลสิกขา
ข. อธิจิตตสิกขา
ค. อธิปัญญาสิกขา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 642 : ในอปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. งดเหล้าเข้าพรรษา
ข. งดอบายมุข
ค. งดจองเวรต่อกัน
ง. งดสูบบุหรี่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 643 : ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้ว ควรทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เสพ
ข. อดกลั้น
ค. เว้น
ง. บรรเทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 644 : ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 645 : มีจิตริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ชื่อว่าไม่มีอัปปมัญญาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 646 : อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 647 : ข้อใด กล่าวการเกิดในภพใหม่ของพระโสดาบันไม่ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ไม่เกิดในอบายภูมิ
ข. เกิดไม่เกินเจ็ดชาติ
ค. เกิดใหม่เป็นโสดาบัน
ง. เกิดใหม่เป็นปุถุชน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 648 : ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง เป็นคุณสมบัติของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระอนาคามี
ค. พระสกทาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 649 : โสดาบัน แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้ไกลจากกิเลส
ข. ผู้ประเสริฐสูงสุด
ค. ผู้ไม่มาโลกนี้อีก
ง. ผู้ถึงกระแสนิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 650 : กิเลสในข้อใด พระอนาคามีละได้เด็ดขาด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กามราคะ
ข. รูปราคะ
ค. อรูปราคะ
ง. มานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 651 : กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. โยคะ
ข. โอฆะ
ค. อาสวะ
ง. มานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 652 : อริยสัจในข้อใด จัดว่าเป็น เหตุ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทุกข์ สมุทัย
ข. สมุทัย นิโรธ
ค. สมุทัย มรรค
ง. มรรค นิโรธ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 653 : บุคคลที่พอแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 654 : อนุปุพพีกถาข้อใด ฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 655 : บูชาพระคุณ ค้ำจุนพระศาสนา พาสู่ความสงบ จบแค่นิพพาน หมายถึงอนุปุพพีกถาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. เนกขัมมานิสังสกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 656 : กลัวคนอื่นจะดีกว่า จัดเป็นมัจฉริยะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุลมัจฉริยะ
ข. ลาภมัจฉริยะ
ค. วัณณมัจฉริยะ
ง. ธัมมมัจฉริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 657 : เหตุใด ความตายจึงชื่อว่า มัจจุมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เพราะเป็นเหตุตัดกิเลส
ข. เพราะเป็นเหตุตัดทุกข์
ค. เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต
ง. เพราะเป็นเหตุตัดความดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 658 : เวทนา มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ความเจ็บปวด
ข. ความรู้สึก
ค. ความเห็นใจ
ง. ความสงสาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 659 : เมตตา เป็นสัปปายะแก่คนมีจริตอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. วิตกจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 660 : คนคิดฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับ ควรแก้ด้วยวิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เจริญอานาปานสติ
ข. เจริญมรณสติ
ค. เจริญเทวตานุสสติ
ง. จริญกายคตาสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 661 : พระธรรมคุณข้อว่า สนฺทิฏฺฐิโก ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ผู้บรรลุพึงเห็นเอง
ข. ชนพึงรู้เฉพาะตน
ค. ควรเรียกให้มาดู
ง. พึงน้อมเข้ามาในตน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 662 : ความรู้คู่คุณธรรม ตรงกับพระพุทธคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สุคโต โลกวิทู
ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 663 : พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปฏิบัติดีแล้ว
ข. ปฏิบัติไม่ลวงโลก
ค. ปฏิบัติชอบ
ง. ปฏิบัติสมควร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 664 : โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ที่พระราชทานแก่คณะสงฆ์ไทย จัดเป็นบารมีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ทานบารมี
ข. ปัญญาบารมี
ค. อธิษฐานบารมี
ง. เมตตาบารมี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 665 : ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กุศลชนกกรรม
ข. กุศลอุปัตถัมภกกรรม
ค. กุศลอาสันนกรรม
ง. กุศลอาจิณณกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 666 : ประวัติของผู้บวชตาม ปฏิบัติตาม รู้ตาม หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พุทธประวัติ
ข. อนุพุทธประวัติ
ค. พุทธานุพุทธประวัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 667 : พระธรรมเทศนาใด โกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อนุปุพพีกถา
ข. ธัมมจักกัปวัตตนสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. อาทิตตปริยายสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 668 : พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปัญจวัคคีย์ขอให้เลิก
ข. ปัญจวัคคีย์หนีไป
ค. รู้ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ง. บรรลุธรรมแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 669 : ปัญจวัคคีย์ อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ๒ ปี
ข. ๓ ปี
ค. ๕ ปี
ง. ๖ ปี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 670 : ใครออกบวชพร้อมกับโกณฑัญญะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. กิมพิละ
ข. ภคุ
ค. อัสสชิ
ง. ควัมปติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 671 : ข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปฐมพรรษา
ข. ปฐมเทศนา
ค. ปฐมสาวิกา
ง. ปฐมสาวก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 672 : พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 673 : พระยสะ ออกบวชเพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เกิดศรัทธา
ข. ถูกบังคับ
ค. เพื่อนชวน
ง. เกิดความเบื่อหน่าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 674 : ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง... เป็นคำพูดของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 675 : ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระยสะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สหาย ๕๔ บวชตาม
ข. ขอบวชต่อบิดามารดา
ค. บิดาเป็นอุบาสกคนแรก
ง. ได้ฟังอนุปุพพีกถา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 676 : พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นชาวเมืองไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ราชคฤห์
ข. สาวัตถี
ค. นาลันทา
ง. คยาสีสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 677 : พระอุรุเวลกัสสปะขอบวชในพระพุทธศาสนา เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ได้เห็นอภินิหาร
ข. ถูกทรมานด้วยฤทธิ์
ค. ถูกขอร้องให้บวช
ง. ลัทธิตนไม่มีแก่นสาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 678 : ข้อใด ไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานของชฎิล ๓ พี่น้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. มีชีวิตคู่มาก่อน
ข. เป็นนักบวชชฎิลมาก่อน
ค. จบไตรเพทมาก่อน
ง. เป็นหัวหน้าชฎิลมาก่อน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 679 : ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาอย่างหนัก ส่วนสภาวธรรมที่เป็นของร้อน ปรากฏในพระสูตรไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. เวทนาปริคคหสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 680 : ใครเป็นทั้งมิตรแท้ เป็นทั้งอาจารย์ของโกลิตะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอัสสชิ
ข. อุปติสสะ
ค. พาวรี
ง. สัญชัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 681 : สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด ใครพูด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุปติสสปริพาชก
ข. โกลิตปริพาชก
ค. สุภัททปริพาชก
ง. ทีฆนขปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 682 : อุปติสสะกับพระสารีบุตร เกี่ยวข้องกันอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. อุปติสสะเป็นพี่
ข. พระสารีบุตรเป็นพี่
ค. เป็นคนเดียวกัน
ง. เป็นเพื่อนกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 683 : หลังจากบวชได้ ๗ วัน เกิดอะไรขึ้นแก่พระโมคคัลลานะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. คิดถึงบ้านเกิด
ข. ใจท้อแท้หดหู่
ค. เกิดความเบื่อหน่าย
ง. อ่อนใจโงกง่วง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 684 : ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นพระธรรมราชา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 685 : พระสาวกรูปใด ชอบอยู่ป่าปฏิบัติกัมมัฏฐาน (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระกุมารกัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 686 : พระมหาเถระผู้คิดริเริ่มในการทำสังคายนาครั้งแรก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 687 : พระสาวกรูปใด ไม่ได้ออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 688 : พระมหากัจจายนะ ก่อนบวชมีตำแหน่งอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. ปุโรหิต
ข. ทหารองครักษ์
ค. อำมาตย์
ง. เจ้าลัทธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 689 : พระสาวกรูปใด สามารถยังสกุลที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอุบาลี
ง. พระกาฬุทายี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 690 : พระพุทธเจ้า ทรงรับประกันเพื่อให้ได้นางอัปสรแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระภัททิยะ
ข. พระนันทะ
ค. พระอานนท์
ง. พระเทวทัต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 691 : พระสาวกรูปใด ตอนเกิดบิดาพูดว่า บ่วงเกิดแล้ว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระอานนท์
ข. พระอุบาลี
ค. พระราหุล
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 692 : พระสาวกรูปใด เคยปรารถนาว่า ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระภัททิยะ
ข. พระมหานามะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระกิมพิละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 693 : พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหันต์ขณะปลงผมเสร็จ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสีวลี
ข. พระเรวตะ
ค. พระสุภูติ
ง. พระวังคีสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 694 : พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจยอมให้บวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระราธะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระรัฐบาล
ง. พระสาคตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 695 : พระสาวกรูปใด ถูกพระศาสดาทรงตำหนิว่า โมฆบุรุษผู้มักมาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสุภูติ
ข. พระจุนทะ
ค. พระเรวตะ
ง. พระอุปเสนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 696 : มีปัญญา แม้ไม่มีทรัพย์ ยังพออยู่ได้ แต่ขาดปัญญา แม้มีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้ ... เป็นธรรมวาทะของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสภิตะ
ข. พระสาคตะ
ค. พระมหากัปปินะ
ง. พระพากุละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 697 : พระสาวกรูปใด ขณะเป็นพระราชา มีม้าไว้สืบข่าวการอุบัติขึ้น ของพระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัปปินะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระภัททิยะ
ง. พระโสณกุฏิกัณณะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 698 : พระสาวกรูปใด ก่อนบวชมักพูดหักล้างคนอื่น จนใคร ๆ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสณกุฏิกัณณะ
ข. พระกุมารกัสสปะ
ค. พระปุณณชิ
ง. พระมหาโกฏฐิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 699 : ใครทำหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์ กรณีมารดาของกุมารกัสสปะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระสารีบุตร
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 700 : พระสาวกรูปใด ก่อนบวชถูกล้อเลียนว่า เด็กไม่มีแม่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระรัฐบาล
ข. พระราธะ
ค. พระกุมารกัสสปะ
ง. พระโกณฑธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 701 : พระสาวกรูปใด ก่อนบวชมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระปิลินทวัจฉะ
ค. พระปุณณชิ
ง. พระมหาโกฏฐิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 702 : พระสาวกรูปใด ชำนาญในมนต์เคาะกะโหลกศีรษะมนุษย์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระพาหิยะ
ข. พระสุภูติ
ค. พระสาคตะ
ง. พระวังคีสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 703 : พระสาวกรูปใด เป็นต้นบัญญัติในการห้ามดื่มสุรา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสาคตะ
ข. พระพากุละ
ค. พระสุภูติ
ง. พระโสภิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 704 : พระสาวกรูปใด ได้ชื่อว่าปัจฉิมภวิกสัตว์ ผู้เกิดเป็นภพสุดท้าย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. พระสิวลี
ข. พระพากุละ
ค. พระสุภูติ
ง. พระราธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 705 : พระพากุละไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เพราะสาเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:42)

ก. สร้างเจดีย์ถวาย
ข. สร้างห้องสุขาถวาย
ค. ถวายยาเป็นทาน
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 706 : ระเบียบแบบแผนที่ผู้นับถือศาสนาพึงปฏิบัติ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศาสนพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. กุศลพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 707 : ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข. ทำบุญอุทิศผู้ตาย
ค. ทำบุญทอดกฐิน
ง. ทำบุญฉลองเมรุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 708 : วันพระ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันอุโบสถ
ข. วันวัสสูปนายิกา
ค. วันธรรมสวนะ
ง. วันปาฏิบท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 709 : ผ้าที่โยงจากศพ เพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผ้าภูษามาลา
ข. ผ้าภูษาโยง
ค. ผ้าบังสุกุล
ง. ผ้าปูลาด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 710 : วันเข้าพรรษา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ค. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
ง. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 711 : วันมหาปวารณา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันแสดงธรรม
ข. วันอุโบสถ
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 712 : ข้อใด ไม่ใช่อยู่ในบทพุทธานุสสติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
ง. สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 713 : การถวายผ้าอาบน้ำฝน นิยมถวายในวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 714 : อุโบสถศีลข้อสุดท้าย ว่าด้วยการเว้นเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บริโภคในเวลาวิกาล
ข. ฟ้อนรำขับร้อง
ค. ทัดทรงดอกไม้
ง. ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 715 : การทอดกฐิน สิ้นสุดในวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันลอยกระทง
ข. วันสงกรานต์
ค. วันเข้าพรรษา
ง. วันออกพรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 716 : ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมเป็นโลกบาล
ค. ธรรมอันทำให้งาม
ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 717 : สติ ควรใช้เมื่อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ก่อนทำ พูด คิด
ข. ขณะทำ พูด คิด
ค. หลังทำ พูด คิด
ง. ในกาลทุกเมื่อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 718 : ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ให้เป็นคนรอบรู้
ข. ให้เป็นคนรอบคอบ
ค. ให้เป็นคนรอบด้าน
ง. ให้เป็นคนรอบจัด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 719 : คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญูกตเวที


ทดสอบธรรมะข้อที่ 720 : อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยาสูบ
ข. ยานัตถุ์
ค. ยาบ้า
ง. ยาชูกำลัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 721 : หิริ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ละอายเพื่อน
ข. ละอายใจ
ค. กลัวบาป
ง. กลัวถูกลงโทษ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 722 : การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ฉันทะ วิริยะ
ง. ขันติ โสรัจจะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 723 : ยิ้มได้เมื่อภัยมา เป็นลักษณะของคนมีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. เมตตา กรุณา
ง. ขันติ โสรัจจะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 724 : ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของขันติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทนทำงาน
ข. ทนต่อคำด่า
ค. ทนเล่นเกมส์
ง. ทนเจ็บป่วย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 725 : ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อนสนิท
ข. ญาติสนิท
ค. บุตรธิดา
ง. บิดามารดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 726 : กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้ทำคุณก่อน
ข. ผู้รู้จักตอบแทนคุณ
ค. ผู้ประพฤติดี
ง. ผู้มีความรับผิดชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 727 : ผู้รู้ดีรู้ขอบและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ค. พระอรหันต์
ง. สาวกของพระพุทธเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 728 : ข้อใดเป็นคุณของพระธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แนะนำดี
ข. ชี้ทางสวรรค์
ค. ป้องกันอบาย
ง. ให้หายยากจน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 729 : ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ให้ร่ำรวย
ข. ให้มีความสุข
ค. สอนให้ทำความดี
ง. ไม่ให้ตกนรก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 730 : การฝึกสมาธิ ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เว้นทุจริต
ข. ประกอบสุจริต
ค. ทำใจให้ผ่องใส
ง. เว้นอบายมุข


ทดสอบธรรมะข้อที่ 731 : โอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ไตรสิกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 732 : การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำดี
ข. พูดดี
ค. คิดดี
ง. ทำดี พูดดี คิดดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 733 : ความดีความชั่วต่างกันอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การกระทำ
ข. คำยกย่อง
ค. ผลที่ได้รับ
ง. กาลเวลา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 734 : หมู่คณะแตกร้าว เพราะวจีทุจริตข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดทำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 735 : คนไม่รู้จักพอในปัจจัย ๔ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนมีโลภะ
ข. คนมีโทสะ
ค. คนมีโมหะ
ง. คนมีราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 736 : คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนมีราคะ
ข. คนมีโลภะ
ค. คนมีโทสะ
ง. คนมีโมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 737 : ข้อใด เป็นบัญญัติของสัตบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศึกษาเล่าเรียน
ข. ประกอบสัมมาชีพ
ค. บำรุงบิดามารดา
ง. ปฏิบัติชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 738 : ข้อใด เป็นความหมายของคำว่าบุญ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชำระกิเลส
ข. ตัดกรรม
ค. ฝึกตน
ง. กำจัดภัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 739 : การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. อปจายนมัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 740 : คบคนดี ฟังวจีท่าน วิจารณ์ปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วุฒิธรรม
ข. จักรธรรม
ค. อิทธิบาทธรรม
ง. สัปปุริสธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 741 : การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถูกใจเรา
ข. ถูกกาลเทศะ
ค. ถูกใจเขา
ง. ถูกศีลธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 742 : ข้อใด ทำให้เกียรติยศดับสูญดุจจันทร์แรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อคติ ๔
ข. จักร ๔
ค. ปธาน ๔
ง. อิทธิบาท ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 743 : ผู้ใหญ่วางตนอย่างไร จึงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้น้อย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เว้นอคติ
ข. เว้นพรหมวิหาร
ค. เว้นอิทธิบาท
ง. เว้นสังคหวัตถุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 744 : คนที่รักทำผิดไม่ลงโทษ จัดเข้าในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภยาคติ
ข. ฉันทาคติ
ค. โทสาคติ
ง. โมหาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 745 : ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 746 : ข้อใดตรงกับภาวนาปธาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น
ข. เพียรละบาปที่เกิดแล้ว
ค. เพียรให้กุศลเกิด
ง. เพียรรักษากุศลมิให้เสื่อม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 747 : สงบจิต พิชิตกิเลส หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ
ข. จาคะ
ค. ปัญญา
ง. อุปสมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 748 : นักกีฬาฝึกฝนประสบความสำเร็จ เพราะมีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. จักร ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. วุฒิ ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 749 : เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปรารถนาให้เป็นสุข
ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค. พลอยยินดี
ง. ไม่ยินดียินร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 750 : เห็นเพื่อนได้เหรียญทอง ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 751 : ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ชื่อว่าเจริญพรหมวิหารข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 752 : ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทนได้ยาก
ข. เห็นได้ยาก
ค. รักษาได้ยาก
ง. ติดตามได้ยาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 753 : กรรมข้อใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อกุศลธรรม
ข. อนันตริยกรรม
ค. อาสันนกรรม
ง. อโหสิกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 754 : อนันตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เกิดเป็นเปรต
ข. เกิดเป็นอสูรกาย
ค. ตกนรกอเวจี
ง. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 755 : การพิจารณากรรมเนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บรรเทาความเห็นผิด
ข. บรรเทาความเมาในวัย
ค. บรรเทาความถือมั่น
ง. บรรเทาความเมาในชีวิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 756 : ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฟังธรรม
ข. คบสัตบุรุษ
ค. ทำบุญ
ง. บำเพ็ญภาวนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 757 : อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง เพราะมีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พรหมวิหาร
ข. สาราณิยธรรม
ค. คารวะ
ง. สัปปุริสธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 758 : คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตถัญญุตา
ค. มัตตัญญุตา
ง. อัตตัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 759 : เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยินดีในสิ่งที่ดี
ข. ไม่ยอมรับสิ่งร้าย
ค. รู้เท่าทันตามจริง
ง. ยอมรับทั้งดีทั้งร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 760 : บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวยขวายในกิจที่ชอบ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อปาจยนมัย
ข. เวยยาวัจจมัย
ค. ธัมมเทสนามัย
ง. ธัมมัสสวนมัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 761 : มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้าน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรแนะประโยชน์
ค. มิตรปฏิรูป
ง. มิตรมีความรักใคร่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 762 : เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตายแทนได้
ข. ตามใจทุกอย่าง
ค. คอยเตือนสติ
ง. ไม่มีความลับต่อกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 763 : นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สามี
ข. ภรรยา
ค. นาย
ง. ครูอาจารย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 764 : เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เที่ยวดูการละเล่น
ง. เล่นการพนัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 765 : เกิดโรค ไม่รู้จักอาย ทอนกำลังสติปัญญา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เที่ยวดูการละเล่น
ง. เล่นพนัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 766 : ธรรมอะไร ทำให้เป็นคนรอบคอบ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. วิจารณญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 767 : ขาดธรรมอะไร แม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 768 : คนเช่นไร ไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกสิ่งที่คิด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนช่างคิด
ข. คนเจ้าปัญญา
ค. คนไม่ประมาท
ง. คนไม่ทำชั่ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 769 : คนขาดธรรมอะไร ทำชั่วได้ทุกอย่าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที


ทดสอบธรรมะข้อที่ 770 : “ทำดีมักกลัว ทำชั่วมักกล้า” เพราะขาดหลักธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กตัญญู กตเวที
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. สติ สัมปชัญญะ
ง. หิริ โอตตัปปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 771 : “งามนอกดึงดูดตา งามในดึงดูดจิต” ตรงกับหลักธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. สติ สัมปชัญญะ
ง. กตัญญู กตเวที


ทดสอบธรรมะข้อที่ 772 : อดกลั้นความยากลำบากและอำนาจกิเลสได้ ชื่อว่ามีธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. ขันติ
ง. โสรัจจะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 773 : เพราะเหตุไร มารดาบิดา จึงจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพราะไม่เห็นแก่ตัว
ข. เพราะให้มากกว่ารับ
ค. เพราะไม่หวังตอบแทน
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 774 : คนเรามักลืมบุญคุณคนง่ายๆ พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใดไว้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความกตัญญู
ข. ความมีเมตตา
ค. ความซื่อสัตย์
ง. ความเสียสละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 775 : “หาความดีใส่หัวลูก ดีกว่าหาเงินใส่กระเป๋าลูก” สอนอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รักลูกเหนือสิ่งใด
ข. รักลูกให้ถูกทาง
ค. รักลูกอย่าตามใจ
ง. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 776 : พระแก้วมรกตที่พึ่งทางใจของคนไทย ตรงกับพระรัตนตรัยใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 777 : “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” นอบน้อมใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 778 : หน้าที่หลักของพระสงฆ์ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เรียน ปฏิบัติ ธุดงค์
ข. เรียน ปฏิบัติ สอน
ค. เรียน สอน สวดมนต์
ง. ปฏิบัติ สอน ทำพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 779 : ผู้ใด ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ ข้อ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนมีสติ
ข. คนมีปัญญา
ค. คนมีความรู้
ง. คนมีความคิด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 780 : โอวาทของพระพุทธเจ้าข้อว่า “ไม่ทำความชั่ว” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ไตรสิกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 781 : ทำอย่างไร ถึงจะไม่ตกไปในที่ชั่ว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. ปฏิบัติตามครูสอน
ค. ปฏิบัติตามใจตน
ง. ปฏิบัติตามธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 782 : ข้อใด จัดเป็นกายทุจริต ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สั่งให้ฆ่า
ข. สั่งให้ซื้อเสียง
ค. สั่งให้สอบประวัติ
ง. สั่งให้สร้างสถานการณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 783 : การพูดสร้างสถานการณ์ ให้คนเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทุจริต
ข. วจีทุจริต
ค. มโนทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 784 : สำนวนว่า “ยุแยงตะแคงรั่ว” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 785 : คนประเภทใด ทำสังคมให้เกิดความแตกแยก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนพูดให้ทะเลาะกัน
ข. คนปั้นน้ำเป็นตัว
ค. คนพูดกลับไปกลับมา
ง. คนไม่มีวาจาสัตย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 786 : ทำอย่างไร คำพูดของคนพาลจึงจะไร้ค่า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อย่าใส่ใจ
ข. พิจารณาเหมือนลมพัด
ค. เก็บไว้ในใจ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 787 : “พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้” เป็นทุจริตอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทุจริต
ข. วจีทุจริต
ค. มโนทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 788 : ผู้ไม่คิดร้ายทำลายคนอื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่าประพฤติสุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายสุจริต
ข. วจีสุจริต
ค. มโนสุจริต
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 789 : ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของความหลงงมงาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เชื่อผู้รู้ใกล้ตัว
ข. เชื่อเหตุผล
ค. เชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อ
ง. เชื่อมั่นตัวเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 790 : ข้อใด เป็นมูลเหตุของการคอรัปชั่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 791 : ข้อใด ช่วยลดความเห็นแก่ตัว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รู้จักพอเพียง
ข. ไม่ยึดมั่นถือมั่น
ค. คิดถึงอกเขาอกเรา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 792 : อย่างไร ชื่อว่าไม่รอกินบุญเก่า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เก็บสมบัติไว้มากๆ
ข. ส่งลูกเรียนสูงๆ
ค. หมั่นบริจาค
ง. เป็นพลเมืองดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 793 : การทำบุญข้อใด ลงทุนน้อย แต่กลับได้บุญมาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 794 : ข้อใด ไม่ใช่ภาวนามัย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แผ่เมตตา
ข. ปล่อยสัตว์
ค. ไหว้พระสวดมนต์
ง. ตั้งใจฟังเทศน์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 795 : การทำบุญบริจาคทาน จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 796 : ข้อใด เป็นเหตุแห่งความเจริญ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คบสัตบุรุษ
ข. ฟังและตรองตามท่าน
ค. ปฏิบัติตามธรรม
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 797 : “แข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้ แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้” ตรงกับ (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คบหาสัตบุรุษ
ข. ได้ทำบุญไว้ปางก่อน
ค. ตั้งตนไว้ชอบ
ง. อยู่ในประเทศสมควร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 798 : ข้อใด ตรงกับอัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สร้างบุญใหม่
ข. กินบุญเก่า
ค. คอยเฝ้าขอพร
ง. อ้อนวอนเทวดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 799 : “จะรักษาความเป็นกลางและยุติธรรม” ต้องเว้นอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อกุศล
ข. อบายมุข
ค. อคติ
ง. อนันตริยกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 800 : “คนนี้ไม่ถูกชะตาฉันเลย” ตรงกับอคติข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 801 : ปธาน คือความเพียร ๔ อย่าง คือมรรค ๘ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาวาจา
ง. สัมมาวายามะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 802 : ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เป็นอธิษฐานธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญญา
ข. สัจจะ
ค. จาคะ
ง. อุปสมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 803 : จะบรรลุจุดประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยได้ ด้วยธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วุฑฒิ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 804 : พรหมวิหารข้อใด ควรแผ่ไปยังสัตว์ทั้งปวง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 805 : ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า “กรุณา” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปรารถนาให้มีความสุข
ข. ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์
ค. พลอยชื่นชมยินดีด้วย
ง. วางตัวเฉยเป็นกลางๆ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 806 : “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สมหวัง” จัดเป็นอริยสัจข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 807 : ข้อใด เป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ได้ฟังเรื่องใหม่
ข. บรรเทาความสงสัย
ค. มีความเห็นถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 808 : รู้จักจับจ่ายใช้สอยเก็บหอมรอมริบ เป็นสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รู้จักเหตุ
ข. รู้จักผล
ค. รู้จักตน
ง. รู้จักประมาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 809 : “ใจป้ำ คำดี มีกิจเห็น เป็นกันเอง” ตรงกับหลักธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สังคหวัตถุ
ข. ฆราวาสธรรม
ค. อริยสัจ
ง. อิทธิบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 810 : กินใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 811 : คนที่ใช้จ่ายเกินตัวเรียกว่า “ติดลบ” เพราะขาดธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 812 : ข้อใด เป็นความหมายของปิยวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดหวานปานจะกลืน
ข. พูดไพเราะก่อสามัคคี
ค. พูดแทงใจดำ
ง. พูดตรงไปตรงมา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 813 : “รู้จักปลง ปล่อยวาง ทำจิตให้ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 814 : “ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ช่วยเหลือ เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ” คือ (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บุตรธิดา
ข. ศิษย์
ค. ครูอาจารย์
ง. มารดาบิดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 815 : ข้อใด คืออบายมุข “เหตุเครื่องฉิบหาย” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดื่มน้ำเมา เสพสิ่งเสพติด
ข. เที่ยวเตร่ ไม่ทำงาน
ค. เล่นการพนัน คบคนชั่ว
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 816 : ผู้มีความรอบคอบ ทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมเป็นโลกบาล
ค. ธรรมอันทำให้งาม
ง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 817 : “มียศอย่าประมาท มีอำนาจอย่ามัวเมา” สอนให้มีธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขันติ
ข. สติ
ค. โสรัจจะ
ง. สัมปชัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 818 : การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดคุณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. ฉันทะ-วิริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 819 : คนมีโอตตัปปะ ย่อมเกิดความรู้สึกอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กลัวจะถูกลงโทษ
ข. กลัวเสียชื่อ
ค. กลัวตกนรก
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 820 : “ใครแช่ง ใครด่า ใครว่า เราเหมือนภูเขาถูกไข่ไม่ไหวหวั่น” สอนให้มีธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขันติ
ข. สติ
ค. หิริ
ง. สัมปชัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 821 : ความงามในข้อใด นับว่าสำคัญที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งามเสื้อผ้าอาภรณ์
ข. งามรูปร่างหน้าตา
ค. งามกิริยามารยาท
ง. งามคุณธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 822 : “ยามตายจะได้ฝากผี ยามดีจะได้ฝากท้อง ยามขัดข้องจะได้ช่วยแก้ไข” เป็นความหวังของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บิดามารดา
ข. ครูอาจารย์
ค. บุตรธิดา
ง. มิตรสหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 823 : ความรักของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รักแบบบูชา
ข. รักแบบเสน่หา
ค. รักแบบเอ็นดู
ง. รักยิ่งกว่าชีวิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 824 : สินค้าคุณภาพดีให้ดูยี่ห้อ จะดูคนดีให้ดูที่อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำบุญเป็นนิจ
ข. ติดต่อสังคมดี
ค. ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง
ง. สนองตอบแทนบุญคุณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 825 : ชาวพุทธพึงยึดถืออะไร เป็นที่พึ่งที่ระลึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระไตรปิฎก
ข. พระรัตนตรัย
ค. ไตรสิกขา
ง. โอวาทปาฏิโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 826 : คำว่า “รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว” เป็นคุณของข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระราชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 827 : พระพุทธเจ้าตรัสกะองคุลิมาลว่า “เราหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุด” (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หยุดทำบาป
ข. หยุดฆ่าคน
ค. หยุดโกรธ
ง. หยุดเดิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 828 : เมื่อเดินทางผิด คิดกลับเดินทางใหม่ สงเคราะห์เข้าในโอวาทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ละชั่ว
ข. ทำดี
ค. ทำจิตให้ผ่องใส
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 829 : การเขียนหนังสือหลอกลวงให้คนเข้าใจผิด จัดเป็นทุจริตข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทุจริต
ข. วจีทุจริต
ค. มโนทุจริต
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 830 : วาจาใด เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและแตกสามัคคี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 831 : คนมักโกรธ ขี้โมโห ฉุนเฉียว มีพฤติกรรมทางวาจาอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วาจาเท็จ
ข. วาจาส่อเสียด
ค. วาจาหยาบ
ง. วาจาเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 832 : พฤติกรรมยกพวกตีกัน ฆ่าฟันจองเวรกัน มีอกุศลอะไรเป็นมูล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. โทสะ และโมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 833 : ผู้ค้ายาเสพติด เพราะจิตประกอบด้วยอกุศลมูลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลภะ โทสะ
ข. โลภะ โมหะ
ค. โทสะ โมหะ
ง. ราคะ โทสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 834 : “ยามอยู่ก็อุปัฏฐาก ล้มหายตายจากก็ช่วยทำศพให้” เป็นลักษณะของบุคคลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กตัญญู
ข. กตเวที
ค. กตัญญูกตเวที
ง. บุพพการี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 835 : "ทำดี พูดดี คิดดี" เป็นลักษณะของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัตบุรุษ
ข. พระภิกษุ
ค. บิดามารดา
ง. ครูอาจารย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 836 : ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ข้อ ก. และข้อ ค. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 837 : การฟังธรรมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุ ๓ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 838 : ความเจริญแห่งชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เรียนเก่งจบชั้นสูงๆ
ข. ประพฤติปฏิบัติดี
ค. เจริญภาวนา
ง. เสริมดวงชะตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 839 : คำว่า “วาสนา” ในภาษิตว่า “มีวาสนาเป็นทุน มีบุญเป็นยา…ทำให้อายุยืน” หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อยู่ในประเทศอันสมควร
ข. คบสัตบุรุษ
ค. ตั้งตนไว้ชอบ
ง. การได้ทำบุญไว้ในปางก่อน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 840 : “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับเอาไปกระเดียด” เป็นพฤติกรรมของคนเชื่อง่าย (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คบสัตบุรุษ
ข. ฟังธรรมของสัตบุรุษ
ค. ตริตรองพิจารณาโดยแยบคาย
ง. ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 841 : การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
ข. คบคนดี
ค. ทำบุญมากๆ
ง. ละชั่วประพฤติดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 842 : ปฏิบัติซื่อ ถือเที่ยงตรง เช่นเปาบุ้นจิ้น เพราะยึดธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เว้นทุจริต ๓
ข. เว้นอคติ ๔
ค. มีจักร ๔
ง. มีพรหมวิหาร ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 843 : ชีวิตก้าวหน้า เพราะดำรงตนอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คบสัตบุรุษ
ข. หยุดทำชั่ว
ค. วางตัวตามคำสอน
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 844 : คุณธรรมให้สำเร็จตามประสงค์ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วุฒิ ๔
ข. จักร ๔
ค. อธิษฐานธรรม ๔
ง. อิทธิบาท ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 845 : ความจนในข้อใด ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. จนเพราะไม่มี
ข. จนเพราะไม่พอ
ค. จนเพราะแล้งน้ำใจ
ง. จนเพราะขาดแคลนน้ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 846 : ตัณหา เป็นตัวชักพาให้เกิดอะไรขึ้น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความรัก
ข. ความสุข
ค. ความโกรธ
ง. ความทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 847 : มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ตรงกับอริยสัจ ๔ ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 848 : ธรรมในข้อใด ควรพิจารณาเนืองๆ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หนีแก่ไม่ได้ หนีไข้ไม่พ้น
ข. ทุกคนต้องตาย ต้องห่างไกลของรัก
ค. ต้องยึดหลักกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 849 : “อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง” จัดเข้าในธรรมหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
ข. คารวะ ๖
ค. สาราณิยธรรม ๖
ง. พรหมวิหาร ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 850 : ความเคารพในการศึกษา ควรทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ราบไหว้ตำราเรียน
ข. เชื่อตำราอย่างเด็ดเดี่ยว
ค. ปลูกอิทธิบาทในการศึกษา
ง. ปลูกวุฒิธรรมในการศึกษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 851 : คุณสมบัติพิเศษของอริยทรัพย์คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำให้ประพฤติดี
ข. โจรลักไม่ได้ ยิ่งใช้ยิ่งมี
ค. ทำให้กลัวบาป
ง. ทำให้เรียนเก่ง ดี มีสุข


ทดสอบธรรมะข้อที่ 852 : “จ่ายหมดจะลำบาก จ่ายมากจะยากนาน” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อัตถัญญุตา
ข. อัตตัญญุตา
ค. มัตตัญญุตา
ง. กาลัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 853 : “ช้าๆ ได้พร้า ๒ เล่มงาม” จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตถัญญุตา
ค. มัตตัญญุตา
ง. กาลัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 854 : “มีลาภ เสื่อมลาภ มีสุข มีทุกข์ ……” เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลกธรรม
ข. สัปปุริสธรรม
ค. วุฒิธรรม
ง. อิทธิบาทธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 855 : จากข้อ ๓๙ เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้ว ควรทำในใจอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชื่นชมให้สมที่รอคอย
ข. พิจารณาว่าไม่เที่ยง
ค. พิจารณาว่าเป็นทุกข์
ง. ไม่ยินดียินร้าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 856 : ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ในสังคมปัจจุบันนี้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งดดื่มสุราเมรัย
ข. งดเที่ยวกลางคืน
ค. คบกัลยาณมิตร
ง. บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 857 : ผู้ใดชื่อว่ามีอุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขยันเรียน ขยันทำงาน
ข. ขยันเก็บ ขยันใช้
ค. ขยันหา ขยันดูแล
ง. ขยันพูด ขยันคิด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 858 : เพื่อนที่ยอมร่วมหัวจมท้ายแม้ยามมีภัย จัดเป็นมิตรแท้ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 859 : ลักษณะของเพื่อนที่ชักชวนไปในทางฉิบหาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
ข. ปากปราศรัยใจเชือดคอ
ค. มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่
ง. เช้าฮา เย็นเฮ ค่ำเซ ดึกสร่าง สว่างซ้ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 860 : ผู้ปฏิบัติตามธรรมใด จึงจะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นไว้ได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พรหมวิหาร
ข. ฆราวาสธรรม
ค. วุฒิธรรม
ง. สังคหวัตถุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 861 : ฆราวาสต้องยึดธรรมข้อใด เป็นหลักปฏิบัติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
ข. สัทธา สีล จาคะ ปัญญา
ค. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ง. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 862 : “อย่าเอาวัดทำวิก อย่าเอาโบสถ์ทำบ่อน” หมายความว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อย่าเล่นการพนันในวัด
ข. อย่าทำอนาจารในวัด
ค. อย่าดื่มสุราในวัด
ง. อย่าทำอบายมุขในวัด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 863 : การไม่ถือมงคลตื่นข่าว มีลักษณะเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
ข. เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม
ค. เชื่อกรรม เชื่อมงคล
ง. ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 864 : “นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชู ไม่เจ้าชู้นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ ให้เครื่องประดับ” คือหน้าที่ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สามี
ข. ภรรยา
ค. บ่าว
ง. มิตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 865 : “กายเมตตา วาจาไมตรี ฤดีมุ่งมิตร ไม่ปิดทวาร ให้ทานเสมอ” เป็นคุณสมบัติ ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มิตร
ข. เจ้านาย
ค. กุลบุตร
ง. สมณพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 866 : ธรรมข้อใด อุดหนุนมิให้คนทำอะไรผิดพลาด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. กตัญญูกตเวที
ง. สติ สัมปชัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 867 : ข้อใด เป็นความหมายของสัมปชัญญะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ค. ความรอบรู้
ง. ความรู้จริง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 868 : ระลึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงาน เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. สติ
ง. สัมปชัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 869 : ธรรมที่เป็นข้าศึกของสติ ได้แก่อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความประมาท
ข. ความโกรธ
ค. ความละอาย
ง. ความโลภ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 870 : ผู้มีหิริอยู่ในใจ ชื่อว่าไม่ทำความชั่ว เพราะสาเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กลัวคนเห็น
ข. กลัวติดคุก
ค. ละอายคนอื่น
ง. ละอายใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 871 : ธรรมสำหรับทำคนให้เป็นเทวดา คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขันติ โสรัจจะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. เมตตา กรุณา
ง. อโลภะ อโมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 872 : ธรรมข้อใด ทำคนให้มีความงามโดยมิต้องเสริมแต่ง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขันติ โสรัจจะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. เมตตา กรุณา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 873 : จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบด้วยเป็นคนดี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตักบาตรประจำ
ข. มีมนุษย์สัมพันธ์
ค. ขยันทำการงาน
ง. รู้จักทดแทนคุณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 874 : กตัญญูกตเวที ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อบายมุข
ข. นิวรณ์
ค. ความตระหนี่
ง. ความโกรธ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 875 : องค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 876 : คำว่า “ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระสาวก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 877 : พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระสงฆ์
ข. พระธรรม
ค. พระอรหันต์
ง. พระพุทธเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 878 : การนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไตรรัตน์
ข. ไตรปิฎก
ค. ไตรสิกขา
ง. ไตรสรณคมน์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 879 : พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีราคาดี
ข. มีค่าน่ายินดี
ค. มีความขลังดี
ง. มีคนรู้จักดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 880 : ผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแล้วสอนผู้อื่น ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พุทธบริษัท
ข. พระอรหันต์
ค. ภิกษุณี
ง. พระสงฆ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 881 : คำสอนที่เป็นโอวาทปาฏิโมกข์ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทาน ศีล ภาวนา
ข. ศีล สมาธิ ปัญญา
ค. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ง. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 882 : คนต้มตุ๋นหลอกลวง ชื่อว่าประพฤติวจีทุจริตข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 883 : วจีทุจริตข้อใด เป็นเหตุให้หมู่คณะแตกร้าว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดเพ้อเจ้อ
ง. พูดส่อเสียด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 884 : “ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ” ตรงกับวจีสุจริตข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่พูดเท็จ
ข. ไม่พูดส่อเสียด
ค. ไม่พูดคำหยาบ
ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 885 : การกระทำในข้อใด จัดเป็นมโนสุจริต ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คิดดี
ข. ทำดี
ค. พูดดี
ง. อวดดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 886 : กุศลมูลข้อใด เป็นเหตุให้คนบำเพ็ญทานเพื่อกำจัดความโลภ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อโลภะ
ข. อโทสะ
ค. อโมหะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 887 : คนไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็ม ด้วยปัจจัย ๔ จัดเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนมีมานะ
ข. คนมีโลภะ
ค. คนมีโทสะ
ง. คนมีโมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 888 : คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนมีโมหะ
ข. คนมีโทสะ
ค. คนมีฉันทะ
ง. คนมีโลภะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 889 : ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภาวนากำจัดโมหะ
ข. ศีลกำจัดความหลง
ค. ศีลกำจัดความโกรธ
ง. ทานกำจัดความโลภ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 890 : ผู้มีเมตตาดี ไม่มีเวรภัยแก่ใคร ไม่มักโกรธ เพราะทำบุญอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. เจริญภาวนา
ง. วางอุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 891 : “ คบคนดี ฟังวจีท่าน คิดอ่านปัญหา ค้นคว้าปฏิบัติ ” คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วุฒิ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 892 : อกุศลธรรมใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พยาบาท
ข. กามฉันทะ
ค. วิจิกิจฉา
ง. ฉันทาคติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 893 : คนที่รักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม ได้ชื่อว่า ปฏิบัติตนตามหลักของปธานธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพียรระวังบาปไม่ให้เกิด
ข. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
ค. เพียรให้กุศลเกิดขึ้น
ง. เพียรรักษากุศลไม่ให้เสื่อม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 894 : สภาพเศรษฐกิจที่วิกฤติ ทำให้คนเป็นจำนวนมากหดหู่ ท้อแท้ เพราะอำนาจ ของนิวรณ์ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามฉันทะ
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจิกิจฉา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 895 : คนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิต เนื่องมาจากธรรมหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปธาน ๔
ข. จักร ๔
ค. วุฒิ ๔
ง. อิทธิบาท ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 896 : การให้รางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง เป็นพรหมวิหารข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 897 : ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกว่าอะไรในอริยสัจ ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 898 : สำนวนว่า “ รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทำ ” จัดเข้าในคารวะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. การศึกษา
ค. พระธรรม
ง. การต้อนรับ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 899 : การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รู้จักเหตุ
ข. รู้จักผล
ค. รู้จักบุคคล
ง. รู้จักชุมชน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 900 : สำนวนว่า “ น้ำขึ้นให้รีบตัก ” หมายถึงสัปปุริสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตถัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. อัตตัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 901 : เมื่อประสบโลกธรรม ควรปฏิบัติตนอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แสวงหาความถูกต้อง
ข. ทำจิตมิให้ยินดียินร้าย
ค. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
ง. อ่านหนังสือธรรมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 902 : “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ” ตรงกับ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 903 : การใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะของตน ตรงกับคำพังเพยใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ข. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ค. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ง. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 904 : เพื่อนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว จัดเข้าในมิตรเทียมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนปอกลอก
ข. คนหัวประจบ
ค. คนดีแต่พูด
ง. คนชวนทำชั่ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 905 : เพื่อนที่ออกปากพึ่งมิได้ เป็นลักษณะของมิตรเทียมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนดีแต่พูด
ข. คนปอกลอก
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชวนให้ฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 906 : ตัวเองติดยาเสพติด จึงชักชวนเพื่อนๆ ให้ร่วมทดลองเสพด้วยจัดเป็นมิตรประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรมีความรักใคร่
ง. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 907 : อยากเป็นคนดีของสังคม ควรคบมิตรประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 908 : “ วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. สมานัตตตา
ง. อัตถจริยา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 909 : หลักการครองเรือนข้อใด สอนให้รู้จักข่มใจเมื่อรู้สึกโกรธ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 910 : ผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ชื่อว่าปฏิบัติตนตามหลักของฆราวาสธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 911 : การค้าขายชนิดใด ไม่เป็นข้อห้ามสำหรับอุบาสกอุบาสิกา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ค้าขายเครื่องประหาร
ข. ค้าขายเครื่องประดับ
ค. ค้าขายสัตว์เป็นอาหาร
ง. ค้าขายมนุษย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 912 : ใครมักจะอ้างว่า “ หนาวนัก ร้อนนัก ” แล้วไม่ทำการงาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนป่วย
ข. คนเกียจคร้าน
ค. คนอดนอน
ง. คนขยันเรียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 913 : “ ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี มอบทรัพย์มรดกให้ ” เป็นหน้าที่ของใคร ในเรื่องทิศ ๖ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มารดาบิดา
ข. ครู อาจารย์
ค. บุตรภรรยา
ง. สมณพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 914 : “ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน ” เป็นลักษณะของอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เที่ยวกลางคืน
ข. ดื่มน้ำเมา
ค. เล่นการพนัน
ง. เที่ยวดูการเล่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 915 : “ ไม่รู้จักอาย ” เป็นลักษณะของอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. คบคนชั่ว
ง. เล่นการพนัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 916 : บุคคลทำอะไรมักผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หิริ – โอตตัปปะ
ข. สติปัฏฐาน
ค. สติ – สัมปชัญญะ
ง. อริยสัจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 917 : คนดี ท่านว่ามีอะไรเป็นเครื่องหมาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศีล
ข. กตัญญูกตเวที
ค. สมาธิ
ง. บุญกิริยาวัตถุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 918 : ผู้ปฏิบัติชอบตามพระวินัย แล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคือ… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พุทธบริษัท
ข. พระอรหันต์
ค. อุบาสก – อุบาสิกา
ง. พระสงฆ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 919 : ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทุจริต
ข. วจีทุจริต
ค. มโนทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 920 : ธรรมอะไร ควบคุมชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขันติ - โสรัจจะ
ข. หิริ - โอตตัปปะ
ค. สติ - สัมปชัญญะ
ง. กตัญญูกตเวที


ทดสอบธรรมะข้อที่ 921 : ความเสมอกันแห่งสังขารทั้งปวง เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนิจจตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. สามัญญลักษณะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 922 : บุญกิริยาวัตถุข้อใด สามารถกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 923 : การที่ผู้น้อย ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ตามฐานะของตน จัดเข้าในหลักธรรม ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปุพเพกตปุญญตา
ข. อัตตสัมมาปณิธิ
ค. สัปปุริสูปัสสยะ
ง. ปฏิรูปเทสวาสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 924 : หมวดธรรมข้อใด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เสียความยุติธรรมได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อกุศล ๓
ข. อคติ ๔
ค. พละ ๕
ง. สาราณียธรรม ๖


ทดสอบธรรมะข้อที่ 925 : นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา มีทั้งสอบได้ และสอบตก เพราะมีหรือขาดธรรม หมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปธาน ๔
ข. วุฒิ ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. พรหมวิหาร ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 926 : คำว่า “อธิษฐานธรรม” แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ
ข. ธรรมที่อธิษฐานให้สำเร็จตามประสงค์
ค. ธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด
ง. ธรรมที่ทำให้สำเร็จตามความประสงค์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 927 : การสร้างความดี ให้เกิดขึ้นเรียกว่า… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรักขนาปธาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 928 : ความอาฆาตพยาบาท เป็นบาปอกุศล ท่านจะแก้บาปอกุศลนี้ด้วยธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 929 : เห็นคนเป็นลม รีบช่วยพยาบาล เช่นนี้ ชื่อว่าได้บำเพ็ญพรหมวิหารข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 930 : วุฒิธรรมข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รอบรู้ทุกเรื่อง
ข. เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
ค. ศึกษามากรู้ปัญหามาก
ง. ตริตรองให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 931 : ข้อใดไม่ชื่อว่า ปัพพัชชา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อหิงสา
ข. สัญญมะ
ค. ทมะ
ง. ขันติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 932 : การสำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย เมื่อเห็นรูปเป็นต้น เรียกว่า อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อินทรียสังวร
ข. ปาฏิโมกขสังวร
ค. โภชเนมัตตัญญุตา
ง. ชาคริยานุโยค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 933 : กรรมอะไร ที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อกุศลกรรม
ข. นิวรณธรรม
ค. อนันตริยกรรม
ง. อาสันนกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 934 : บุคคลบางคน มีความกลัว กลายเป็นคนขี้ขลาด ต้องแก้ด้วย… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พละ ๕
ข. เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค. ขันธ์ ๕
ง. นิวรณ์ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 935 : ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 936 : ธรรมที่กั้นจิต มิให้บรรลุความดี เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กรรมกิเลส
ข. อกุศลมูล
ค. มลทิน
ง. นิวรณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 937 : กายกับใจ แบ่งออกเป็นกอง เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สังขาร
ข. วิญญาณ
ค. ขันธ์
ง. สัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 938 : ความรู้สึกในอารมณ์ว่า เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัญญา
ข. เวทนา
ค. สังขาร
ง. วิญญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 939 : ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อยากร่ำรวย
ข. อยากได้เงินเดือนสูง
ค. อยากเป็นนายก
ง. อยากพ้นจากหน้าที่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 940 : ความเคารพในมารดาบิดา ครูอาจารย์ จัดเข้าในคารวะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ในพระพุทธเจ้า
ข. ในพระธรรม
ค. ในปฏิสันถาร
ง. ในการศึกษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 941 : เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง เช่นนี้ควรประกอบตนไว้ในธรรมหมวดไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พรหมวิหาร
ข. สังคหวัตถุ
ค. สาราณียธรรม
ง. สัปปุริสธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 942 : ผงเข้าตาเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่าอะไร กระทบอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รูป กระทบตา
ข. เสียง กระทบหู
ค. โผฏฐัพพะ กระทบกาย
ง. รูป กระทบกาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 943 : อายตนะภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อารมณ์
ข. อินทรีย์
ค. วิญญาณ
ง. สัมผัส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 944 : อายตนะภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อารมณ์
ข. อินทรีย์
ค. วิญญาณ
ง. สัมผัส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 945 : จิตมีความรักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อสุภกัมมัฏฐาน
ข. เมตตา
ค. พุทธานุสสติ
ง. มรณสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 946 : เรารับประทานอาหาร รู้รสชาติว่าอร่อย ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชิวหาวิญญาณ
ข. ชิวหาสัมผัส
ค. ฆานวิญญาณ
ง. ฆานสัมผัส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 947 : คุณความดี ที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุศลกรรมบถ
ข. กุศลมูล
ค. อริยทรัพย์
ง. อริยสัจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 948 : คำว่า “ สัตบุรุษ ” หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
ข. พุทธบริษัท
ค. คฤหัสถ์ ผู้ถึงพระรัตนตรัย
ง. บรรพชิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 949 : คำว่า “ อัตตัญญุตา ” หมายความถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความเป็นผู้รู้จักตน
ข. ความเป็นผู้รู้จักผล
ค. ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
ง. ความเป็นผู้รู้จักประมาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 950 : เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตตัญญุตา
ค. ปริสัญญุตา
ง. มัตตัญญุตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 951 : คุณธรรมของสัตบุรุษ มีกี่อย่าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๕ อย่าง
ข. ๖ อย่าง
ค. ๗ อย่าง
ง. ๘ อย่าง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 952 : โพชฌงค์ข้อใด มีความสำคัญมากที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ
ข. ธัมมวิจยะ
ค. ปัสสัทธิ
ง. สมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 953 : เมื่อท่านถูกนินทา หรือสรรเสริญ ชื่อว่าประสบธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติปัฏฐาน
ข. โลกธรรม
ค. อริยสัจ
ง. สัปปุริสธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 954 : ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิรมย์
ข. อิฏฐารมณ์
ค. อนิฏฐารมณ์
ง. กุศล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 955 : เศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับธรรมข้อใดมากที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โยนิโสมนสิการ
ข. สันโดษ
ค. โภชเนมัตตัญญุตา
ง. อริยทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 956 : บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าในไตรสิกขาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญญาสิกขา
ข. สีลสิกขา
ค. จิตตสิกขา
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกที่สุด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 957 : ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ ในปัจจุบันนี้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เว้นจากอบายมุข
ข. บำเพ็ญสังคหวัตถุ
ค. คบกัลยาณมิตร
ง. บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 958 : อบายมุข เครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง ข้อใดร้ายแรงที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความเป็นนักเลงหญิง
ข. ความเป็นนักเลงสุรา
ค. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
ง. ความคบคนชั่วเป็นมิตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 959 : สิ่งเสพติด มียาบ้าเป็นต้น จัดเข้าในอบายมุขข้อไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความเป็นนักเลงหญิง
ข. ความเป็นนักเลงสุรา
ค. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
ง. ความคบคนชั่วเป็นมิตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 960 : คำว่า “ห่างสุนัขให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์ ” เป็นคำสอนตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การคบคน
ข. วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์
ค. วิธีเลี้ยงสัตว์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 961 : ฆราวาส ควรมีธรรมข้อใดเป็นหลักใจ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
ข. สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
ค. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ง. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 962 : โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนเหมาะสม ตรงกับธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัปปุริสธรรม
ข. พรหมวิหารธรรม
ค. ฆราวาสธรรม
ง. สังคหวัตถุธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 963 : หลักธรรมข้อใด ส่งเสริมให้คนรู้จักหน้าที่ อันจะพึงปฏิบัติต่อกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทิศ ๖
ข. พลธรรม ๕
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ฆราวาสธรรม ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 964 : ปุรัตถิมทิศ คือทิศเบื้องหน้า หมายถึงบุคคลในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บิดา มารดา
ข. ครู อาจารย์
ค. สมณพราหมณ์
ง. มิตรสหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 965 : ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ตรงกับพลีกรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ญาติพลี
ข. อติถิพลี
ค. ปุพพเปตพลี
ง. เทวตาพลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 966 : ชมพูทวีปในปัจจุบัน ได้แก่ประเทศอะไรบ้าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อินเดีย – เนปาล - ปากีสถาน - บังคลาเทศ
ข. อินเดีย - ภูฐาน - อินโดนีเซีย - มาเลเซีย
ค. อินเดีย - เนปาล - ศรีลังกา - อัฟกานิสถาน
ง. อินเดีย - เนปาล - จีน - อินโดนีเซีย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 967 : ชนชาติใด อาศัยอยู่ก่อนในชมพูทวีป ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปากีสถาน
ข. สักกะ
ค. ศรีลังกา
ง. มิลักขะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 968 : ศาสนาพราหมณ์ มีคัมภีร์ชื่ออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไตรปิฎก
ข. ไตรสิกขา
ค. ไตรสรณะ
ง. ไตรเพท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 969 : พระโพธิสัตว์ ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้ อยู่สวรรค์ชั้นไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดุสิต
ข. ยามา
ค. ดาวดึงส์
ง. นิมมานรดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 970 : คำว่า “ มัธยมประเทศ และปัจจันตประเทศ ” หมายความว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ประเทศที่เป็นเอกราช และไม่มีเอกราช
ข. จังหวัดส่วนกลางและจังหวัดรอบนอก
ค. จังหวัดที่มีความเจริญ และไม่มีความเจริญ
ง. ทั้งสอง เป็นจังหวัดเดียวกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 971 : ในวรรณะทั้ง ๔ วรรณะใดถือตนว่าสูง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กษัตริย์ - ศูทร
ข. พราหมณ์ - แพศย์
ค. แพศย์ - กษัตริย์
ง. กษัตริย์ - พราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 972 : พระพุทธบิดา พระนามว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สุทโธทนะ
ข. โธโตทนะ
ค. อมิโตทนะ
ง. สุกโกทนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 973 : สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 974 : เมื่อพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ พระมารดาทรงสุบินว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เทวดามาเกิด
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัวขาว
ค. พราหมณ์นำขันเงินมามอบให้
ง. ได้เพชรเม็ดงามในมหาสมุทร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 975 : อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันแสดงธรรมครั้งแรก
ข. วันปรินิพพาน
ค. วันประสูติ
ง. วันปลงอายุสังขาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 976 : ใครเป็นผู้ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. โกณฑัญญพราหมณ์
ง. อสิตดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 977 : เทวทูต ๔ อันเป็นมูลเหตุในการเสด็จออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้แก่อะไรบ้าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนเกิด - คนแก่ - คนเจ็บ - คนตาย
ข. คนแก่ - คนเจ็บ – คนตาย - สมณะ
ค. คนแก่ - คนเจ็บ - คนตาย - ความทุกข์
ง. คนแก่ - คนเจ็บ – คนตาย - ความสุข


ทดสอบธรรมะข้อที่ 978 : เมื่อบรรพชาแล้ว ได้พบกับใครผู้จะมอบราชสมบัติให้กึ่งหนึ่ง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าลิจฉวี
ค. พระเจ้าอุชเชนี
ง. พระเจ้าปเสนทิโกศล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 979 : ทรงศึกษาจากสำนักอุทกดาบส สำเร็จชั้นไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยสัจ ๔
ข. ญาณ ๓
ค. สมาบัติ ๗
ง. สมาบัติ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 980 : พญามารได้ยกพลเสนามารมาผจญพระองค์ ๆ ทรงต่อสู้ด้วยอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระบารมี ๑๐ ทัศ
ข. พระบารมี ๓๐ ทัศ
ค. พระบารมี ๓๗ ทัศ
ง. พระบารมี ๔๒ ทัศ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 981 : ผู้ถวายข้าวมธุปายาส ได้แก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นางสุจิตรา
ข. นางสุชาดา
ค. นางสุธัมมา
ง. นางสุนันทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 982 : พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญญา
ข. อริยสัจ
ค. สติ
ง. สมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 983 : สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญ ๗ แห่ง ได้แก่…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สถานที่เคยบำเพ็ญทุกรกิริยา
ข. สถานที่เคยเสวยวิมุตติสุข
ค. สถานที่เคยบิณฑบาต
ง. สถานที่ไปแสดงธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 984 : พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างไร จึงรับคำอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหม เพื่อจะแสดงธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วรรณ ๔ ของอินเดีย
ข. ดอกบัว ๔ เหล่า เปรียบปัญญาคน
ค. อริยสัจ ๔ ของจริงอันประเสริฐ
ง. อิทธิบาท ๔ คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 985 : พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก มีชื่อว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ง. มงคลสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 986 : ใครเป็นพระสาวกองค์แรก ของพระพุทธองค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 987 : พระปัญจวัคคีย์สำเร็จพระอรหันต์ เพราะฟังพระสูตรอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. มงคลสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 988 : คำว่า “ ธรรมจักษุ ” หมายถึง…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ได้ดวงตาเห็นธรรม
ข. ได้เป็นพระอรหันต์
ค. ได้สรณคมน์
ง. ได้ความเลื่อมใส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 989 : ใจความแห่งอนัตตลักขณสูตร กล่าวถึงเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อายตนะ ๖ เป็นอัตตา
ข. ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
ค. ธาตุ ๔ เป็นอนัตตา
ง. ขันธ์ ๕ เป็นอัตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 990 : “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” เป็นคำพูดของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยสกุลบุตร
ข. โกณฑัญญะ
ค. อุปติสสะ
ง. โกลิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 991 : พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก กี่องค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๕ องค์
ข. ๑๐ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๖๑ องค์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 992 : พวกชฎิล นับถือบูชาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บูชาวัตถุนิยม
ข. บูชาผู้สูงอายุ
ค. บูชาดาวพระเคราะห์
ง. บูชาไฟ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 993 : ผู้ปรารถนาเห็นพระอรหันต์ คนแรกคือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระนางปชาบดี
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. พระเจ้าพิมพิสาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 994 : ใคร ต่อมาได้เป็นอัครสาวก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนาถปิณฑิกะ
ข. จิตตคฤหบดี
ค. วิสาขอุบาสก
ง. อุปติสสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 995 : บุคคลผู้ถวายวัดแห่งแรก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. มหาอุบาสิกา
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. นางวิสาขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 996 : โอวาทปาฏิโมกข์ พระองค์ทรงแสดงที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เวฬุวนาราม
ข. นิโครธาราม
ค. โฆสิตาราม
ง. เชตวันมหาวิหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 997 : พระสาวกองค์ใด ถือว่าเป็นยอดกตัญญู ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 998 : พระมหากัสสปะพบพระพุทธเจ้า ณ ที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พหุปุตตนิโครธ
ข. ศรีมหาโพธิ์
ค. มุจลินท์
ง. ราชายตนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 999 : ในท่ามกลางพระประยูรญาติ พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มหาชนกชาดก
ข. เวสสันตรชาดก
ค. อัฏฏกชาดก
ง. เตมิยชาดก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1000 : ตามพระพุทธประวัติ เหตุให้เกิดแผ่นดินไหว มีกี่อย่าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๕ อย่าง
ข. ๖ อย่าง
ค. ๗ อย่าง
ง. ๘ อย่าง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1001 : คำว่า “ ปลงอายุสังขาร ” หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การรู้ตัวว่าต้องตาย
ข. การตั้งใจที่จะปรินิพพาน
ค. การต่ออายุสังขาร
ง. การบอกลาชีวิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1002 : ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย แก่พระพุทธองค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ข. นางวิสาขา
ค. นางสุชาดา
ง. นายจุนทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1003 : สังเวชนียสถาน ได้แก่…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัตตมหาสถาน
ข. รัตนจงกรม
ค. สถานที่ตรัสรู้
ง. แม่น้ำคงคา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1004 : พรหมทัณฑ์ พระพุทธองค์ตรัสให้ลงโทษแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระฉันนะ
ข. พระยสะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระราธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1005 : การจัดรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การสันทนาการ
ข. การสัมมนา
ค. การเสวนา
ง. การสังคายนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1006 : แบบอย่าง หรือแบบแผน ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศาสนปฏิบัติ
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนศึกษา
ง. ศาสนพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1007 : บุญพิธี แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1008 : การถวายทานเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เรียก… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อามิสทาน
ข. ปาฏิบุคลิกทาน
ค. วัตถุทาน
ง. สังฆทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1009 : งานมงคลทุกประเภท นิยมใช้สายสิญจน์กี่เส้น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๓ เส้น
ข. ๕ เส้น
ค. ๗ เส้น
ง. ๙ เส้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1010 : เจ้าภาพพึงกรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา เริ่มคำว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยะถา วาริวะหา …
ข. สัพพีติโย …
ค. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง …
ง. สะทา โสตถี …


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1011 : เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยังกิญจิ วิตตัง …
ข. เมตตัญจะ …
ค. โพชฌังโค …
ง. อเสวนา จะ …


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1012 : ทำบุญงานอะไร เจ้าภาพไม่ต้องตั้งขันน้ำมนต์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งานทำบุญอายุ
ข. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค. งานฉลองพระพุทธรูป
ง. งานทำบุญ ๗ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1013 : ทานประเภทใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปาฏิบุคลิกทาน
ข. กาลทาน
ค. สังฆทาน
ง. ธรรมทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1014 : กาลทาน คือทานเช่นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผ้าป่า
ข. ภัตตาหาร
ค. สังฆทาน
ง. กฐินทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1015 : การเจริญพระพุทธมนต์ ใช้สำหรับงานเช่นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งานอวมงคล
ข. งานศพ
ค. งานมงคล
ง. งานทำบุญวันสารท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1016 : ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาเบญจศีล-เบญจธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อให้รอบรู้วิทยาการแขนงต่าง ๆ
ข. เพื่อส่งเสริมสติปัญญา ให้เฉลียวฉลาด
ค. เพื่อแก้ไขกรณีพิพาท ทางศาสนาที่เกิดขึ้นในสังคม
ง. เพื่อรู้หลักธรรม และนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1017 : ข้อใดไม่ใช่ความหมายที่โยงใยกับคำว่า “ ศีล ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาบัติ
ข. วินัย
ค. วิรัติ
ง. ปกติ หรือ เย็น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1018 : ศีลแต่ละข้อ มีส่วนประกอบเป็นเครื่องตัดสินว่า ผิด หรือ ไม่ผิด ส่วนประกอบแต่ละข้อ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สิกขาบท
ข. วิรัติ
ค. ข้อ
ง. องค์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1019 : ข้อใด กล่าวถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว
ข. กัลยาณธรรม คือ การละเว้นข้อห้าม
ค. เบญจศีล มีวิรัติเป็นธรรมคู่กัน
ง. ผู้มีศีล ๕ ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1020 : ข้อปฏิบัติที่เรียกว่า “ สิกขาบท ” หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. องค์ประกอบของศีล
ข. ข้อยกเว้นของศีล
ค. ศีลข้อหนึ่ง ๆ
ง. เครื่องอุดหนุนให้ศีลผ่องใส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1021 : ศีล ๕ และธรรม ๕ มีความสำคัญอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ช่วยสงวนพันธุ์สัตว์
ข. ช่วยลดคดีหมิ่นประมาท
ค. ทำให้การเบียดเบียนกันลดลง
ง. ทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงขึ้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1022 : โจรกรรมโดยใช้กุญแจผีเปิดประตูบ้าน และนำของมีค่าไป จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขโมย
ข. ตัดช่อง
ค. ลักลอบ
ง. ปลอม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1023 : ความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ ความไม่ไว้วางใจกัน ป้องกันได้ด้วยศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
ข. มุสาวาทา เวรมณี
ค. ปาณาติปาตา เวรมณี
ง. อทินนาทานา เวรมณี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1024 : คำว่า “ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา ” กล่าวถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาราธนาศีล
ข. อานิสงส์ศีล
ค. สมาทานศีล
ง. นิจศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1025 : เบญจศีล กับกัลยาณธรรม ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ดื่มน้ำเมา - มีสติรอบคอบ
ข. ไม่แย่งชิงของรัก - เมตตากรุณา
ค. ไม่พูดเท็จ - ความสัตย์
ง. ไม่ลักทรัพย์ - มีอาชีพสุจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1026 : เท็จจริงเพียงไรกับข้อที่ว่า ทรัพย์ที่ได้มาด้วยโจรกรรม ไม่นำความสุขมาให้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เห็นด้วย เพราะสักวันหนึ่งกรรมจะตามทัน
ข. เห็นด้วย เพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะคนทุจริตร่ำรวย และอยู่เป็นสุข
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีเงิน ก็ไม่มีความสุข


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1027 : โจรปล้นแล้วฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายโดยจงใจ ตกอยู่ในฐานอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฐานแห่งโลภะ
ข. ฐานแห่งโทสะ
ค. ฐานแห่งโมหะ
ง. ฐานแห่งพยาบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1028 : ยืมหนังสือห้องสมุดไปแล้ว ไม่ส่งคืน เก็บเอาไว้เป็นของตน จัดเป็นโจรกรรมประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กรรโชก
ข. ฉก
ค. ปล้น
ง. ตระบัด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1029 : การชนวัว ตีไก่ เป็นลักษณะของการทรมานแบบใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การใช้งาน
ข. การเล่นสนุก
ค. การผจญสัตว์
ง. การเล่นกีฬา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1030 : ในศีลข้อที่ ๓ ข้อใดไม่ใช่หญิงที่จารีตห้าม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ลูกหลานตนเอง
ข. แม่ชี
ค. ภิกษุณี สามเณรี
ง. หญิงที่เป็นใหญ่ด้วยตนเอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1031 : เพราะเหตุไรศีลข้อที่ ๓ จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเบญจศีลด้วย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพราะมนุษย์มีราคะ
ข. เพราะมนุษย์มีโทสะ
ค. เพราะมนุษย์มีโมหะ
ง. เพราะมนุษย์ต้องอยู่เป็นคู่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1032 : ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เหตุไฉนข่าวการละเมิดศีลข้อที่ ๓ จึงมีอยู่มาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีการเรียนรู้ แต่ไม่นำมาปฏิบัติ
ข. กระแสวัตถุนิยมรุนแรง
ค. ไม่มีการยกย่องคนดีให้ปรากฏ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1033 : กิริยาอาการแห่งมุสาวาท ได้แก่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มุสาทางกาย
ข. มุสาทางวาจา
ค. มุสาทางกาย วาจา
ง. มุสาทางกาย วาจา ใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1034 : ผู้ใดแสดงอาการมุสา ประเภททำเลศ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นาย ก. ยุให้เขาแตกกัน
ข. นาย ข. อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่จริง
ค. นาย ค. พูดโกหกเกินความจริง
ง. นาย ง. พูดโกหกเล่นสำนวนต่าง ๆ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1035 : การวิวาทกัน บันดาลโทสะแล้วฆ่ากันตาย เป็นการผิดศีลโดยอาการอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โดยเจตนา
ข. โดยไม่เจตนา
ค. โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ง. โดยฐานพยาบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1036 : ข้อใด หมายถึง ปฏิสสวะ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผิดสัญญา เสียสัตย์ คืนคำ
ข. ผิดสัญญา พลั้งเผลอ
ค. เสียสัตย์ คืนคำ สำคัญผิด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1037 : พระสงฆ์เทศน์เกี่ยวกับสัตว์พูดได้ ถือว่าขาดศีลข้อที่ ๔ หรือไม่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขาดศีล เพราะสัตว์พูดไม่ได้
ข. ไม่ขาดศีล เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าสัตว์พูดไม่ได้
ค. ไม่ขาดศีล เพราะเป็นโวหารของผู้เทศน์
ง. ไม่ขาดศีล เพราะเป็นนิทานชาดกในคัมภีร์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1038 : ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่ ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตั้งใจพูดให้ผิด
ข. พยายามพูดให้เท็จ
ค. ข้อความที่ไม่เป็นเท็จ
ง. มีผู้ฟังเข้าใจตามที่พูด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1039 : พุทธภาษิตว่า “ คนพูดไม่จริง ย่อมตกนรก ” หมายความว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดดี เป็นศรีแก่ปาก
ข. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
ค. ปลาหมอ ตายเพราะปาก
ง. ผิดทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1040 : นิทานอีสป เรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นอาการของผู้ทำผิดในลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มุสา
ข. เสริมความ
ค. สัปปลับ
ง. อำความ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1041 : นักเขียนบางคนต้องดื่มสุรา จึงเขียนผลงานได้ดี ไม่ขัดกับศีลข้อที่ ๕ หรือ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขัดกัน แต่อนุโลมเป็นข้อยกเว้นได้
ข. ไม่ขัดกัน เพราะระดับความเมาของคนต่างกัน
ค. ไม่ขัดกัน เพราะมีการพักบางขณะ
ง. ขัดกัน เพราะไม่มีข้อยกเว้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1042 : ข้อใด ไม่จัดเป็นโทษของน้ำเมา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เกิดโรคมาลาเรีย
ข. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ค. เสียทรัพย์สมบัติ
ง. พ่อแม่ พลอยเสียชื่อเสียงด้วย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1043 : สิ่งที่เรียกว่า “ เมรัย ” มีลักษณะอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. น้ำเมาที่กลั่นเพื่อให้เข้มข้น
ข. น้ำเมาที่เกิดจากการหมัก หรือดอง
ค. ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1044 : ในศีลทั้ง ๕ ข้อ ข้อใดที่ล่วงแล้วสามารถทำผิดข้ออื่นได้อีก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ข้อที่ ๕
ข. ข้อที่ ๔
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๒


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1045 : การสูบฝิ่น สูบกัญชา เสพยาบ้า ยาอี จัดว่าผิดศีลข้อ ๕ หรือไม่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ผิดศีล เพราะการค้าขายทำให้เศรษฐกิจขยายตัว
ข. ไม่ผิดศีล เพราะไม่มีข้อห้ามในพุทธบัญญัติ
ค. ผิดศีล เพราะจัดเป็นเมรัย
ง. ผิดศีล เพราะจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1046 : ข้อใด มิใช่เป็นเหตุแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อป้องกันมิให้ละเมิดศีลข้อที่ ๑ - ๔
ข. เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ในแต่ละวัน
ค. เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท
ง. เพื่อให้มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งสำคัญ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1047 : สุกรนอนอยู่ในเล้า ไม่ละเมิดศีลทั้ง ๕ ข้อ ถือว่าสุกรมีศีล หรือไม่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่มีศีล เพราะเป็นธรรมชาติของสัตว์
ข. ไม่มีศีล เพราะไม่มีวิรัติคือเจตนางดเว้น
ค. ไม่มีศีล เพราะสัตว์รับศีลไม่ได้
ง. มีศีล เพราะสัตว์รักษาศีลได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1048 : เมื่อเราไปร่วมงานเลี้ยง เราปฏิเสธสุราที่เขานำมาให้ จัดเป็นวิรัติข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สมุจเฉทวิรัติ
ข. สัมปัตตวิรัติ
ค. สมาทานวิรัติ
ง. เจตนาวิรัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1049 : พระอรหันต์ท่านมีศีลบริบูรณ์ เพราะมีวิรัติข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สมุจเฉทวิรัติ
ข. สัมปัตตวิรัติ
ค. สมาทานวิรัติ
ง. เจตนาวิรัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1050 : กัลยาณชนมีศีลอย่างเดียวไม่เพียงพอหรือ เหตุใดต้องมีกัลยาณธรรมด้วย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อปฏิบัติคุณพิเศษให้ยิ่งขึ้นไปกว่าศีล
ข. เพื่อระมัดระวังความชั่วต่าง ๆ
ค. เพื่อป้องกันความชั่วรุกราน
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1051 : ข้อใด ไม่ใช่อาการของสติสัมปชัญญะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร
ข. ความไม่เลินเล่อในการทำงาน
ค. ความประพฤติธรรมในกิจอันเป็นหน้าที่
ง. ความรู้จักประมาณในการสร้างตน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1052 : ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตากำจัดวิหิงสา
ข. กรุณากำจัดพยาบาท
ค. เมตตากำจัดพยาบาท
ง. กรุณากำจัดวิหิงสา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1053 : นักเรียนพบแมวถูกรถชน ได้เข้าช่วยเหลือพยาบาล จัดเป็นผู้มี…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1054 : ขณะนี้ มีผู้ผลิตสินค้าบางรายปลอมแปลงสินค้า แสดงว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ
ข. ไม่ประพฤติเป็นธรรมในบุคคล
ค. ไม่ประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ
ง. ไม่ประพฤติเป็นธรรมในอาชีพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1055 : ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สทารสันโดษ ยินดีพอใจในภรรยาของตน
ข. ปติวัตร ถือสามีเสมือนบิดา
ค. ชายหญิงมักมากในกาม ไม่มีสง่าราศรี ไม่พ้นข้อครหา
ง. ความสำรวมในกาม เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคู่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1056 : ข้อใด ไม่ได้หมายถึงเบญจธรรม ข้อที่ ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความกตัญญู
ข. ความซื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความรับผิดชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1057 : ผู้พิพากษา จัดว่ามีความสัตย์ประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความกตัญญู
ข. ความซื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความรับผิดชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1058 : ความไม่เลินเล่อในการงาน เป็นอาการของเบญจธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความมีสัตย์
ข. เมตตา - กรุณา
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ความมีสติรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1059 : ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของคำว่า “ อุโบสถ ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นชื่อของวันจำศีล
ข. วันพระ
ค. เป็นชื่อของศีลที่รักษาในวันจำศีล
ง. โรงอุโบสถสำหรับพระสวดปาฏิโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1060 : คฤหัสถ์เมื่อต้องการบำเพ็ญกุศลให้เป็นส่วนพิเศษ พึงรักษา…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๑๐
ค. ศีล ๒๒๗
ง. อุโบสถศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1061 : ข้อใด ไม่จัดอยู่ในอุโบสถศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่จับเงินทอง
ข. ไม่ลักของผู้อื่น
ค. ไม่ฟ้อนรำขับร้อง
ง. ไม่พูดปด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1062 : ผู้รักษาอุโบสถศีลบางคน พูดนินทาคนโน้น คนนี้ จัดเป็นผู้ถืออุโบสถศีลประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โคปาลอุโบสถ
ข. นิคคัณฐอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. นินทาอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1063 : คำว่า “ อุโบสถ ” แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การเข้าจำ
ข. การละเว้น
ค. การรักษา
ง. การเข้มงวด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1064 : อุโบสถศีล ที่รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. โคปาลอุโบสถ
ค. ปฏิชาครอุโบสถ
ง. ปาฏิหาริกอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1065 : การรักษาศีลด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัย ฟังธรรม และสนทนาธรรม เป็นอุโบสถ ชนิดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นิคคัณฐอุโบสถ
ข. ปกติอุโบสถ
ค. โคปาลอุโบสถ
ง. อริยอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1066 : ข้อใด ไม่ใช่เป็นพระเสขะในอริยบุคคล ๒ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1067 : การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ คือ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. ถวายสังฆทาน
ง. ถวายผ้าอาบน้ำฝน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1068 : การพิจารณาความเกิด และความดับแห่งสังขาร แล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อสุภกัมมัฏฐาน
ข. อนุสสติกัมมัฏฐาน
ค. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ง. สมถกัมมัฏฐาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1069 : ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โผฏฐัพพะ
ข. โลภะ
ค. อรติ
ง. อสันตุฏฐี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1070 : ความเห็นว่า “ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับเป็น ธรรมดา ” เป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัสสตทิฏฐิ
ข. อุจเฉททิฏฐิ
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. มิจฉาทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1071 : การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วัฏฏะ
ข. อิทธิบาท
ค. พละ
ง. วิมุตติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1072 : ข้อใด เป็นคำสอนสรุปโดยย่อของพระพุทธศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้หมดจด
ข. ละชั่ว ทำดี
ค. ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ง. ศีล สมาธิ ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1073 : คำว่า “ วิเวก ” แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความสงบ
ข. ความดี
ค. ความสุข
ง. ความปีติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1074 : ผู้ที่ได้ฌานมาก่อนแล้ว ต่อมาเจริญวิปัสสนา จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เรียกว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตทังควิมุตติ
ข. วิกขัมภนวิมุตติ
ค. เจโตวิมุตติ
ง. ปัญญาวิมุตติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1075 : เจริญอนุสสติข้อใด เป็นเหตุให้เกิดอัปปนาสมาธิ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สีลานุสสติ
ข. จาคานุสสติ
ค. เทวตานุสสติ
ง. อานาปานสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1076 : บุคคลผู้ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สมบัติพัสถาน และลาภ ยศ ในโลกนี้ จัดว่าเขาได้รับสมบัติอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มนุษยสมบัติ
ข. สวรรคสมบัติ
ค. นิพพานสมบัติ
ง. บริวารสมบัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1077 : วิหิงสาวิตก มีกิเลสตัวใดเป็นมูลเหตุ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. โลภะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1078 : การลักขโมยก็ดี กัดปลา ชนไก่ก็ดี จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามวิตก
ข. พยาบาทวิตก
ค. วิหิงสาวิตก
ง. ไม่เป็นอกุศลวิตก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1079 : ผู้จะบรรลุถึงปรมัตถประโยชน์ หรือพระนิพพาน ต้องปฏิบัติธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
ค. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1080 : คนมีความโลภ อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด จัดว่าเป็นผู้มี…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามาสวะ
ข. ภวาสวะ
ค. อวิชชาสวะ
ง. กิเลสาสวะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1081 : กิจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้ว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นี้ ทุกขสมุทัย
ข. ทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
ค. ทุกข์ ทำเสร็จแล้ว
ง. ทุกขสมุทัย รู้เท่าทันแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1082 : ข้อใด ไม่ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
ข. ทุกขสมุทัย ควรรักษาไว้
ค. ทุกขนิโรธ ควรทำให้แจ้ง
ง. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ควรทำให้เกิด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1083 : ความมัวเมาใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ราคตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1084 : คำว่า “ วิมุตติ ” แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความหลุดพ้น
ข. ความเบื่อหน่าย
ค. ความสงสาร
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1085 : ข้อใด จัดเป็นอเหตุกทิฏฐิ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำชั่วไม่มีใครรู้ ไม่มีโทษ
ข. ฆ่าสัตว์ไม่เป็นบาป
ค. เคราะห์ดี เคราะห์ร้ายเกิดเอง
ง. ทุกอย่างพรหมเป็นผู้สร้าง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1086 : ข้อใด เป็นทั้งสังขาร และวิสังขาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนิจจตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. เป็นได้ทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1087 : ละความชั่วด้วยการปฏิบัติดี ละความตระหนี่ด้วยการให้ จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตทังคปหาน
ข. วิกขัมภนปหาน
ค. สมุจเฉทปหาน
ง. นิสสรณปหาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1088 : ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ให้ละทิฏฐิมานะ ทรงใช้ปาฏิหาริยะข้อไหนมากที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อิทธิปาฏิหาริยะ
ข. อาเทสนาปาฏิหาริยะ
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
ง. ยมกปาฏิหาริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1089 : พระสุตตันตปิฎก กล่าวถึง…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธรรมาธิษฐาน
ข. วินัยล้วน ๆ
ค. บุคลาธิษฐาน
ง. อาทิพรหมจริยาสิกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1090 : ข้อใด ไม่ใช่เทวโลก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยามา
ข. ดาวดึงส์
ค. ดุสิต
ง. อกนิฏฐ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1091 : ไตรวัฏฏะ คือ กิเลส กรรม วิบาก จะสงบไม่วนเวียนต่อไป เพราะ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ข. สมาบัติ ๘
ค. อรหัตตมรรค
ง. โสดาปัตติมรรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1092 : ญาณรู้ระลึกชาติได้ คือ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. เจโตปริยญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1093 : อัปปณิหิตวิโมกข์ ในวิโมกข์ ๓ นั้น หมายถึง…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพราะว่างจาก ราคะ โทสะ โมหะ
ข. เพราะหาราคะ โทสะ โมหะ เป็นเครื่องหมายมิได้
ค. เพราะหาราคะ โทสะ โมหะ เป็นที่ตั้งมิได้
ง. เพราะพ้นจากราคะ โทสะ โมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1094 : คำว่า “ อุปธิวิเวก ” หมายถึง…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การอยู่ในที่สงัด
ข. การทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยวิปัสสนา
ค. การทำใจให้สงบด้วยการเข้าฌาน
ง. การมีกาย วาจา ใจสงบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1095 : อัสสาสะ ปัสสาสะ ลมหายใจเข้า - ออก ได้ชื่อว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายสังขาร
ข. วจีสังขาร
ค. จิตตสังขาร
ง. เวทนาสังขาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1096 : ผู้ที่จะได้สวรรคสมบัติ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
ข. สัมปรายิกัตถประโยชน์
ค. ปรมัตถประโยชน์
ง. ปรหิตประโยชน์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1097 : อริยมรรค ๘ ข้อใดเป็นอธิจิตตสิกขา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมมาทิฏฐิ , สัมมาสังกัปปะ
ข. สัมมาวาจา , สัมมากัมมันตะ , สัมมาอาชีวะ
ค. สัมมาวายามะ , สัมมาสติ , สัมมาสมาธิ
ง. สัมมาสังกัปปะ , สัมมาสมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1098 : คนประเภทไหน เปรียบเหมือนอสุรกาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นักโทษ
ข. คนขอทาน
ค. คนอดอยากผอมโซ
ง. คนหลอกลวงเอาทรัพย์คนอื่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1099 : พระอริยบุคคลที่ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้ คือ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอรหันต์
ข. พระอนาคามี
ค. พระสกทาคามี
ง. พระโสดาบัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1100 : ข้อไหน ไม่เป็นอริยวงศ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สันโดษด้วยจีวร
ข. สันโดษด้วยบิณฑบาต
ค. สันโดษด้วยเสนาสนะ
ง. สันโดษด้วยคิลานเภสัช


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1101 : ความจงใจเป็นปัจจัยแห่งการทำ พูด คิด ได้แก่…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กวฬิงการาหาร
ข. ผัสสาหาร
ค. มโนสัญเจตนาหาร
ง. วิญญาณาหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1102 : ความถือมั่น ในธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนเคยชินด้วยความเชื่อว่าขลัง จนเป็นเหตุหัวดื้องมงาย จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามุปาทาน
ข. ทิฏฐุปาทาน
ค. สีลัพพตุปาทาน
ง. อัตตวาทุปาทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1103 : กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โอฆะ
ข. โยคะ
ค. อาสวะ
ง. โลภะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1104 : ข้อใด เป็นองค์ของทุติยฌาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิตก วิจาร ปีติ สุข
ข. ปีติ สุข เอกัคคตา
ค. ปีติ เอกัคคตา อุเบกขา
ง. สุข เอกัคคตา อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1105 : บริษัท ๔ ปัจจุบันนี้ บริษัทไหนไม่มีแล้ว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. อุบาสก
ง. อุบาสิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1106 : คำว่า “ พระอนาคามี ” แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้เวียนว่ายตายเกิด
ข. ผู้ไม่มาสู่ภพนี้
ค. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
ง. ผู้ไม่เกิดอีก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1107 : บุคคลผู้พอแนะนำได้ คือ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุคฆฏิตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1108 : วิถีการเกิดของเป็ด ไก่ นก จัดเข้าใน…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชลาพุชะ
ข. สังเสทชะ
ค. อัณฑชะ
ง. โอปปาติกะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1109 : การไม่รักษามรรยาท ทอดธุระเสีย จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สีลวิบัติ
ข. ทิฏฐิวิบัติ
ค. อาจารวิบัติ
ง. อาชีววิบัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1110 : โอกกันติกาปีติ เมื่อเกิดขึ้น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำให้ขนชัน น้ำตาไหล
ข. ทำให้รู้สึกเสียวแปลบ ๆ
ค. ทำให้ซู่ซ่าแรงกว่าเสียวแปลบ ๆ
ง. ทำใจให้ฟู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1111 : ครูไม่ยอมสอนศิลปวิทยาแก่ศิษย์ทั้งหมด เพราะกลัวศิษย์รู้ทัน จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุลมัจฉริยะ
ข. ลาภมัจฉริยะ
ค. วัณณมัจฉริยะ
ง. ธัมมมัจฉริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1112 : วิกขัมภนวิมุตติ คือการหลุดพ้น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ที่ท่านเปรียบด้วยหญ้าที่ถูกหินทับไว้
ข. อย่างไร้กิเลส ไม่มีกิเลสที่ต้องละอีก
ค. อย่างถาวร ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปหากิเลสอีก
ง. โดยที่กิเลสไม่สามารถมารบกวนอีก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1113 : คิดก่อนทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สีลสังวร
ข. สติสังวร
ค. ขันติสังวร
ง. วิริยสังวร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1114 : คนมีวิตกจริต ควรแก้ด้วยการเจริญ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อสุภกัมมัฏฐาน
ข. เมตตาภาวนา
ค. มรณัสสติกัมมัฏฐาน
ง. อานาปานสติกัมมัฏฐาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1115 : ธรรมข้อใด ท่านเปรียบเหมือนรถ ๗ ผลัด ส่งต่อบุคคลผู้ไปให้ถึงสถานที่ปรารถนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยทรัพย์ ๗
ข. วิสุทธิ ๗
ค. อปริหานิยธรรม ๗
ง. โพชฌงค์ ๗


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1116 : ข้อใดให้คำนิยามความหมายแห่งคำว่า “ อนุพุทธะ ” ถูกต้องที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระภิกษุสงฆ์ ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า
ข. พระสาวก ผู้มีความรู้น้อย
ค. พระสาวก ผู้บวชตามพระพุทธเจ้า
ง. พระสาวก ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1117 : ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า “ เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยบุคคล
ข. สาวก
ค. เอตทัคคะ
ง. พหุสุตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1118 : พระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา รูปแรก คือ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระราธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1119 : พระอัญญาโกณฑัญญะ ประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พาราณสี
ข. กบิลพัสดุ์
ค. โทณวัตถุคาม
ง. อุรุเวลาเสนานิคม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1120 : ใครบรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอย่างเดียวกัน ๒ ครั้ง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยสกุลบุตร
ข. อุปติสสปริพาชก
ค. โกณฑัญญดาบส
ง. โกลิตปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1121 : ผู้ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระวัปปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1122 : อุปติสสะ และโกลิตะ ครั้งแรกบวชในสำนักของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปิปผลิ
ข. สัญชัย
ค. จุนทะ
ง. ราธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1123 : พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระเถระรูปไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระราธะ
ง. พระยสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1124 : พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหัตตผล เมื่อดิถีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ แห่งอาสาฬหมาส
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ค. แรม ๕ ค่ำ แห่งอาสาฬหมาส
ง. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1125 : เวไนยชนที่พระพุทธเจ้า ทรงประสงค์จะเผื่อแผ่สุขให้ครั้งแรก คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาฬารดาบส และอุทกดาบส
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. โกณฑัญญะ และพวก
ง. พระพุทธมารดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1126 : ยสกุลบุตรเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพราะได้ฟังอนุปุพพีกถา
ข. เพราะเห็นซากศพที่ทิ้งในป่าช้า
ค. เพราะเห็นอาการอันแปลกของหมู่บริวาร
ง. เพราะได้เห็นธรรมพิเศษแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1127 : ผู้ที่เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตรเถระ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระจุนทเถระ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1128 : พระเถระรูปใด นิพพานในคืนวันเพ็ญเดือนกัตติกามาส ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระยสเถระ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระสารีบุตรเถระ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1129 : พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ราธพราหมณ์
ข. พระเจ้าจัณฑปัชโชต
ค. กัจจายนพราหมณ์
ง. กัญจนพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1130 : อชิตมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปิงคิยะ
ข. พาวรี
ค. อัสสกะ และอาฬกะ
ง. ปเสนทิโกศล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1131 : เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรเถระ ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นาลันทคาม
ข. เชตวันมหาวิหาร
ค. บุพพาราม
ง. กรุงราชคฤห์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1132 : ใครมีความเห็นว่า “ สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบหมด ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุปติสสปริพาชก
ข. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ค. ยสกุลบุตร
ง. ทีฆนขปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1133 : โกลิตปริพาชก กับพระมหาโมคคัลลานะ เกี่ยวพันกันอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โกลิตเป็นพี่
ข. เป็นบุคคลเดียวกัน
ค. พระมหาโมคัลลานะเป็นพี่
ง. ไม่เกี่ยวพันกันแต่อย่างใด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1134 : ผู้ที่ถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่พระสารีบุตร คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ราธพราหมณ์
ข. นันทกุมาร
ค. ปิงคิยมาณพ
ง. ปุณณมันตานีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1135 : กาฬุทายีเป็นคนสนิทของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ราธพราหมณ์
ข. นันทกุมาร
ค. พระมหาบุรุษ
ง. ปุณณมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1136 : ใครเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราหุลกุมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอนุรุทธเถระ
ข. พระอานนทเถระ
ค. พระอุบาลีเถระ
ง. พระสารีบุตรเถระ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1137 : พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นผู้เลิศด้านพหูสูต
ข. เป็นผู้เลิศด้านมีตระกูลสูง
ค. เป็นผู้เลิศด้านใฝ่ในการศึกษา
ง. เป็นผู้เลิศด้านทรงพระวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1138 : อัฐิธาตุของพระมหาโมคคัลลานเถระบรรจุไว้ ณ ที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กรุงราชคฤห์
ข. บุพพาราม
ค. เวฬุวนาราม
ง. มหาติฏฐคาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1139 : พระมหากัสสปเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นเยี่ยมในด้านไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รัตตัญญู
ข. ทิพยจักษุ
ค. มีบริวารมาก
ง. ธุดงควัตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1140 : พระมหากัสสปเถระ ทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์ส่งคนมาบอก
ข. ทราบด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์
ค. เทวดาจำแลงเป็นพราหมณ์มาบอก
ง. อาชีวกผู้หนึ่งบอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1141 : ในวันที่พระศาสดาปรินิพพาน มีพระมหาสาวกรูปใดอยู่ด้วย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์ กับพระอนุรุทธะ
ข. พระสารีบุตร กับพระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระอุบาลี กับพระยมกะ
ง. พระโมฆราช กับพระปิงคิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1142 : ผู้เลื่อมใส เพราะถือเสียงเป็นประมาณ เรียกว่า… ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รูปัปปมาณิกา
ข. ธัมมัปปมาณิกา
ค. โฆสัปปมาณิกา
ง. ลูขัปปมาณิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1143 : พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระราธะ
ง. พระฉันนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1144 : พระมหากัจจายนะ เป็นเลิศในด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รัตตัญญู
ข. อธิบายคำย่อให้กว้างขวาง
ค. ทรงจีวรเศร้าหมอง
ง. ทรงวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1145 : พระสาวกรูปใด เป็นเลิศด้านทิพยจักษุ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระปุณณมันตานีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1146 : วัดบุพพาราม กรุงสาวัตถี ใครดูแลการก่อสร้างจนเสร็จ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิสสุกรรมเทพบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระมหาโมคคัลลานะ
ง. อนาถปิณฑิกเศรษฐี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1147 : วัดเชตวัน กรุงสาวัตถี ใครสร้างถวาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
ข. จิตตคฤหบดี
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. อนาถปิณฑิกเศรษฐี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1148 : พระอุบาลีเถระ เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทมีอาชีพอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เลี้ยงม้า
ข. ยิงธนู
ค. ตัดผม
ง. สอนหนังสือ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1149 : พระอานนทเถระ ปรินิพพานที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กลางป่า
ข. กลางบ้าน
ค. กลางวัด
ง. กลางอากาศ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1150 : พระรัฐบาล แสดงธรรมุทเทศแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าอุเทน
ข. พระเจ้าลิจฉวี
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. พระเจ้าโกรัพยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1151 : พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีลาภมาก
ข. มีบริวารมาก
ค. มีบุญมาก
ง. มีปัญญามาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1152 : พราหมณ์พาวรีได้บรรลุธรรมชั้นเสขภูมิ เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระศาสดา
ข. โมฆราชมาณพ
ค. ปิงคิยมาณพ
ง. อชิตมาณพผู้เป็นหัวหน้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1153 : “ พิจารณาโลกนี้อย่างไร ความตายจึงจักไม่แลเห็น ” ใครทูลถาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อชิตมาณพ
ข. โมฆราชมาณพ
ค. ปิงคิยมาณพ
ง. โธตกมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1154 : ใครปรารภที่จะทำสังคายนา ตั้งแต่พระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1155 : พระอานนทเถระรับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นประธานสงฆ์
ข. วิสัชนาพระธรรม
ค. วิสัชนาพระวินัย
ง. อุปัฏฐากพระมหากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1156 : แบบแผนที่ผู้นับถือพระศาสนาพึงปฏิบัติ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศาสนพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. กุศลพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1157 : คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มต้นด้วยคำว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต …
ข. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา …
ค. โย โส ตะถาคะโต อะระหัง …
ง. โย โส สวากขาโต …


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1158 : การที่พระสงฆ์ร่วมกันสาธยายมนต์ในงานมงคล เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจริญพระพุทธมนต์
ข. สวดพระปริตร
ค. สวดมนต์
ง. สวดพระพุทธมนต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1159 : วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก เรียกว่าวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันพระ
ค. วันเทโวโรหณะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1160 : คำว่า “ อาวาหมงคล ” หมายความว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าว
ข. เจ้าบ่าวไปอยู่บ้านเจ้าสาว
ค. เจ้าบ่าวเจ้าสาวแยกกันอยู่
ง. เจ้าบ่าวเจ้าสาวสร้างบ้านใหม่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1161 : เมื่อนิมนต์พระไปงานทำบุญสัตตมวาร จะใช้ฎีกานิมนต์ว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจริญพระพุทธมนต์
ข. เจริญมนต์
ค. สวดมนต์
ง. สวดพระพุทธมนต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1162 : คำว่า “ สวดมาติกา ” ในราชการงานหลวง ใช้คำไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สวดสัตตมวาร
ข. สดับพระมาติกา
ค. สดับปกรณ์
ง. สดับพระอภิธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1163 : พิธีสวดพระอภิธรรม จัดเข้าในหมวดไหนในศาสนพิธี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณณกะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1164 : ในครั้งพุทธกาล แบ่งสังฆทานไว้กี่ประเภท ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1165 : ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผ้าเช็ดหน้า
ข. ผ้าเช็ดเท้า
ค. ผ้าอาบน้ำฝน
ง. ผ้าถูพื้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1166 : คำว่า “ นิพพิทา ” ตรงกับความในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความดับ
ข. ความหน่ายทุกข์
ค. ความเบื่ออาหาร
ง. ความเบื่อหน่ายการเรียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1167 : ผู้ใดจักระวังจิต ผู้นั้น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. จักพ้นจากบ่วงแห่งมาร
ข. จักพ้นจากความทุกข์ใจ
ค. จักพ้นจากความเขลา
ง. จักมีความสุขกายสุขใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1168 : รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มหาภูตรูป
ข. อุปาทายรูป
ค. ของนอกกาย
ง. บ่วงแห่งมาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1169 : ผู้ใดเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาว่า “ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ” ผู้นั้น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ย่อมหน่ายในทุกข์
ข. ย่อมพ้นจากทุกข์
ค. ย่อมหมดสิ้นทุกข์
ง. ย่อมเมาในทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1170 : ข้อใด ไม่จัดเป็นอนัตตา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขันธ์ ๕
ข. จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ค. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ง. ไม่มีข้อใดถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1171 : หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ เป็นทุกข์ประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1172 : โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เป็นทุกข์ประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1173 : ข้อว่า “ เนโสหมัสมิ นั่นมิใช่เรา ” เป็นคำแสดงความของ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนัตตตา
ข. ทุกขตา
ค. อนิจจตา
ง. นิพพานตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1174 : ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นทุกข์ประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1175 : ราคะ โทสะ โมหะ ในอาทิตตปริยายสูตร เป็นทุกข์ประเภทไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พยาธิทุกข์
ข. สันตาปทุกข์
ค. วิปากทุกข์
ง. วิวาทมูลกทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1176 : ท่านเห็นว่า ข้อใดกล่าวผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิมุตติที่เป็นโลกิยะ ก็มี
ข. วิมุตติที่เป็นโลกุตตระ ก็มี
ค. วิมุตติข้อสุดท้าย เป็นโลกุตตระ
ง. วิมุตติข้อที่ ๖ เป็นโลกุตตระ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1177 : การเล็งเห็นว่า “ สังขารเป็นทุกข์ คือเป็นโทษ ” จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาทีนวญาณ
ข. อุทยัพพยญาณ
ค. ภังคญาณ
ง. นิพพิทาญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1178 : คำว่า “ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ” ความสงบในที่นี้ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สงบจากเวร
ข. สงบจากกิเลสาสวะ
ค. สงบจากความวุ่นวาย
ง. สงบจากสงคราม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1179 : คำว่า “ มีลูกศรอันถอนแล้ว ” (อัพพุฬหสัลโล) เป็นคุณบทของ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความเพียร
ข. พระสงฆ์
ค. พระอรหันต์
ง. พระนิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1180 : ผู้บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแล้ว ย่อมเข้าถึง…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แดนสุขาวดี
ข. อายตนนิพพาน
ค. อัตตาสมบูรณ์
ง. ความว่างเปล่า หรืออนัตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1181 : ถ้าจะเข้าใกล้พระนิพพาน ต้องทำอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ต้องมีฌาน
ข. ต้องมีปัญญา
ค. ต้องมีญาณ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1182 : ที่เรียกว่า “ พระนิพพาน ” เพราะเหตุผลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพราะละความโลภได้
ข. เพราะละความโกรธได้
ค. เพราะละตัณหาได้
ง. เพราะปล่อยวางเสียได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1183 : ข้อใดเป็นคำแปลของคำว่า “ อบาย ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขวางโลก
ข. โลกปราศจากความเจริญ
ค. แดนแห่งความเจริญ
ง. ตกต่ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1184 : การที่พระพุทธศาสนากล่าวเรื่องสังสารวัฏฏ์ไว้ แสดงว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นรก - สวรรค์ มีอยู่จริง
ข. ข่มขู่ชาวโลกให้กลัว
ค. ให้ความหวังแก่คนตกทุกข์
ง. นรกคือคุก สวรรค์คือสถานเริงรมย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1185 : คำว่า “ เปรต ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ข. ภูมิของสัตว์ผู้มีบาปกรรม
ค. มีปรากฏในพระไตรปิฎก
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1186 : ข้อใด เป็นความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การถือธุดงค์
ข. การเข้าป่าหาวิเวก
ค. ฐานแห่งการทำใจให้สงบ
ง. อารมณ์ต่าง ๆ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1187 : กสิณ ๑๐ นั้น มีความสำคัญอยู่ที่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การภาวนา
ข. การเพ่งบริกรรม
ค. การพิจารณา
ง. การตัดสิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1188 : อสุภ ๑๐ ว่าด้วยเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การพิจารณาซากศพ
ข. การพิจารณาความงาม
ค. การเพ่งดูพยับแดด
ง. การภาวนาพุทธคุณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1189 : อุปสมานุสสติ ท่านให้ระลึกถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อรัญราวป่า
ข. พระนิพพาน
ค. คุณความดี
ง. อุปมาอุปมัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1190 : การเจริญมรณัสสติ จะได้อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ได้ความกล้าหาญ
ข. ได้ความไม่ประมาท
ค. ได้มนุษยสมบัติ
ง. ได้ความวางเฉย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1191 : “ ขอสัตว์ทั้งหลาย จงพ้นจากทุกข์เถิด ” เนื้อความนี้ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อานาปานสติ
ข. เมตตาพรหมวิหาร
ค. กรุณาพรหมวิหาร
ง. มุทิตาพรหมวิหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1192 : ท่านให้พิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูล เพื่ออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อเห็นใจคนยากจน
ข. เพื่อความไม่มีโรค
ค. เพื่อความไม่ยินดีติดใจในรส
ง. เพื่อเห็นความจริงตามธรรมชาติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1193 : จตุธาตุววัตถานนั้น ท่านให้กำหนดอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กำหนดโลกธาตุ
ข. กำหนดธาตุ ๑๘
ค. กำหนดรูปธาตุ
ง. กำหนดรูปกาย โดยความเป็นธาตุ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1194 : สมถกัมมัฏฐานนั้นมี…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การภาวนาเป็นกิจ
ข. อารมณ์ภาวนา ๔๐
ค. ความสงบใจเป็นผล
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1195 : คำว่า “ วิปัสสนา ” ตรงกับความในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญญาเห็นตามความเป็นจริง
ข. ปัญญาอันติดตัวมาแต่กำเนิด
ค. ความรู้แจ้งตำราทุกแขนง
ง. ความรู้แจ้งในพุทธภาวะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1196 : ความเป็นของไม่เที่ยง ปรากฏที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ที่สังขารทั้งปวง
ข. ที่อัตตาทั้งปวง
ค. ที่ธรรมทั้งปวง
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1197 : ท่านให้เราเจริญวิปัสสนา เพื่ออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อความสงบกาย
ข. เพื่อความสงบใจ
ค. เพื่อถอนความถือมั่นด้วยตัณหา
ง. เพื่อถอนอนัตตาออกไป


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1198 : ข้อใด จัดเป็นอนิจจลักษณะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ของไม่เที่ยง
ข. ภาวะไม่เที่ยง
ค. เครื่องหมายให้กำหนดรู้ว่าไม่เที่ยง
ง. ผลอันเกิดจากความไม่เที่ยง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1199 : วิปัสสนา คือปัญญาอันแจ้งชัด เห็นอรรถ เห็นธรรมตามเป็นจริงนั้น เห็นอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เห็นกำหนดอริยสัจ ๔
ข. เห็นกำหนดสามัญญลักษณะ ๓
ค. เห็นกำหนดสติปัฏฐาน ๔
ง. เห็นกำหนดมรรค ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1200 : ปัญญารู้ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย ชื่อว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุทยัพพยญาณ
ข. ภังคานุปัสสนาญาณ
ค. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
ง. สังขารุเปกขาญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1201 : ชีวิตมนุษย์ เหมือนหยาดน้ำค้าง หมายความว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชีวิตนี้สุขสดใส
ข. ชีวิตนี้จะอยู่ไม่นาน
ค. ชีวิตนี้มาจากที่สูง
ง. ชีวิตนี้ไม่มีร่องรอย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1202 : ชีวิตเหมือนโคที่เขาจะฆ่า หมายความว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชีวิตนี้มีแต่ทุกข์
ข. ชีวิตนี้ใกล้ต่อความตาย
ค. ชีวิตนี้ไม่ต่างอะไรจากโค
ง. ชีวิตนี้แม้เป็นอยู่ ก็เหมือนตายแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1203 : ชีวิตนี้เที่ยงแท้ จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธรรมวิปัลลาส
ข. สัญญาวิปัลลาส
ค. จิตตวิปัลลาส
ง. ทิฏฐิวิปัลลาส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1204 : ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิวิปัลลาส ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
ข. เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข
ค. เห็นสิ่งไม่งามว่างาม
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1205 : สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงประทานพระธรรมเทศนาอะไร เพื่อถอนวิปัลลาส ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญญากถา
ข. กสิณ ๑๐
ค. สัญญา ๓ ประการ
ง. อนุสสติ ๑๐


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1206 : การพิจารณาลมหายใจเข้าออก เพื่ออะไร? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อให้รู้เท่าทัน
ข. เพื่อให้เห็นสวรรค์
ค. เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
ง. เพื่อให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1207 : เวลาก้าวเดิน ต้องใช้ธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความรู้สึกตัว
ข. ความจำได้
ค. ความสงบระงับกาย
ง. ความเห็นกองลม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1208 : ปฐวีธาตุมีอยู่ในกายนี้ จัดอยู่ใน…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อานาปานบัพพะ
ข. อิริยาปถบัพพะ
ค. ปฏิกูลบัพพะ
ง. ธาตุบัพพะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1209 : การพิจารณาเห็นกายให้เหมือนซากศพ จัดอยู่ใน…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อิริยาปถบัพพะ
ข. ปฏิกูลบัพพะ
ค. ธาตุบัพพะ
ง. นวสีวถิกาบัพพะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1210 : เมื่อลิ้มของอร่อย จะเจริญวิปัสสนาอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ให้คิดว่าไม่อร่อย
ข. ให้รู้ชัดสุขเวทนา
ค. ให้รู้สึกว่าเฉย ๆ
ง. ให้รู้สึกว่าน่าเบื่อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1211 : คิดถึงคนรัก เกิดความสุขใจ ตรงกับ…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สุขเวทนามีอามิส
ข. สุขเวทนาไม่มีอามิส
ค. เห็นกายานุปัสสนา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1212 : ความรู้สึกว่าจิตเรามีราคะ จัดเป็น…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สุขเวทนา
ข. เวทนานุปัสสนา
ค. จิตตานุปัสสนา
ง. ไม่มีข้อถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1213 : สมาหิตจิต หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. จิตมีปัญญา
ข. จิตปราศจากราคะ
ค. จิตมีสมาธิ
ง. จิตมีความหดหู่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1214 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในธรรมานุปัสสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามฉันท์
ข. ตัณหา
ค. อายตนะ ๖
ง. ไม่มี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1215 : ประเทศอินเดีย อยู่ทางทิศใดของประเทศไทย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทิศปัจฉิม
ข. ทิศพายัพ
ค. ทิศบูรพา
ง. ทิศทักษิณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1216 : ข้อใด กล่าวผิดเกี่ยวกับราชวงศ์ศากยะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วงศ์ศากยะ ปกครองสักกชนบท
ข. พระเจ้าชัยเสนะ เคยเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นี้
ค. พระเจ้าสีหหนุ ไม่ได้อยู่ในราชวงศ์นี้
ง. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในราชวงศ์นี้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1217 : ชนชาวชมพูทวีป นับถือศาสนาอะไรเป็นพื้น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศาสนาฮินดู
ข. ศาสนาเชน
ค. ศาสนาพุทธ
ง. ศาสนาพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1218 : บุคคลในข้อใด ที่ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ เป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อสิตดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1219 : เจ้าชายสิทธัตถะมีน้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นันทกุมาร - ยโสธรากุมารี
ข. นันทกุมาร - โรหิณีกุมารี
ค. นันทกุมาร - กัญจนากุมารี
ง. นันทกุมาร - รูปนันทากุมารี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1220 : ทุกรกิริยาที่พระมหาโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญวาระที่ ๒ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
ข. อดพระกระยาหาร
ค. กลั้นลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
ง. ยืนขาเดียวเหนี่ยวกินลม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1221 : พวกพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ หนีพระมหาโพธิสัตว์ไปอยู่ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองราชคฤห์
ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองพาราณสี
ค. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองไพสาลี
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน - เมืองสาวัตถี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1222 : วิชชา ๓ ที่พระมหาโพธิสัตว์บรรลุนั้น ข้อที่ ๓ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ระลึกชาติของตนเองได้
ข. ทำกิเลสาสวะให้สิ้น
ค. ระลึกชาติของสรรพสัตว์
ง. ได้ทิพยจักษุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1223 : บทพระพุทธคุณที่ว่า “ อะระหัง ” เป็นผู้ไกลนั้น หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไกลจากทุกข์
ข. ไกลจากภพชาติ
ค. ไกลจากอาสวะกิเลส
ง. ไกลจากอุปาทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1224 : อุทานว่า “ ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ ” ธรรมทั้งหลาย หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยสัจ ๔
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. มรรคมีองค์ ๘
ง. อนุปุพพวิหารธรรม ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1225 : อุบาสกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ในคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ต้นอชปาลนิโครธ
ข. ต้นมุจลินท์
ค. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ง. ต้นราชายตนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1226 : ข้อปฏิบัติทางกลางนั้น หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยสัจ ๔
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. มรรคมีองค์ ๘
ง. อนุปุพพวิหารธรรม ๙


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1227 : พระดำรัสที่ว่า “ เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรม ” ตรัสแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ข. ยสกุลบุตร กับสหาย
ค. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ง. พระราชาพิมพิสาร พร้อมทั้งบริวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1228 : คำว่า “ ผู้ได้ธรรมจักษุ ” หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1229 : ในอนัตตลักขณสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดว่า “ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไตรลักษณ์
ข. ขันธ์ ๕
ค. สามัญญลักษณ์
ง. นิวรณ์ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1230 : พระพุทธเจ้าให้การอุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระวาจาว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เธอจงถึงไตรสรณคมน์
ข. พระวาจาที่ตั้งญัตติครบที่ ๔
ค. เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1231 : อนุปุพพีกถา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การรักษาศีล
ข. การออกบวช
ค. การให้
ง. การเจริญภาวนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1232 : คำว่า “ เตวาจิกอุปาสก ” หมายถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บิดาของพระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. บิดาของพระสารีบุตร
ค. บิดาของพระยสะ
ง. บิดาของพระโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1233 : พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา ในคราวแรกกี่องค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๕๐ องค์
ข. ๕๕ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๗๐ องค์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1234 : พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นมคธ ทรงพระนามว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าอัญชนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1235 : ภัททวัคคีย์ ๓๐ คน พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ป่าไผ่
ข. ไร่ฝ้าย
ค. สวนตาลหนุ่ม
ง. ไม่มีข้อถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1236 : วัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วัดเชตวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดชีวกัมพวัน
ง. วัดบุพพาราม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1237 : ใครนัดหมายกันไว้ว่า “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยสกุลบุตร กับสหาย
ข. ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. อุปติสสะ กับโกลิตะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1238 : อุปติสสปริพาชกได้ฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. โกลิตะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1239 : คำว่า “ เราจักไม่ชูงวง ไปสู่ตระกูล ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระมหาโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1240 : พระสารีบุตร สำเร็จพระอรหันต์ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถ้ำสุกรขาตา
ข. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ค. วัดเวฬุวัน
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1241 : ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดุจดวงตะวันส่องโลก
ข. บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
ค. ดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ
ง. ดุจธรรมโอสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1242 : พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1243 : หัวหน้ามาณพ ๑๖ คนที่ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปิงคิยมาณพ
ข. ติสสเมตเตยยมาณพ
ค. โมฆราชมาณพ
ง. อชิตมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1244 : โมฆราชมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พาวรีพราหมณ์
ข. วังคันตพราหมณ์
ค. สัญชัยปริพาชก
ง. อสิตดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1245 : มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โมฆราช
ข. ปิงคิยะ
ค. อุทยะ
ง. โปสาละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1246 : พระอุปัชฌาย์รูปแรกที่ให้กุลบุตรบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระพุทธเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1247 : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระราธะว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เทศนา
ข. มีปัญญามาก
ค. ธุดงค์
ง. มีปฏิภาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1248 : ใครที่ออกบวช โดยไม่คิดจะบวชมาก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญจวัคคีย์
ข. พระสารีบุตร
ค. พระนันทะ
ง. ปิปผลิมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1249 : พระศาสดาทรงรับสั่งพระสาวกรูปใด ให้บวชพระราหุลกุมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระมหากัจจายนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1250 : พระศาสดาทรงยกย่องพระราหุลว่า เลิศทางไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปรารภความเพียร
ข. ธรรมกถึก
ค. ใคร่ต่อการศึกษา
ง. ทิพยจักษุ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1251 : ใครสอนการงานของผู้อยู่ครองเรือนให้อนุรุทธศากยกุมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อมิโตทนศากยะ
ข. โธโตทนศากยะ
ค. มหานามศากยะ
ง. สุกโกทนศากยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1252 : ผู้ที่ออกบวชพร้อมพระอนุรุทธะ มีทั้งหมดกี่คน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๕ คน
ข. ๗ คน
ค. ๙ คน
ง. ๑๑ คน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1253 : เหตุใด เจ้าศากยะจึงให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อกราบไหว้บูชา
ข. เพื่อลุกขึ้นต้อนรับ
ค. เพื่อละการถือตัวว่าเป็นเจ้าศากยะ
ง. เพื่อประนมมือไหว้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1254 : พระอานนทเถระบรรลุโสดาบัน เพราะฟังโอวาทจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1255 : พระเถระรูปใด มักเปล่งอุทานว่า “ สุขหนอ สุขหนอ ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระภัททิยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1256 : พระเถระรูปใด ชอบตรึกถึงธรรมที่พระมหาบุรุษตรึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1257 : พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโสณกุฏิกัณณะ
ง. พระมหากัจจายนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1258 : พระสาวกรูปใด มารดาบิดาจำใจต้องให้บวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระรัฐบาล
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสะ
ง. พระอานนท์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1259 : ธรรมุทเทศ ๔ ข้อ ใครแสดงแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระสารีบุตร - พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระอานนท์ - พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระรัฐบาล - พระเจ้าโกรัพยะ
ง. พระมหากัจจายนะ - พระเจ้าจัณฑปัชโชต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1260 : พระนางปชาบดีโคตมี ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีต่อพระพุทธเจ้าที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นิโครธาราม
ข. เวฬุวัน
ค. เชตวัน
ง. เมืองเวสาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1261 : การสังคายนา คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำการร้อยกรองพระวินัย
ข. การตรวจสอบพระธรรม
ค. ประชุมชำระพระธรรมวินัย
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1262 : อะไรเป็นเหตุ แห่งการทำตติยสังคายนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ข. การทะเลาะวิวาทกัน
ค. การบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ
ง. เดียรถีย์ปลอมบวชเพื่อลาภผล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1263 : ข้อใด ไม่เป็นปัญจมหาวิโลกนะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สกุล
ข. ประเทศ
ค. มารดา
ง. สัปปายะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1264 : พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เรื่องพรหมลิขิต
ข. เรื่องดวง
ค. เรื่องการกระทำ
ง. เรื่องลี้ลับ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1265 : คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การกระทำ
ข. คำพูด
ค. ความคิด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1266 : การกระทำต่างๆ ของบุคคลในโลกนี้ จะสำเร็จเป็นกรรมบถหรือไม่ มีอะไรเป็นเครื่องกำหนด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจตนา
ข. อารมณ์
ค. ทุจริต
ง. สุจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1267 : สุขหรือทุกข์ของสรรพสัตว์ ขึ้นอยู่กับอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดวงชะตา
ข. ปาฏิหาริย์
ค. เทพเจ้า
ง. การกระทำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1268 : การกระทำทางกาย วาจา ใจ รวมเรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กรรม
ข. เจตนา
ค. เวทนา
ง. อารมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1269 : ผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลจะพึงได้รับในชาติหน้า ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เกิดเป็นมนุษย์
ข. เกิดเป็นเทวดา
ค. เกิดเป็นพรหม
ง. เกิดเป็นเปรต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1270 : อารมณ์เป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นๆ มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดเหนี่ยว
ข. สิ่งที่เกิดร่วมกับเจตนา
ค. รากเหง้าของอกุศลอื่น
ง. กรรมเกิดในมโนทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1271 : ปกติของจิตเป็นธรรมชาติใสสะอาด แต่กลายสภาพเป็นความ โหดร้าย ด้วยอำนาจแห่งอกุศลมูลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1272 : กรรมลิขิต มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เกิดเป็นมนุษย์
ข. เกิดเป็นเทวดา
ค. เกิดเป็นสัตว์นรก
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1273 : ข้อใด เป็นทางนำไปสู่สุคติที่ทุกคนต่างปรารถนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุศลมูล
ข. อกุศลมูล
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1274 : คนที่เชื่อว่า โลกหน้าไม่มีจริง เพราะถูกอะไรครอบงำ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1275 : การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นกรรมชนิดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1276 : ข้อใด ไม่ใช่ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางกายทวาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ใช้มีดฟันให้ตาย
ข. ทำกับดักให้ตกไปตาย
ค. ใช้ปืนยิงให้ตาย
ง. สั่งให้คนอื่นฆ่าให้ตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1277 : ข้อใด ไม่เป็นอารมณ์แห่งปาณาติบาต ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เงิน
ข. นก
ค. ปลา
ง. ม้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1278 : วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีเมตตาจิตต่อกัน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ละปาณาติบาต
ข. ละอทินนาทาน
ค. ละกาเมสุมิจฉาจาร
ง. ละมุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1279 : ข้อใด ไม่ใช่องค์แห่งปาณาติบาต ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัตว์มีชีวิต
ข. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
ค. พยายามฆ่า
ง. รู้ว่าสัตว์ตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1280 : วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีเจ้าของ
ข. เขาหวงแหน
ค. เขายังไม่ให้
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1281 : การฉ้อโกงทรัพย์สินของชาติ จัดเป็นกรรมบถข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1282 : สั่งให้คนอื่นไปลักทรัพย์ เป็นกายกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทั้ง ๓ ทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1283 : เมื่อความโลภเกิดขึ้น หากยับยั้งไม่ได้ จะทำให้คนเรากระทำ ความผิดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คอร์รัปชั่น
ข. ผูกอาฆาต
ค. พยาบาท
ง. เชื่อเรื่องผิด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1284 : ข้อใด เป็นอารมณ์แห่งกาเมสุมิจฉาจาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บุรุษ
ข. สตรี
ค. ซากศพ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1285 : กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทั้ง ๓ ทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1286 : วจีกรรมข้อใด เรียกว่ามุสาวาท ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1287 : มุสาวาทเช่นใด ไม่สำเร็จเป็นกรรมบถ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้ฟังเข้าใจ
ข. ผู้ฟังไม่เข้าใจ
ค. ผู้ฟังเสียประโยชน์
ง. ผู้ฟังเชื่อถือ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1288 : คำพูดเช่นไร ทำให้คนแตกความสามัคคีกันมากที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดให้ร้ายผู้อื่น
ข. พูดไร้สาระ
ค. พูดให้แตกแยก
ง. พูดโกหก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1289 : ปิสุณวาจา ผู้พูดตั้งใจจะให้เกิดผลอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อหลอกลวง
ข. เพื่อล้อเล่น
ค. เพื่อให้แตกแยก
ง. เพื่อให้เจ็บใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1290 : ผรุสวาจาที่บุคคลประกอบในที่เช่นใด มีโทษมาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ลับหู
ข. ลับตา
ค. ต่อหน้า
ง. ลับหลัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1291 : ข้อใด ไม่จัดเป็นผรุสวาจาที่ถึงความเป็นกรรมบถ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ด่าลูกเพื่อสั่งสอน
ข. ด่าเพื่อนเพราะโมโห
ค. ด่าน้าชอบเมาสุรา
ง. ด่าลูกน้องที่ขี้เกียจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1292 : ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของผรุสวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ด่า
ข. พูดประชด
ค. พูดแดกดัน
ง. พูดเสียงดัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1293 : เจตนาเป็นเหตุกล่าวถ้อยคำหาประโยชน์มิได้ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1294 : พูดคุยเรื่องละครทีวีในขณะฟังเทศน์ จัดเป็นวจีกรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1295 : คนเราสามารถจะทำความดีทางวาจาได้อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่คิดทำร้ายผู้อื่น
ข. ไม่อยากได้ของผู้อื่น
ค. ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น
ง. ไม่คิดปองร้ายผู้อื่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1296 : เมื่อถูกถามกลับสั่นศีรษะปฏิเสธ จัดเป็นกรรมประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ทั้ง ๓ กรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1297 : เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นด้วยอำนาจโลภะ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนภิชฌา
ข. อภิชฌา
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. พยาบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1298 : เห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. นัตถิกทิฏฐิ
ค. อเหตุกทิฏฐิ
ง. อกิริยทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1299 : คิดให้ผู้อื่นประสบความพินาศ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิชฌา
ข. อนภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. อพยาบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1300 : เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อพยาบาท
ข. อนภิชฌา
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. มิจฉาทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1301 : ตาต่อตา ฟันต่อฟัน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. อพยาบาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1302 : อภิชฌาที่สำเร็จเป็นกรรมบถ มีอาการเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อยากได้ของคนอื่น
ข. อยากได้ชั่วคราว
ค. อยากได้เหมือนเขา
ง. อยากได้อย่างนั้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1303 : อกุศลกรรมบถข้อใด ท่านกล่าวว่ามีโทษมากที่สุด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. มุสาวาท


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1304 : มิจฉาทิฏฐิ เป็นกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทั้ง ๓ ทวาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1305 : ความบริสุทธิ์ทางใจ มี ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิชฌา
ข. อนภิชฌา
ค. อพยาบาท
ง. สัมมาทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1306 : คนที่มีเมตตากรุณา จะเว้นห่างจากอกุศลธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1307 : ความไม่อาฆาตมาดร้าย จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1308 : การละกาเมสุมิจฉาจาร จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1309 : ความรู้สึกอิ่มใจในขณะทำบุญตักบาตร จัดเป็นเวทนาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สุขเวทนา
ข. ทุกขเวทนา
ค. โสมนัสสเวทนา
ง. อุเบกขาเวทนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1310 : ทานุปนิสัย เป็นธรรมกำจัดอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความเบียดเบียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1311 : สีลุปนิสัย เป็นธรรมกำจัดอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความเบียดเบียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1312 : ภาวนุปนิสัย เป็นธรรมกำจัดอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความเบียดเบียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1313 : รักสุขหวังสบาย อย่าลืมสร้างทางกุศล สอนเกี่ยวกับเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ทำความชั่ว
ข. ทำแต่ความดี
ค. ทำจิตให้ผ่องใส
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1314 : พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อคลายเครียด
ข. เพื่อคลายทุกข์
ค. เพื่อให้รู้ความจริง
ง. เพื่อเพลิดเพลิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1315 : คำว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แผ่นดินน้ำอากาศ
ข. แผ่นดินและหมู่สัตว์
ค. แผ่นดินที่อยู่อาศัย
ง. หมู่สัตว์ผู้อยู่อาศัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1316 : คำว่า คนเขลา หมายถึงคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนดื้อรั้น
ข. คนมีความเห็นผิด
ค. คนขาดสติ
ง. คนไม่มีการศึกษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1317 : คำว่า ผู้รู้ หมายถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้รู้ทันโลก
ข. ผู้รู้โลกตามเป็นจริง
ค. ผู้รู้โลกธรรม
ง. ผู้รู้คดีโลกคดีธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1318 : คำว่า ข้องอยู่ในโลก ได้แก่อาการเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พัวพันอยู่ในสิ่งอันล่อใจ
ข. มัวเมาในสิ่งที่อำนวยสุข
ค. เพลิดเพลินในสิ่งให้โทษ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1319 : โทษล้างผลาญคุณความดีและทำให้เสียคน เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มาร
ข. บ่วงมาร
ค. เสนามาร
ง. มัจจุมาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1320 : คนเช่นไร สงเคราะห์เข้าในคำว่า มาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนเป็นศัตรูกัน
ข. คนอันธพาล
ค. คนขัดขวางการทำดี
ง. คนหลอกลวง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1321 : คำว่า บ่วงแห่งมาร หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามฉันท์
ง. กามตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1322 : ทำอย่างไร จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สำรวมอินทรีย์
ข. มนสิการกัมมัฏฐาน
ค. เจริญวิปัสสนา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1323 : เบื่อหน่ายอะไร จัดเป็นนิพพิทา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เบื่อหน่ายสังขาร
ข. เบื่อหน่ายการงาน
ค. เบื่อหน่ายการเรียน
ง. เบื่อหน่ายสังคม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1324 : คนและสัตว์ จัดเป็นสังขารประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิสังขาร
ข. ปุญญาภิสังขาร
ค. อุปาทินนกสังขาร
ง. อนุปาทินนกสังขาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1325 : ความขาดแห่งสันตติ ทำให้เห็นอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความไม่เที่ยง
ข. ความทุกข์
ค. ความแก่
ง. ความตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1326 : อนิจจลักษณะ ไม่ปรากฏในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ร่างกาย
ข. จิตใจ
ค. ต้นไม้
ง. นิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1327 : อนิจจตา มีลักษณะเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เกิดแล้วเสื่อมไป
ข. ทนอยู่ไม่ได้
ค. ไม่อยู่ในอำนาจ
ง. หาเจ้าของมิได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1328 : เกิด แก่ ตาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. พยาธิทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1329 : มองไม่เห็นทุกข์ เพราะมีอะไรปิดบังไว้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สันตติ
ข. อิริยาบถ
ค. ฆนสัญญา
ง. สุขเวทนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1330 : ปกิณณกทุกข์ ได้แก่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เศร้าโศกเสียใจ
ข. หนาวร้อน
ค. เจ็บไข้ได้ป่วย
ง. หิวกระหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1331 : ข้อใด จัดเป็นนิพัทธทุกข์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เสียใจ
ข. เจ็บป่วย
ค. เกิด แก่ ตาย
ง. หนาวร้อน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1332 : ลาภ ยศ สรรเสริญ จัดเป็นทุกข์ประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. สหคตทุกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1333 : ความไม่อยู่ในอำนาจ จัดเป็นอาการของอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนิจจตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. สามัญญตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1334 : ทุกสิ่งมีสภาพสูญ หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ควบคุมไม่ได้
ข. ค้นหาไม่พบ
ค. ไม่เที่ยงแท้
ง. มีความแปรปรวน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1335 : ข้อใด เป็นความหมายของวิราคะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สิ้นอาลัย
ข. สิ้นกำหนัด
ค. สิ้นวัฏฏะ
ง. สิ้นตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1336 : วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้นั้น คือข่มอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. นิวรณ์
ง. ตัณหา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1337 : การหลุดพ้นด้วยวิธีใด เรียกว่าปัญญาวิมุตติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจริญสมถะอย่างเดียว
ข. เจริญวิปัสสนาอย่างเดียว
ค. เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1338 : วิสุทธิ ความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ในพระพุทธศาสนากล่าวเรื่องนี้ ไว้ย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัตว์บริสุทธิ์ได้ด้วยลอยบาป
ข. สัตว์บริสุทธิ์ได้ด้วยชำระบาป
ค. สัตว์บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
ง. สัตว์บริสุทธิ์ได้ด้วยเทพเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1339 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในสีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมมาวาจา
ข. สัมมากัมมันตะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมาสมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1340 : วิสุทธิ เป็นจุดหมายปลายทางของอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นิพพิทา
ข. วิราคะ
ค. นิพพาน
ง. วิมุตติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1341 : ข้อใด เป็นทางแห่งสันติภาพแท้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำตามกฎหมาย
ข. เชื่อฟังผู้ใหญ่
ค. เคารพสิทธิผู้อื่น
ง. มีกายวาจาใจสงบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1342 : ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิส คำว่า โลกามิส คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามคุณ
ข. กามฉันท์
ค. กามกิเลส
ง. กามราคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1343 : ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฝึกสมาธิเป็นนิตย์
ข. เห็นภัยในความประมาท
ค. ฟังธรรมสม่ำเสมอ
ง. รักษาศีลเป็นประจำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1344 : อุปมาว่า ไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง กล่าวถึงเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฌาน
ข. สมาบัติ
ค. อภิญญา
ง. นิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1345 : ข้อใด กล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
ข. สิ้นกิเลส มีชีวิตอยู่
ค. สิ้นกิเลส สิ้นชีวิต
ง. สิ้นชีวิต มีกิเลสอยู่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1346 : จิตที่เป็นสมาธิ มีลักษณะอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีอารมณ์เดียว
ข. ปราศจากนิวรณ์
ค. มีสมาธิตั้งมั่น
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1347 : กายคตาสติกัมมัฏฐาน กำหนดอะไรเป็นอารมณ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผมขนเล็บฟันหนัง
ข. ซากศพ
ค. ลมหายใจ
ง. ความตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1348 : ผู้เจริญกายคตาสติ ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่กลัวความตาย
ข. มีผิวพรรณผ่องใส
ค. มีจิตใจเบิกบาน
ง. ไม่ยึดติดกายตนคนอื่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1349 : กายคตาสติ เป็นคู่ปรับนิวรณ์ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามฉันท์
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจิกิจฉา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1350 : ผู้เจริญเมตตา พึงแผ่ไปในใครก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตนเอง
ข. บิดามารดา
ค. คนทั่วไป
ง. คนเป็นศัตรู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1351 : ผู้เจริญพุทธานุสสติ ควรระลึกถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พุทธประวัติ
ข. พุทธโอวาท
ค. พระพุทธรูป
ง. พระพุทธคุณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1352 : การเจริญกสิณ เพื่อข่มนิวรณ์ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พยาบาท
ข. วิจิกิจฉา
ค. อุทธัจจกุกกุจจะ
ง. ถีนมิทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1353 : การกำหนดรูปกายโดยความเป็นธาตุ ๔ หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. จตุธาตุววัตถาน
ข. อสุภกัมมัฏฐาน
ค. กายคตาสติ
ง. อาหาเรปฏิกูลสัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1354 : ประโยชน์ของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คลายสงสัย
ข. คลายกำหนัด
ค. ตัดกิเลส
ง. ให้เกิดเมตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1355 : การเจริญมรณสติ มีประโยชน์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำให้ไม่ประมาท
ข. ทำให้กล้าหาญ
ค. ทำให้อดทน
ง. ทำให้วางเฉย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1356 : คนโทสจริต มีลักษณะเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจ้าระเบียบ
ข. โกรธง่าย
ค. เชื่อคนง่าย
ง. ลืมง่าย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1357 : คนโทสจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. จาคานุสสติ
ค. อสุภะ
ง. มรณานุสสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1358 : คนมีสติไม่มั่นคง หลงๆ ลืมๆ ตรงกับจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิตักกจริต
ข. พุทธิจริต
ค. โมหจริต
ง. สัทธาจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1359 : คนมีสติไม่มั่นคง ควรแก้ด้วยวิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พิจารณาความตาย
ข. กำหนดลมหายใจ
ค. พิจารณาอสุภะ
ง. กำหนดธาตุ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1360 : การแสดงธรรมโปรดสัตว์ จัดเป็นพุทธคุณข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระปัญญาคุณ
ข. พระวิสุทธิคุณ
ค. พระกรุณาคุณ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1361 : จตุธาตุววัตถาน ท่านให้กำหนดพิจารณากายให้เห็นว่า... ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นเพียงสมมติว่าธาตุ ๔
ข. เป็นเพียงธาตุ ๔ ประชุมกัน
ค. ธาตุ ๔ เป็นนิพพานบัญญัติ
ง. ธาตุ ๔ เป็นปรมัตถบัญญัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1362 : บุคคลเช่นไร เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานไม่ได้ผล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีจิตฟุ้งซ่าน
ข. มีศีลไม่บริสุทธิ์
ค. ม่รู้วิปัสสนาภูมิ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1363 : ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พ้นจากสังสารทุกข์
ข. ระงับนิวรณ์
ค. กำจัดความสงสัย
ง. พ้นจากอบาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1364 : การศึกษาพุทธานุพุทธประวัติ มีประโยชน์อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รู้ความเป็นไป
ข. รู้ปฏิปทาจริยาวัตร
ค. ได้ทิฏฐานุคติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1365 : ไตรเพท เป็นคัมภีร์การศึกษาของวรรณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1366 : เพราะเหตุใด คนชมพูทวีปสมัยนั้น จึงมีทิฏฐิความเห็นที่แตกต่างกัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีคณาจารย์มากมาย
ข. มีการสอนลัทธิต่างกัน
ค. มีการแบ่งชั้นวรรณะ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1367 : ความเห็นว่า ตายแล้วสูญ จัดเป็นทิฏฐิประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อเหตุกทิฏฐิ
ข. นัตถิกทิฏฐิ
ค. อุจเฉททิฏฐิ
ง. สัสสตทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1368 : ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตร จะมีคติเป็นอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตายแล้วสูญ
ข. ตายแล้วตกนรก
ค. ตายแล้วเกิดในสุคติ
ง. มีคติไม่แน่นอน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1369 : พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าโอกกากราช
ข. พระเจ้าชยเสนะ
ค. พระเจ้าสีหหนุ
ง. พระเจ้าอัญชนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1370 : พระอนุชาต่างมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อานนท์
ข. นันทะ
ค. นันทกะ
ง. มหานามะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1371 : พระเจ้าสีหหนุและพระนางกัญจนา เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตา ยาย
ข. ปู่ ย่า
ค. ลุง ป้า
ง. พ่อตา แม่ยาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1372 : ข้อใด ไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทิพยภูษาที่ห่มมีสีเศร้าหมอง
ข. พระสรีระมีอาการชราปรากฏ
ค. พระเสโทไหลจากพระนลาฏ
ง. ทิพยบุปผาที่ประดับเหี่ยวแห้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1373 : พระนางสิริมหามายาเสด็จไปเทวทหนคร เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บวงสรวงเทวดา
ข. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค. เยี่ยมสกุลวงศ์
ง. เยี่ยมมารดาบิดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1374 : พระวาจาว่า “เราเป็นเลิศ เป็นหนึ่ง ประเสริฐสุดในโลก” เรียกว่า...? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจวาจา
ข. มธุรวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. อาสภิวาจา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1375 : พระมหาสัตว์มีพระรัศมีออกจากพระวรกาย จึงมีพระนามว่า... ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อรหันต์
ข. โคตมะ
ค. อังคีรส
ง. สิทธัตถะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1376 : ใครมิใช่เป็นสหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อานนท์
ข. อุบาลี
ค. กาฬุทายี
ง. พิมพา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1377 : ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ มีความหมายว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บ่วง พันธะ ผูกแล้ว
ข. บ่วง พันธะ รัดแล้ว
ค. บ่วง พันธะ เกิดแล้ว
ง. บ่วง พันธะ ดับแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1378 : ต้นพระศรีมหาโพธิที่ตรัสรู้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชมพูพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. ชัยพฤกษ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1379 : ใครอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ ขณะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฉันนะ
ข. สุชาดา
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. ภัททวัคคีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1380 : ใครเป็นศิษย์ของสัญชัยปริพพาชก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โกลิตะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ปิปผลิ
ง. ราธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1381 : พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดาของพระยามาร ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนิมิสเจดีย์
ข. รัตนจงกรมเจดีย์
ค. ต้นอชปาลนิโครธ
ง. ต้นราชายตนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1382 : โดยธรรมาธิษฐาน พระยามารคืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามตัณหา
ข. กามราคะ
ค. วัตถุกาม
ง. กิเลสกาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1383 : สถานที่เพ่งดูต้นพระศรีมหาโพธิ มิได้กระพริบพระเนตร เรียกว่า…? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนิมิสเจดีย์
ข. รัตนฆรเจดีย์
ค. รัตนจงกรมเจดีย์
ง. รัตนเจดีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1384 : พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากตรัสรู้กี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๗ วัน
ข. ๒๑ วัน
ค. ๒๘ วัน
ง. ๔๙ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1385 : คำว่า อรหันต์ เป็นคำเรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ก่อนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. หลังพุทธกาล
ง. หลังสังคายนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1386 : ตัณหักขยธรรม ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา ตรัสที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถ้ำสุกรขาตา
ข. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ค. วัดเวฬุวัน
ง. กัลลวาลมุตตคาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1387 : บุคคลผู้ไม่สามารถแนะนำให้รู้ตามได้ เปรียบด้วยบัวชนิดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บัวใต้น้ำ
ข. บัวเสมอน้ำ
ค. บัวพ้นน้ำ
ง. บัวพ้นน้ำพร้อมบาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1388 : ข้อใด กล่าวถึงพระอัญญาโกณฑัญญะไม่ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นปฐมสาวก
ข. เป็นลุงปุณณมาณพ
ค. เกิดที่บ้านโทณวัตถุ
ง. เป็นบุตรกปิลพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1389 : ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้า ในพระอิริยาบถใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ประทับยืน
ข. เสด็จจงกรม
ค. ประทับนั่ง
ง. บรรทม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1390 : แคว้นกาสีมีชื่อเสียงในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัญญาหาร
ข. สมุนไพร
ค. อัญมณี
ง. เสื้อผ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1391 : พระพุทธเจ้าทรงเน้นคนกลุ่มใดก่อน ในการประกาศพระศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หมู่สามัญชน
ข. หมู่เศรษฐี
ค. หมู่นักบวช
ง. พระราชา เจ้าลัทธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1392 : ปิปผลิมาณพและภัททกาปิลานี คิดอย่างไรเกี่ยวกับการครอง เรือนจึงตัดสินใจออกบวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นการสร้างบารมี
ข. เป็นการคอยรับบาป
ค. เป็นการสืบทอดมรดก
ง. เป็นการสืบต่อสังสารวัฏ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1393 : การประกาศพระศาสนาของสาวกยุคแรก มีอุปสรรคอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีคนเลื่อมใสน้อย
ข. ถูกเจ้าลัทธิต่อต้าน
ค. ให้อุปสมบทเองไม่ได้
ง. ทางสัญจรลำบากมาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1394 : พระเจ้าพิมพิสารถวายอุทยานเวฬุวัน เพราะทรงเห็นอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อยู่ไกลจากพระนคร
ข. เหมาะแก่สมณวิสัย
ค. เป็นสถานที่กว้างขวาง
ง. มีคนอยู่อาศัยมาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1395 : ข้อใด กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารไม่ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นพระอริยบุคคล
ข. ถวายวัดแห่งแรก
ค. พระราชาแคว้นมคธ
ง. เป็นปฐมอุบาสก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1396 : พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นโกศล คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าสุปปพุทธะ
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าพิมพิสาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1397 : พระเทวทัตไม่สามารถบรรลุมรรคผล เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีมานะว่าเป็นกษัตริย์
ข. คิดจะตั้งตนเป็นใหญ่
ค. ลาภสักการะครอบงำ
ง. สำคัญตนว่ามีความรู้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1398 : ใครบอกวิธีการทำนาให้เจ้าชายอนุรุทธะได้รับรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้ามหานามะ
ข. พระเจ้าภัททิยะ
ค. พระเจ้าสุกโกทนะ
ง. พระเจ้าอมิโตทนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1399 : “อะไรเป็นภัยของสัตวโลก” ตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ลาภเป็นภัยใหญ่
ข. ทุกข์เป็นภัยใหญ่
ค. ยศเป็นภัยใหญ่
ง. ทรัพย์เป็นภัยใหญ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1400 : พระสาวกคู่ใด สนทนาเรื่องการตายของพระขีณาสพ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัสสชิ พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์ พระอุบาลี
ค. พระสารีบุตร พระยมกะ
ง. พระยสะ พระโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1401 : พระสาวกรูปใด ได้ศิษย์ดีและเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัสสชิ
ข. พระยสะ
ค. พระอานนท์
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1402 : บุคคลใด พระพุทธเจ้าจัดให้เป็นทิศเบื้องหน้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บิดา มารดา
ข. ครู อาจารย์
ค. บุตร ภรรยา
ง. มิตร สหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1403 : พระรัฐบาลใช้วิธีใด จึงได้บวชเป็นพระภิกษุ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หนีบวชซึ่งหน้า
ข. อดอาหาร
ค. บวชตามเพื่อน
ง. ขอร้องบิดามารดา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1404 : พระสาวกรูปใด ไม่ได้บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถทั้ง ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระอนุรุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1405 : พระสาวกรูปใด นิพพานก่อนพระศาสดา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระโมคคัลลานะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1406 : พระสาวกรูปใด สนับสนุนให้มีการบวชภิกษุณีครั้งแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1407 : พระพุทธเจ้า ทรงจำพรรษานานที่สุด ณ เมืองใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พาราณสี
ข. เวสาลี
ค. สาวัตถี
ง. กุสินารา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1408 : ดอกไม้ชนิดใด เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดอกบัว
ข. ดอกสาละ
ค. ดอกโศก
ง. ดอกมณฑารพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1409 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สถานที่ประสูติ
ข. สถานที่ตรัสรู้
ค. สถานที่ปรินิพพาน
ง. สถานที่ถวายพระเพลิง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1410 : อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธรูป
ข. พระบรมสารีริกธาตุ
ค. พระพุทธบริขาร
ง. พระไตรปิฏก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1411 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในถูปารหบุคคล ๔ จำพวก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. อรหันตสาวก
ค. พระเจ้าจักรพรรดิ
ง. พระราชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1412 : สังคายนาครั้งใด มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ครั้งที่ ๒
ข. ครั้งที่ ๓
ค. ครั้งที่ ๔
ง. ครั้งที่ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1413 : ข้อใด กล่าวถึงสังคายนาครั้งที่ ๓ ได้ถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หลังปรินิพพาน ๒๑๘ ปี
ข. ประชุมทำ ณ อโศการาม
ค. ใช้เวลาทำนาน ๙ เดือน
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1414 : พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เรื่องศาสดา
ข. เรื่องพระพุทธเจ้า
ค. เรื่องนักพรต
ง. เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1415 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1416 : สักกชนบท ตั้งอยู่ในตอนใดของชมพูทวีป ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เหนือ
ข. ใต้
ค. กลาง
ง. ปลาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1417 : อะไรเป็นอาชีพหลักของพวกศากยวงศ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นักปกครอง
ข. ทหาร
ค. ทำสวน
ง. ทำนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1418 : ศากยวงศ์ มีความผูกพันกับวงศ์ใดเป็นพิเศษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มัลละ
ข. ลิจฉวี
ค. โกลิยะ
ง. โกศล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1419 : ผู้ใดไม่ใช่พระญาติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าโอกกากราช
ข. พระเจ้าชยเสน
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. พระเจ้าอัญชนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1420 : เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1421 : เจ้าชายสิทธัตถะประสูติใต้ต้นไม้ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ต้นโพธิ
ข. ต้นไทร
ค. ต้นสาละ
ง. ต้นหว้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1422 : หลังมารดาสิ้นพระชนม์ ใครเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระนางกัญจนา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปชาบดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1423 : พระมหาบุรุษบรรพชาแล้วได้พบใครก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1424 : พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1425 : ข้อปฏิบัติใด เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อัตตกิลมถานุโยค
ข. กามสุขัลลิกานุโยค
ค. บำเพ็ญทุกรกิริยา
ง. มัชฌิมาปฏิปทา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1426 : ต้นอัสสัตถพฤกษ์ คือต้นอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ต้นโพธิ
ข. ต้นไทร
ค. ต้นสาละ
ง. ต้นหว้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1427 : ใครเป็นพยานในการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. พระฉันนะ
ง. ปัญจวัคคีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1428 : พระองค์ทรงปฏิบัติข้อใด จึงมีผลให้เกิดญาณ ในยามทั้ง ๓ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1429 : พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามาร ณ สถานที่ใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนิมิสเจดีย์
ข. รัตนจงกรมเจดีย์
ค. ต้นอชปาลนิโครธ
ง. ต้นราชายตนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1430 : ใครไม่ใช่ธิดามารทั้ง ๓ ที่มาประโลมพระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อรดี
ข. ราคา
ค. ตัณหา
ง. ริษยา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1431 : พระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมใด ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ หลังจากตรัสรู้ได้ ๗ วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยสัจ ๒
ข. อริยมรรค ๘
ค. บารมี ๑๐
ง. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1432 : เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๒ เหล่า
ข. ๓ เหล่า
ค. ๔ เหล่า
ง. ๕ เหล่า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1433 : พระพุทธเจ้า ดำริถึงใครที่ควรรับเทศนาเป็นอันดับแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุทกดาบส
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุปกาชีวก
ง. โกณฑัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1434 : พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. โอวาทปาฏิโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1435 : ใครเป็นปฐมเอหิภิกขุอุปสัมปทา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอัญญาโกทัญญะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1436 : พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยสกุลบุตร
ข. มารดายสกุลบุตร
ค. บิดายสกุลบุตจ
ง. ภรรยายสกุลบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1437 : ใครเป็นพระอรหันต์ลำดับที่ ๗ ของโลก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัสสชิ
ข. พระมหานามะ
ค. พระยสะ
ง. พระปุณณชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1438 : พระสาวกรุ่นแรกที่ประกาศพระศาสนาส่วนมากเป็นสหายใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระยสะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1439 : ท่านจะพึงแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระภัททวัคคีย์
ค. พระสารีบุตร
ง. พระยสะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1440 : พระพุทธองค์แสดงธรรมอะไร โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. โอวาทปาฏิโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1441 : ผู้ใด ทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอุรุเวลากัสสปะ
ค. พระนทีกัสสปะ
ง. พระคยากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1442 : ใครเป็นผู้ถวายอารามแก่พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง. วิสาขามหาอุบาสิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1443 : พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรคในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1444 : พระพุทธเจ้าได้อัครสาวกทั้งสองที่แคว้นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โกศล
ข. วัชชี
ค. มคธ
ง. มัลละ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1445 : ผู้ใด ได้รับการบวชโดยโอวาท ๓ ข้อ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสกุลบุตร
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1446 : พระพุทธเจ้า ทรงแสดงการไหว้ทิศทั้ง ๖ แก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1447 : พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน กี่เดือน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1448 : ใครหัวดื้อจึงถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระกาฬุทายี
ข. พระฉันนะ
ค. พระวักกลิ
ง. พระวุฑฒบรรพชิต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1449 : ใครเป็นปัจฉิมสาวก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระสุภัททะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1450 : พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความสามัคคี
ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความอดทน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1451 : พระสาวกรูปใด ไม่ได้อยู่หลังพุทธปรินิพพาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1452 : วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ที่ประชุมรอใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1453 : พระพุทธศาสนาแผ่ไปนอกชมพูทวีป หลังสังคายนาครั้งใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ครั้งที่ ๑
ข. ครั้งที่ ๒
ค. ครั้งที่ ๓
ง. ครั้งที่ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1454 : ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ช่วยคนตาบอด
ข. ดูแลบุพการี
ค. บริจาคโลงศพ
ง. รักษาศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1455 : การบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด จัดเข้าในพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1456 : พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1457 : การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพนับถือ
ค. ถวายสงฆ์ไม่เจาะจง
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1458 : วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันรู้ทั่วถึงธรรม
ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันเสด็จลงจากเทวโลก
ง. วันปรินิพพาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1459 : งานอวมงคล คืองานเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งานบวช
ข. งานโกนจุก
ค. งานแต่ง
ง. งานทำบุญอัฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1460 : พุทธมามกะ หมายถึงบุคคลเช่นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
ข. ผู้รับศีลเป็นสรณะ
ค. ผู้อธิษฐานจำพรรษา
ง. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1461 : เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กราบครบองค์ ๓
ข. กราบครบองค์ ๔
ค. กราบครบองค์ ๕
ง. กราบครบองค์ ๖


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1462 : การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์ ในด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แสดงความกตัญญู
ข. อุทิศส่วนบุญ
ค. ให้เทวดารับรู้
ง. ให้เจ้ากรรมรับรู้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1463 : วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา... เป็นคำอาราธนาอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1464 : ชาวพุทธ ควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไตรสรณคมน์
ข. ไตรปิฎก
ค. ไตรลักษณ์
ง. ไตรสิกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1465 : สรณคมน์ หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขอพร
ข. ขอให้คุ้มครอง
ค. บนบาน
ง. ทำตามคำสอน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1466 : ข้อใด ไม่นับเข้าในสรณะทั้ง ๓ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระโพธิสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1467 : สรณคมน์ขาดเพราะสาเหตุใด ไม่มีโทษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความตาย
ข. ทำร้ายพระศาสดา
ค. ไปนับถือศาสดาอื่น
ง. ไม่มีข้อใดถูก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1468 : ความเชื่อเช่นไร เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เชื่อกรรม
ข. เชื่อบาปบุญ
ค. เชื่อมงคลตื่นข่าว
ง. เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1469 : จุดประสงค์ในการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำบุญเพื่อล้างบาป
ข. ทำบุญแสวงหาลาภ
ค. หาเช่าจตุคามรุ่นนิยม
ง. ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1470 : การขาดสรณคมน์ เกิดขึ้นได้แก่บุคคลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บุคคลทั่วไป
ข. โสดาบันบุคคล
ค. สกทาคามีบุคคล
ง. อนาคามีบุคคล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1471 : ๘. “สุปปพุทธกุฏฐิ” เป็นแบบอย่างของบุคคลผู้มั่นคงในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การถือศีล
ข. การถือสันโดษ
ค. การถือสัจจะ
ง. การถือสรณคมน์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1472 : ตัดเศียรพระพุทธรูป เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์เรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความไม่รู้
ข. ความรู้ผิด
ค. ความสงสัย
ง. ความไม่เอื้อเฟื้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1473 : “นรกมีจริงหรือ” เป็นความเศร้าหมองแห่งสรณคมน์เรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความไม่รู้
ข. ความรู้ผิด
ค. ความสงสัย
ง. ความไม่เอื้อเฟื้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1474 : “ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย” หมายเฉพาะใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภิกษุ ภิกษุณี
ข. สามเณร สามเณรี
ค. อุบาสก อุบาสิกา
ง. พุทธบริษัททั้ง ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1475 : พาณิชสองพี่น้องเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยวิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สมาทาน
ข. มอบตนเป็นสาวก
ค. ถวายชีวิต
ง. แสดงความเลื่อมใส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1476 : ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นความหมายของข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระอริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1477 : คำว่า ธรรมรักษา ในความหมายของสรณะ ๓ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กำจัดภัย
ข. ไม่ให้ตกอบาย
ค. เป็นเนื้อนาบุญ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1478 : พระสงฆ์ได้นามว่า สังฆะ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บวชในพระพุทธศาสนา
ข. มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน
ค. อาศัยอยู่ในวัดเดียวกัน
ง. โกนผมห่มจีวรเหมือนกัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1479 : คำเปล่งวาจาว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข. มีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ค. มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ง. มีพระพรหมเป็นที่พึ่งที่ระลึก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1480 : การรักษาอุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา มีต้นเหตุมาจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. พระเจ้าอชาตศัตรู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1481 : คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การเข้าจำ
ข. การจำพรรษา
ค. การปฏิบัติธรรม
ง. การอดอาหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1482 : อุโบสถเริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ก่อนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. กึ่งพุทธกาล
ง. หลังพุทธกาล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1483 : อุโบสถประกอบด้วยสรณะและองค์ ๘ เกิดขึ้นในสมัยใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ก่อนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. กึ่งพุทธกาล
ง. หลังพุทธกาล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1484 : อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นสำหรับใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. คนทั่วไป
ง. อุบาสก อุบาสิกา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1485 : อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีกำหนดเวลารักษา
ข. ไม่มีกำหนดเวลารักษา
ค. เป็นพื้นฐานของมนุษย์
ง. เป็นบัญญัติชอบธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1486 : อาการเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การถือศีลกินเจ
ข. การถือไม่พูดกับใคร
ค. การงดเว้นข้อห้าม
ง. การงดเหล้าเข้าพรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1487 : การสมาทานอุโบสถศีล ข้อใดกล่าวถูกต้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สมาทานในวันใดก็ได้
ข. สมาทานกับใครก็ได้
ค. สมาทานต่อหน้าพระสงฆ์
ง. สมาทานตามวันที่กำหนด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1488 : สิกขาบทที่ ๓ แห่งอุโบสถศีล ว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ข. อพฺรหฺมจริยา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ค. มุสาวาทา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ง. วิกาลโภชนา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1489 : ผู้สมาทานอุโบสถศีลข้อที่ ๓ พึงงดเว้นการกระทำในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การล่วงประเวณี
ข. การพูดเท็จ
ค. การดื่มสุราเมรัย
ง. การกินอาหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1490 : อุโบสถศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขยัน
ข. ประหยัด
ค. ซื่อสัตย์
ง. อดทน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1491 : ปลาหมอตายเพราะปาก มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. ดื่มน้ำเมา
ค. บริโภคอาหาร
ง. ขับร้องเพลง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1492 : ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากพูดเท็จ ตรงกับศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1493 : สมาทานอุโบสถศีล แต่บริโภคอาหารค่ำ ชื่อว่าละเมิดศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ข้อ ๓
ข. ข้อ ๔
ค. ข้อ ๕
ง. ข้อ ๖


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1494 : คำว่า “วิกาล” ในอุโบสถศีล กำหนดไว้อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เช้าถึงเที่ยง
ข. เช้าถึงบ่าย
ค. เช้าถึงเย็น
ง. เที่ยงถึงอรุณขึ้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1495 : ประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพื่อทรมานกิเลส
ข. เพื่อทรมานสังขาร
ค. เพื่อตัดความกังวล
ง. เพื่อความประหยัด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1496 : เพลงเช่นไร ไม่ถือว่าเป็นข้าศึกแก่การรักษาอุโบสถศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพลงลูกทุ่ง
ข. เพลงเพื่อชีวิต
ค. เพลงธรรมะ
ง. เพลงละครทีวี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1497 : การเว้นจากการลูบไล้ทาเครื่องย้อมเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย ชื่อว่ารักษาอุโบสถศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ข้อ ๕
ข. ข้อ ๖
ค. ข้อ ๗
ง. ข้อ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1498 : ที่นั่งที่นอนเช่นไร อนุโลมแก่ผู้รักษาอุโบสถศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ที่นั่งที่นอนสูง
ข. ที่นั่งที่นอนใหญ่
ค. ที่นั่งที่นอนยัดนุ่น
ง. ที่นั่งที่นอนยัดขนแกะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1499 : ข้อใด ไม่นับเข้าในอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ลักของผู้อื่น
ข. ไม่พูดเท็จ
ค. ไม่ดูการละเล่น
ง. ไม่จับเงินทอง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1500 : อุโบสถศีลที่รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. โคปาลกอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1501 : การถือศีลอุโบสถ ปล่อยวันคืนให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ทำความดี อะไรเลย จัดเป็นอุโบสถประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. โคปาลกอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1502 : การรักษาอุโบสถประเภทใด เทียบเคียงได้กับการจำพรรษาของพระภิกษุ ในช่วงฤดูฝน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1503 : วันรับ วันรักษา วันส่ง มีความเกี่ยวข้องกับอุโบสถประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปกติอุโบสถ
ข. ปฏิชาครอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. โคปาลกอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1504 : อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปฏิชาครอุโบสถ
ข. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ค. นิคคัณฐอุโบสถ
ง. โคปาลกอุโบสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1505 : ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บริจาคทาน
ข. รักษาศีล
ค. เจริญภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1506 : การสมาทานอุโบสถศีล กำหนดให้สมาทานที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ที่วัด
ข. ที่บ้าน
ค. ที่โรงพยาบาล
ง. ที่ไหนก็ได้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1507 : อัฏฐมีดิถี ในคำประกาศอุโบสถศีล หมายถึงวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วัน ๗ ค่ำ
ข. วัน ๘ ค่ำ
ค. วัน ๑๔ ค่ำ
ง. วัน ๑๕ ค่ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1508 : การรักษาอุโบสถศีล ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมหมวดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. บุญกิริยาวัตถุ
ข. สังคหวัตถุ
ค. พรหมวิหาร
ง. สติปัฏฐาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1509 : การรักษาอุโบสถศีล จะสิ้นสุดลงในเวลาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมื่อเลิกรักษา
ข. เมื่อพ้นกำหนด
ค. เมื่อเจ็บป่วย
ง. เมื่อมีญาติตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1510 : การรักษาอุโบสถศีล จัดอยู่ในศาสนพิธีประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1511 : ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบพิธีในการรักษาอุโบสถศีล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ประกาศองค์อุโบสถ
ข. อาราธนาศีล
ค. อาราธนาธรรม
ง. สมาทานศีล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1512 : การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในไตรสิกขาข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1513 : อุโบสถศีลที่รักษาดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์สูงสุดในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โภคสมบัติ
ข. มนุษยสมบัติ
ค. สวรรคสมบัติ
ง. นิพพานสมบัติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1514 : พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าสุปปพุทธะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1515 : พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางปมิตา
ค. พระนางสิริมหามายา
ง. พระนางอมิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1516 : พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าสุกโกทนะ
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. พระเจ้าอมิโตทนะ
ง. พระเจ้าโธโตทนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1517 : คำว่า “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สำเร็จสมปรารถนา
ข. มีบุญมาก
ค. มีรูปงาม
ง. มีปัญญามาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1518 : เมื่อประสูติแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จดำเนินได้กี่ก้าว ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๓ ก้าว
ข. ๕ ก้าว
ค. ๗ ก้าว
ง. ๙ ก้าว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1519 : เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน จึงขนานพระนาม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๙ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1520 : เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ข. ใต้ต้นไทร
ค. ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
ง. ใต้ต้นจิก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1521 : ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะ ในวันเสด็จออกผนวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์
ข. นายฉันนะ
ค. พระอัสสชิ
ง. นายจุนทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1522 : เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แม่น้ำอโนมา
ข. แม่น้ำคงคา
ค. แม่น้ำเนรัญชรา
ง. แม่น้ำโรหิณี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1523 : เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช เมื่อมีพระชนมายุเท่าใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๑๖ พรรษา
ข. ๒๙ พรรษา
ค. ๓๐ พรรษา
ง. ๓๕ พรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1524 : พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. อนุปิยอัมพวัน
ค. สวนลุมพินีวัน
ง. เวฬุวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1525 : พระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทรงเบื่อหน่าย
ข. ทรงท้อแท้
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1526 : ใครถวายหญ้าแก่พระมหาบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โกณฑัญญพราหมณ์
ข. โสตถิยพราหมณ์
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1527 : พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้ด้วยธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยสัจ ๔
ข. ปฏิจจสมุปบาท
ค. อริยมรรค
ง. บารมี ๑๐


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1528 : คำว่า “สัมมาสัมโพธิญาณ” หมายความว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ
ข. ญาณเป็นเหตุให้ถึงความชอบ
ค. ญาณเป็นมงคลส่วนที่ชอบ
ง. ญาณเป็นเครื่องสนับสนุนโดยชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1529 : “นิโครธ” เป็นชื่อของต้นไม้อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ต้นจิก
ข. ต้นไทร
ค. ต้นโพธิ์
ง. ต้นรัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1530 : “เนยยะ” จัดเป็นบุคคลจำพวกใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีปัญญาเฉียบแหลม
ข. มีปัญญาปานกลาง
ค. มีปัญญาพอแนะนำได้
ง. ด้อยปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1531 : ใครเป็นพยานการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระวัปปะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1532 : อริยสัจ แปลว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความจริงอันประเสริฐ
ข. ทางแห่งความดับทุกข์
ค. ทางสายกลาง
ง. คุณเครื่องของความสำเร็จ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1533 : ปฐมเทศนา ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนัตตลักขณสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1534 : ใครเปล่งอุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยสกุลบุตร
ข. โกลิตมาณพ
ค. อุปติสสมาณพ
ง. ปิปผลิมาณพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1535 : อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระสารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1536 : ข้อใด ไม่ใช่ชฎิล ๓ พี่น้อง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุรุเวลกัสสปะ
ข. มหากัสสปะ
ค. คยากัสสปะ
ง. นทีกัสสปะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1537 : พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชฎิล
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. ยสกุลบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1538 : ทีฆนขปริพาชก ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ดวงตะวันส่องโลก
ข. ดวงจันทร์วันเพ็ญ
ค. บุคคลหงายของที่คว่ำ
ง. ธรรมโอสถ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1539 : พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระศาสนาครั้งแรกที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แคว้นคันธาระ
ข. แคว้นมัลละ
ค. แคว้นมคธ
ง. แคว้นโกศล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1540 : วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วัดเชตวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดอัมพวัน
ง. วัดบุพพาราม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1541 : เวทนาปริคคหสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สุภัททปริพาชก
ข. อุปกาชีวก
ค. ทีฆนขปริพาชก
ง. ราธพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1542 : อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
ข. สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่ดี
ค. รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ง. ไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1543 : พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เชตวัน
ข. เวฬุวัน
ค. อัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1544 : ปิปผลิมาณพบวชแล้ว ภายหลังนิยมเรียกท่านว่าอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สุภัททะ
ข. อุปติสสะ
ค. มหากัสสปะ
ง. สารีบุตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1545 : อนาถปิณฑิกเศรษฐี ได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พาราณสี
ข. สาวัตถี
ค. ราชคฤห์
ง. เวสาลี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1546 : พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจนานเท่าไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๔๕ พรรษา
ข. ๔๖ พรรษา
ค. ๕๐ พรรษา
ง. ๘๐ พรรษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1547 : พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้ายที่ไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นาลันทา
ข. เวฬุวคาม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. กัลลวาลมุตตคาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1548 : โอวาทครั้งสุดท้าย พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความตาย
ข. ความเพียร
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความสามัคคี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1549 : ใครไปส่งข่าวการปรินิพพานให้มัลลกษัตริย์ทรงทราบ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระฉันนะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1550 : “การไม่ว่ากล่าว ไม่โอวาท ไม่สั่งสอน” เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขับไล่
ข. คว่ำบาตร
ค. หงายบาตร
ง. ลงพรหมทัณฑ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1551 : สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สาลวโนทยาน
ข. อนิมิสเจดีย์
ค. มกุฏพันธนเจดีย์
ง. รัตนฆรเจดีย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1552 : ผู้กล่าวสุนทรพจน์ห้ามศึกสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภารทวาชพราหมณ์
ข. วัสสการพราหมณ์
ค. ราธพราหมณ์
ง. โทณพราหมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1553 : การรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมมนา
ข. สันทนา
ค. สังคายนา
ง. สังคหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1554 : แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติทางพระศาสนา เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศาสนพิธี
ข. บุญพิธี
ค. พิธีกรรม
ง. กุศลพิธี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1555 : ข้อใด จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทาน ศีล ภาวนา
ข. ศีล สมาธิ ปัญญา
ค. ศีล สมาธิ ภาวนา
ง. อโลภะ อโทสะ อโมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1556 : ข้อใด จัดเป็นกุศลพิธี ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถวายเทียนพรรษา
ข. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค. รักษาอุโบสถศีล
ง. ถวายสังฆทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1557 : พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันอาสาฬหบูชา
ค. วันวิสาขบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1558 : วันมาฆบูชา คือวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันตรัสรู้
ข. วันถวายพระเพลิง
ค. วันแสดงปฐมเทศนา
ง. วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1559 : วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
ข. วันขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๖
ค. วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1560 : วันปวารณาออกพรรษา ตรงกับวันใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
ข. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
ง. แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1561 : การประณมมือ ตรงกับคำบาลีในข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันทา
ข. อัญชลี
ค. อภิวาท
ง. นมัสการ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1562 : การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถวายทานเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายภัตตาหารพระที่รู้จักกัน
ค. ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
ง. ถวายยาแก่ภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1563 : การกรวดน้ำในพิธีทำบุญ ต้องทำในเวลาใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมื่อพระว่า ยถา วาริวหา...
ข. เมื่อพระรับ สัพพีติโย...
ค. เมื่อพระขัด สัคเค...
ง. เมื่อพระอนุโมทนาเสร็จแล้ว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1564 : ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สวดมนต์
ข. ถือศีล
ค. นั่งสมาธิ
ง. แผ่เมตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1565 : ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายกับใจ
ข. วาจากับใจ
ค. กายกับวาจา
ง. กาย วาจา ใจ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1566 : สิกขาบทที่ ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการ ยกเว้นข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำร้ายร่างกาย
ข. ทำร้ายจิตใจ
ค. ฆ่า
ง. ทรกรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1567 : คำว่า สัตว์ ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มนุษย์
ข. สัตว์
ค. เด็กในครรภ์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1568 : สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกฝังให้คนมีคุณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความประหยัด
ข. ความเสียสละ
ค. ความมีเมตตา
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1569 : ข้อใด ไม่ถือว่ากระทำผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตัดต้นไม้
ข. ตัดแขน
ค. กัดปลา
ง. ชนไก่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1570 : การทำชีวิตให้ตกล่วงไป ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำให้บาดเจ็บ
ข. ทำให้พิการ
ค. ทำให้ทรมาน
ง. ทำให้ตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1571 : ใช้งานสัตว์เกินกำลัง ไม่ให้หยุดพัก ปล่อยให้อดอยากซูบผอม จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ใช้การ
ข. นำไป
ค. เล่นสนุก
ง. ผจญสัตว์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1572 : เมื่อสัตว์มีคุณเสมอกัน ทำไมฆ่าสัตว์ใหญ่จึงมีโทษมากกว่า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัตว์นั้นมีเจ้าของหวง
ข. สัตว์นั้นมีชีวิต
ค. ใช้ความพยายามมาก
ง. มีจิตคิดจะฆ่า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1573 : สิกขาบทที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. คู่ครอง
ง. คำพูด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1574 : สิกขาบทที่ ๒ มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความรักชาติ
ข. ความรักสงบ
ค. ความสามัคคี
ง. ความพอเพียง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1575 : ข้อใด ไม่ถือเป็นการกระทำผิดตามสิกขาบทที่ ๒ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กรรโชก
ข. ชิงโชค
ค. เลี่ยงภาษี
ง. ซุกหุ้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1576 : ผู้กระทำความผิดในสิกขาบทที่ ๒ ควรเรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนเก่ง
ข. คนเก่า
ค. คนโกง
ง. คนกล้า


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1577 : การซ่อนทรัพย์สินของตนที่จะต้องถูกยึด นำไปเก็บไว้เสียที่อื่น จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ตระบัด
ง. กรรโชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1578 : กู้หนี้ไปแล้ว ไม่ยอมใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตู่
ข. ฉ้อ
ค. ตระบัด
ง. หลอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1579 : การทำลายทรัพย์สินของทางราชการให้เสียหาย เช่น ทุบตู้โทรศัพท์ จัดเป็นการกระทำประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำร้าย
ข. ตัดช่อง
ค. ผลาญ
ง. ย่องเบา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1580 : ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในสิกขาบทที่ ๒ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แฉ
ข. ฉก
ค. ฉ้อ
ง. ฉวย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1581 : สิกขาบทที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีความรักในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ชาติ
ข. เพื่อน
ค. คู่ครอง
ง. องค์กร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1582 : การปฏิบัติตนตามสิกขาบทที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาชญากรรม
ข. หย่าร้าง
ค. ยาเสพติด
ง. หนี้สิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1583 : หญิงผู้เป็นเหล่ากอของตัว ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แม่
ข. ยาย
ค. ลูกสาว
ง. ลูกสะใภ้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1584 : หญิงผู้เป็นเทือกเถาของตน ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ยาย
ข. แม่ยาย
ค. ลูกสะใภ้
ง. ลูกสาว


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1585 : หญิงชายที่รับหมั้นกันแล้ว ถือว่าอยู่ในความพิทักษ์ของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พ่อ แม่
ข. พี่ชาย
ค. น้องชาย
ง. คู่หมั้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1586 : ไม่นอกใจภรรยาตน ได้ชื่อว่า ไม่ลุอำนาจแก่กิเลสใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มานะ
ข. ราคะ
ค. โทสะ
ง. โมหะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1587 : สิกขาบทที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้คนทำความดีด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความเพียร
ข. ความมีสัจจะ
ค. ความอดทน
ง. ความมัธยัสถ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1588 : เห็นบอกว่าไม่เห็น ไม่เห็นบอกว่าเห็น เป็นลักษณะของคำพูดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คำเท็จ
ข. คำหยาบ
ค. คำส่อเสียด
ง. คำเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1589 : ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่แสดงตนทำท่าทางให้เขาเห็นว่า เป็นคนเจ็บป่วย จัดเป็นมุสาประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำเลส
ข. มารยา
ค. ทำเล่ห์กระเทห์
ง. อำความ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1590 : ตกลงว่าจะให้ ภายหลังไม่ให้ตามที่พูด จัดเข้าในปฏิสสวะข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1591 : คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ที่เรียกว่ายถาสัญญา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มารยา
ข. คืนคำ
ค. สาบาน
ง. โวหาร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1592 : อวดอ้างสรรพคุณยาเกินความจริง ว่าแก้โรคได้สารพัด เพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อ จัดเป็นมุสาประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. โวหาร
ข. ทนสาบาน
ค. สำคัญผิด
ง. เสริมความ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1593 : สิกขาบทที่ ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อให้คนงดเว้นในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ก่อการร้าย
ข. สิ่งมึนเมา
ค. โจรกรรม
ง. การทุจริต


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1594 : การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ร่างกายทรุดโทรม
ข. จิตใจท้อถอย
ค. ความคิดเฉื่อยชา
ง. พูดเลอะเลือน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1595 : ข้อใด ไม่ใช่โทษของการดื่มสุรา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนยกย่อง
ข. ก่อวิวาท
ค. เสียทรัพย์
ง. เกิดโรค


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1596 : คนติดสุรา เลิกยาก จะต้องซื้อดื่มทุกวัน ตรงกับโทษข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เสียการงาน
ข. เสียหน้าที่
ค. เสียชื่อเสียง
ง. เสียทรัพย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1597 : ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อของไม่จำเป็น ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ซื้อยาแดง
ข. ซื้อยาสีฟัน
ค. ซื้อยาหอม
ง. ซื้อยาแก้ไข้


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1598 : ความประมาทขาดสติ ตามสิกขาบทที่ ๕ มีอะไรเป็นมูลเหตุ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความยากจน
ข. ความฟุ้งซ่าน
ค. ความเครียด
ง. ความมึนเมา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1599 : วิรัติ มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล ๕ อย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เป็นเครื่องละเว้น
ข. เป็นเครื่องกำจัด
ค. เป็นเครื่องป้องกัน
ง. เป็นเครื่องรักษา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1600 : สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากวัตถุที่มาปรากฏในลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ก่อนหน้า
ข. ต่อหน้า
ค. ลับหน้า
ง. ลับหลัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1601 : การงดทำร้ายคนที่เป็นศัตรูกันในข้อใด ไม่จัดเป็นสัมปัตตวิรัติ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งดเพราะมีความสงสาร
ข. งดเพราะกลัวความผิด
ค. งดเพราะกลัวเป็นบาป
ง. งดเพราะไปแล้วไม่พบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1602 : การงดเว้นที่เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งดเว้นเฉพาะหน้า
ข. งดเว้นชั่วคราว
ค. งดเว้นเฉพาะองค์
ง. งดเว้นเด็ดขาด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1603 : การงดเว้นจากปาณาติบาต จะมั่นคงและตั้งอยู่ได้นาน ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความมีเมตตา
ข. ความมีสติ
ค. ความกตัญญู
ง. ความมีสัตย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1604 : การขาดเมตตาในข้อใด เปรียบได้กับคนใจจืด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เห็นเขาได้ดีกลับทนไม่ได้
ข. เห็นเขายากจนกลับดูดาย
ค. เห็นเขาจมน้ำกลับไม่ช่วย
ง. เห็นเขาถูกยิงกลับวางเฉย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1605 : การกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร ไม่ขายในราคาตามที่รัฐบาล กำหนดชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1606 : การบังคับใช้แรงงานเด็กให้ทำงานจนเกินกำลัง ไม่ยอมให้พักผ่อน ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1607 : มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมมาสังกัปปะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัมมาวายามะ
ง. สัมมาสมาธิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1608 : ข้อใด ชื่อว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เก็บขยะขาย
ข. ขายซีดีปลอม
ค. รับจำนำของ
ง. รับเช่าพระบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1609 : กิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกาม เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สำรวมกาย
ข. สำรวมวาจา
ค. สำรวมใจ
ง. สำรวมกาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1610 : กัลยาณธรรมข้อที่ ๓ มีความหมายตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. รักนวลสงวนตัว
ข. รักตัวกลัวตาย
ค. รักง่ายหน่ายเร็ว
ง. รักจางนางหาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1611 : การให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่คิดลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความซื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1612 : การจับจ่ายใช้สอยแต่พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ให้เกินฐานะตัวเอง ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การทำงาน
ข. การวางตัว
ค. การบริโภค
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1613 : อยู่คนเดียวควรระวังความคิด อยู่ท่ามกลางหมู่มิตรควรระวังวาจา ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การทำงาน
ข. การวางตัว
ค. การบริโภค
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1614 : เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสาวก
ค. บริษัท ๔
ง. สหธรรมิก ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1615 : ประโยชน์ในการเรียนรู้พุทธประวัติ คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ได้แนวทางปฏิบัติ
ข. ได้ทราบเรื่องราว
ค. ได้ความเพลิดเพลิน
ง. ได้ทราบวัฒนธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1616 : สาเหตุหลักที่ทำให้พวกอริยกะเจริญกว่าพวกมิลักขะ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การรบ
ข. การเศรษฐกิจ
ค. การศึกษา
ง. เผ่าพันธุ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1617 : นครที่ได้นามว่ากบิลพัสดุ์ เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ที่อยู่ของปัญจวัคคีย์
ข. ที่ตั้งของสักกชนบท
ค. ที่อยู่ของกาฬเทวิลดาบส
ง. ที่อยู่ของกบิลดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1618 : พระโคตรของพระมหาบุรุษ มีความหมายเนื่องมาจากสิ่งใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ภูเขาหิมาลัย
ข. ดงไม้สักกะ
ค. พระอาทิตย์
ง. พระจันทร์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1619 : พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าปู่
ข. พระเจ้าตา
ค. พระบิดา
ง. พระเจ้าอา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1620 : การถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อประสูติได้กี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๙ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1621 : ผู้ใด ได้กราบพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนผู้อื่น ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาฬารดาบส
ข. อุททกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. กัสสปดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1622 : ครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วิศวามิตร
ข. อุททกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1623 : พระมารดาสิ้นพระชนม์ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๑๕ วัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1624 : ผู้ใด เลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระนางปมิตา
ข. พระนางอมิตา
ค. พระนางกัญจนา
ง. พระนางปชาบดี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1625 : เจ้าชายสิทธัตถะ เจริญสมาธิใต้ต้นหว้าในงานมงคลใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. แต่งงาน
ข. แรกนาขวัญ
ค. ฉลองปราสาท
ง. ขึ้นปีใหม่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1626 : ข้อใด ไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1627 : ผู้ใด ถวายบริขารแก่เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเสด็จออกผนวช ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ท้าวมหาพรหม
ข. สหัมบดีพรหม
ค. ฆฏิการพรหม
ง. พระอินทร์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1628 : พระมหาบุรุษได้แบบอย่างการบำเพ็ญทุกรกิริยาจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปัญจวัคคีย์
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. นักบวชสมัยนั้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1629 : พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ได้ผลที่มุ่งหมาย
ข. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
ค. เห็นทางตรัสรู้
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1630 : ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. พระนางปชาบดี
ง. พระนางอมิตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1631 : มารที่พระมหาบุรุษทรงเอาชนะได้ในคราวตรัสรู้ ได้แก่อะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กิเลส
ข. มารจริงๆ
ค. เจ้าลัทธิอื่น
ง. เทวดามิจฉาทิฏฐิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1632 : กามสุขัลลิกานุโยค คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทรมานตน
ข. เป็นผู้มักมาก
ค. พัวพันในกาม
ง. ทำตนให้ลำบาก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1633 : ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ทิพพจักขุญาณ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1634 : พระยามารปราชัยต่อพระมหาบุรุษ เพราะธรรมอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อริยสัจ ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. พละ ๕
ง. บารมี ๑๐


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1635 : ความหมายของพระนามว่า “อรหํ” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผู้บริสุทธิ์จากกิเลส
ข. ผู้ตรัสรู้ชอบเอง
ค. ผู้มีโชค
ง. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1636 : พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัย จะแสดงธรรมแก่ใครเป็นคนแรก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระบิดา
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1637 : พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. เวทนาปริคคหสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1638 : ทางสายกลาง คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มรรคมีองค์ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. สมาบัติ ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1639 : ปฐมสาวกในพระพุทธศาสนา คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระสารีบุตร
ข. พระโกณฑัญญะ
ค. พระมหานามะ
ง. พระอัสสชิ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1640 : ๒๗. “ขันธ์ ๕ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” เป็นใจความสำคัญ ของพระสูตรใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1641 : อุบาสกคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัย คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตปุสสะ
ข. ภัลลิกะ
ค. บิดาของยสะ
ง. อุปกาชีวก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1642 : ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1643 : วัดเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวาย มีลักษณะอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีเสนาสนะครบถ้วน
ข. มีป่าไผ่และเสนาสนะ
ค. มีเฉพาะป่าไผ่
ง. มีต้นตาลและป่าไผ่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1644 : อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระอัสสชิ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระมหานามะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1645 : พระสารีบุตรสิ้นอาสวะ ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. ทีฆนขปริพาชก
ง. สัญชัยปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1646 : พระสารีบุตรมีวัตรปฏิบัติอะไร ที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มีวาจาสัตย์
ข. มีความกตัญญู
ค. มีความเคารพอาจารย์
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1647 : โกลิตะได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอัสสชิ
ค. อุปติสสะ
ง. สัญชัยปริพาชก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1648 : ผู้ถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้าย คือใคร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อนาถปิณฑิกะ
ข. วิสาขา
ค. สุชาดา
ง. จุนทะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1649 : เมื่อปรินิพพานแล้ว จัดพุทธสรีระตามแบบไหน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระเจ้าจักรพรรดิ
ข. พระราชา
ค. พราหมณ์
ง. สามัญชน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1650 : ใครเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระฉันนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระภัททิยะ
ง. พระสุภัททะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1651 : ก่อนเสด็จปรินิพพาน พระองค์ตั้งใครเป็นศาสดาแทน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระอานนท์
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระไตรปิฏก
ง. พระธรรมวินัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1652 : โอวาทครั้งสุดท้าย มีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความไม่ประมาท
ข. ความตาย
ค. ความเพียร
ง. ความสามัคคี


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1653 : ใจความสำคัญในสุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ คืออะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ให้มีความสามัคคีกัน
ข. ให้มีเมตตาต่อกัน
ค. ให้มีความเที่ยงธรรม
ง. ให้มีทศพิธราชธรรม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1654 : “ผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา” ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อุบาสก
ข. อุบาสิกา
ค. พุทธมามกะ
ง. ศาสนิก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1655 : การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา จัดเข้าในพิธีใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. พิธีเบ็ดเตล็ด


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1656 : วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1657 : ข้อใด ไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันสงกรานต์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1658 : งานอวมงคล ได้แก่งานเช่นใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. งานแต่งงาน
ข. งานโกนจุก
ค. งานขึ้นบ้านใหม่
ง. งานศพ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1659 : ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึงทานประเภทใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ถวายไม่เจาะจง
ข. ถวายเจาะจง
ค. ถวายพระทั่วไป
ง. ถวายสังฆทาน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1660 : ผ้าที่มีกำหนดเวลาในการถวาย คือข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ผ้าป่า
ข. ผ้านิสีทนะ
ค. ผ้ากฐิน
ง. ผ้าบังสุกุล


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1661 : เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการกราบเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กราบครบองค์ ๕
ข. กราบครบองค์ ๘
ค. กราบ ๕ ครั้ง
ง. กราบ ๓ ครั้ง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1662 : พระสงฆ์สาธยายมนต์ ในงานมงคลใช้คำว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เจริญพระพุทธมนต์
ข. สวดพระพุทธมนต์
ค. แสดงพระธรรมเทศนา
ง. สวดพระปริตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1663 : สิ่งใด ไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานอวมงคล ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พระพุทธรูป
ข. ขันน้ำมนต์
ค. ผ้าภูษาโยง
ง. ที่กรวดน้ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1664 : คุณธรรมอะไร เป็นเครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1665 : คุณธรรมอะไร ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ศีล ๕
ข. อิทธิบาท ๔
ค. โอวาท ๓
ง. โลกธรรม ๘


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1666 : คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. มนุษย์
ข. สัตว์ปีก
ค. มด แมลง
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1667 : อาชีพใด รักษาศีลข้อปาณาติบาตได้ยาก ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ฆ่าสัตว์
ข. ค้ามนุษย์
ค. ขายเหล้า
ง. ขายบุหรี่


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1668 : การเลี้ยงเสือไว้ในกรง เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เล่นสนุก
ข. ใช้การ
ค. ผจญสัตว์
ง. กักขัง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1669 : การกระทำใด ไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ทำให้พิการ
ข. ทำการผ่าตัด
ค. ทำให้เสียโฉม
ง. ทำให้บาดเจ็บ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1670 : ข้อใด ไม่ใช่การรักษาศีลข้ออทินนาทาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หากินทุจริต
ข. หากินสุจริต
ค. ไม่เห็นแก่ได้
ง. รู้จักแบ่งปัน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1671 : การซ่อนสิ่งของหลบหนีภาษี จัดเข้าในโจรกรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เบียดบัง
ข. สับเปลี่ยน
ค. ลักลอบ
ง. ยักยอก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1672 : การถือเอาสิ่งของคนอื่น มิได้บอกให้เจ้าของรู้ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลักลอบ
ง. หยิบฉวย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1673 : การทำลายทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหาย ชื่อว่าผลาญ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปล้นร้านขายทอง
ข. ขโมยของในห้าง
ค. รับส่วยรถบรรทุก
ง. ลอบเผาโรงเรียน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1674 : การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนอายุสั้น
ข. คนยากจน
ค. คนพิการ
ง. คนขาดสติ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1675 : “กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี” บัญญัติขึ้นมิให้ประพฤติผิดเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. นอกใจคู่ครอง
ข. พูดสับปรับ
ค. ค้ายาเสพติด
ง. ทุจริตที่ดิน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1676 : หญิงที่เป็นวัตถุต้องห้ามของชาย ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. หญิงที่มารดารักษา
ข. หญิงที่บิดารักษา
ค. หญิงที่สามีรักษา
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1677 : คำพังเพยใด สนับสนุนการถือศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปากปราศัย ใจเชือดคอ
ข. ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย
ค. ช้านักน้ำลง จะหมดทาง
ง. มีไม้มีไร่ ก็ปลูกเรือนงาม


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1678 : การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ได้ชื่อว่าเว้นอบายมุขข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เที่ยวผู้หญิง
ข. เล่นการพนัน
ค. ดื่มน้ำเมา
ง. เกียจคร้าน


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1679 : การรักษาศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เศรษฐกิจ
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. คอรัปชั่น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1680 : การขายบริการทางเพศ มีความเสียหายอย่างไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เสียชื่อเสียง
ข. เสียนามสกุล
ค. พ่อแม่เสียใจ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1681 : การพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจ ผิดศีลเพราะเหตุใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เพราะเรื่องที่พูดไม่เป็นเรื่องจริง
ข. เพราะคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน
ค. เพราะผู้ฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1682 : การพูดยุแหย่ให้คนอื่นแตกกัน จัดเป็นวจีทุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1683 : การพูดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จัดเป็นวจีทุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1684 : ในนิทานอีสป โคนันทวิสาลไม่ยอมลากเกวียน เพราะคำพูดใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คำเท็จ
ข. คำส่อเสียด
ค. คำหยาบ
ง. คำเพ้อเจ้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1685 : การรักษาศีลข้อมุสาวาท ชื่อว่าประพฤติสุจริตใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. กายสุจริต
ข. วจีสุจริต
ค. มโนสุจริต
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1686 : ศีลข้อมุสาวาท ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สำรวมในกาม
ง. ความมีสัตย์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1687 : การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ขาดขันติ
ข. ขาดศรัทธา
ค. ขาดสติ
ง. ขาดเมตตา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1688 : “งดเหล้าเข้าพรรษา” รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1689 : ข้อใด ไม่ใช่การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. จน เครียด กินเหล้า
ข. เลิกเหล้า เลิกจน
ค. ไม่ขับรถขณะเมาสุรา
ง. ห้ามขายสุราแก่เด็ก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1690 : โรคพิษสุราเรื้อรัง เกิดขึ้นเพราะไม่สำรวมระวังในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ตา
ข. หู
ค. จมูก
ง. ลิ้น


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1691 : การละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดของพระอริยเจ้า จัดเป็นวิรัติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1692 : แม้สบโอกาสจะฆ่าได้ แต่ก็ไม่ฆ่า มีสติยับยั้งได้ จัดเป็นวิรัติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1693 : ความตั้งใจในการไม่ฆ่าสัตว์ ของบุคคลผู้ถือศีล จัดเป็นวิรัติใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1694 : ข้อใด หมายถึงกัลยาณธรรม ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมที่คู่กับศีล ๕
ค. ธรรมทำบุคคลให้งาม
ง. ธรรมคุ้มครองโลก


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1695 : เมื่อเราได้รับความลำบาก ใครสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. คนใจแคบ
ข. คนใจจืด
ค. คนใจกว้าง
ง. คนใจดำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1696 : ในหลวงพระราชทานสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเข้าในคุณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1697 : พ่อค้าขายเสื้อ “เรารักในหลวง” เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. วัตถุ
ข. บุคคล
ค. กิจการ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1698 : การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” อนุโลมในกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความมีสัตย์
ข. ความสำรวมในกาม
ค. ความมีกรุณา
ง. การเลี้ยงชีวิตชอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1699 : สามีประพฤติตนอย่างไร จึงชื่อว่าบำเพ็ญสทารสันโดษ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สันโดษในการแสวงหา
ข. สันโดษในคู่ครอง
ค. สันโดษในการบริโภค
ง. สันโดษในการรับ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1700 : การทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของสามี เรียกว่าอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปติวัตร
ข. วิธีวัตร
ค. จริยาวัตร
ง. กิจวัตร


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1701 : คุณธรรมที่จะนำพาให้คู่ครองไม่แตกร้าว โดยตรงได้แก่ข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ดื่มเหล้า
ข. ไม่เจ้าชู้
ค. ไม่ทำอดสู
ง. ไม่หูเบา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1702 : ข้อใด ไม่จัดเข้าในความมีสัตย์ ๔ ประการ ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสมานฉันท์
ง. ความกตัญญู


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1703 : คำว่า “ทรงพระเจริญ” ที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันเปล่งถวายในหลวงชื่อว่าประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความกตัญญู
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความซื่อตรง


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1704 : “ผู้น้อยไม่ซื่อสัตย์ ก็เสีย” ผู้พูดต้องการสอนเรื่องอะไร ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ความกตัญญู
ข. ความเสียสละ
ค. ความซื่อตรง
ง. ความรอบคอบ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1705 : “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ผู้พูดประสงค์คุณธรรมใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1706 : การประพฤติตามหลักความมีสติรอบคอบ ตรงกับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ขับรถขณะเมา
ข. ขับรถระวังคน
ค. ข้ามถนนระวังรถ
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1707 : การทำงานลักษณะใด ชื่อว่า ไม่เลินเล่อในการงาน ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ไม่ขวนขวาย
ข. ไม่ทอดธุระ
ค. ไม่รับผิดชอบ
ง. ไม่ตรงเวลา


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1708 : ในมหาเวสสันดรชาดก กล่าวว่า “ชูชกท้องแตกตาย” เพราะขาดความพอดีในเรื่องใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. อายุสังขาร
ข. อาหาร
ค. ความตาย
ง. อารมณ์


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1709 : คนตระหนี่เลี้ยงชีวิตแบบอดๆ อยากๆ เปรียบได้กับข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ต้นไม้ใส่ปุ๋ย
ข. ต้นไม้พรวนดิน
ค. ต้นไม้รดน้ำ
ง. ต้นไม้ขาดน้ำ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1710 : กัลยาณธรรมใด เป็นเครื่องพิจารณาในการใช้สอยวัตถุสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยทำให้ใจคนหลงลำพอง ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. สติ
ข. สัจจะ
ค. ฉันทะ
ง. วิริยะ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1711 : ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่ศีลข้อใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มุสาวาท
ง. สุราเมรัย


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1712 : ความมีสติรอบคอบ ควบคุมอะไรมิให้ผิดพลาด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. การทำ
ข. การพูด
ค. การคิด
ง. ถูกทุกข้อ


ทดสอบธรรมะข้อที่ 1713 : การรักษาศีล ๕ บำเพ็ญกัลยาณธรรม มีผลดีต่อสังคมด้านใด ? (แสดงผลวันที่ : 2017-09-24 04:43)

ก. พัฒนาคุณธรรม
ข. พัฒนาจิตใจ
ค. พัฒนาเศรษฐกิจ
ง. พัฒนาทุกด้าน
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม